Een deel van de stadswallen in Zierikzee tussen het Jannewekken en de Noordhavenpoort wordt als het aan de gemeente Schouwen-Duiveland ligt gerenoveerd.

De gemeente heeft een zogenaamd ambitiedocument opgesteld waarin het belang en de geschiedenis van de stadswallen worden benoemd, maar waar ook knelpunten staan aangegeven en dan met name gericht op het Slingerbos, dat is aangelegd op de stadsomwalling.

In het Slingerbos wordt het verhaal van Zierikzee, vanaf het vroegste begin tot aan nu, vertelt met verschillende elementen. "Het Slingerbos zelf is een groen monument met verschillende monumentale elementen. De historische waarde van het Slingerbos willen we graag behouden."

In het ambitiedocument is een visie opgesteld, over hoe het Slingerbos er in grote lijnen uit zou moeten zien. "Voorop staat dat het Slingerbos als historische stadomwalling behouden blijft en er goed verzorgd bij ligt." Het ambitiedocument biedt ook mogelijkheden om subsidie te krijgen voor herinrichtingsprojecten.

Rijksmonument

Omdat de stadswallen als geheel één beschermd Rijksmonument vormen, is ervoor gekozen om eerst een visie voor de gehele stadswallen te ontwikkelen alvorens een renovatieplan voor een deel op te stellen.

Met dit ambitiedocument dat van 1 augustus tot en met 9 september ter inzage ligt op het gemeentehuis wil de gemeente daaraan voldoen.

"Zierikzee is een compacte stad met relatief weinig openbaar groen in de historische binnenstad. De Wandeling en het Slingerbos zijn daardoor belangrijke groenelementen voor de gehele historische binnenstad. De stadswallen zijn een geliefd wandelrondje, met of zonder hond."

Knelpunten

Toch vindt de gemeente dat de gebruikswaarde van de stadswallen achterblijft bij wat je van de historische locatie mag verwachten. "De bankjes staan schijnbaar willekeurig en niet specifiek gekoppeld aan bijzondere locaties. Veel bakjes staan weggestopt tussen de beplanting en nodigen niet uit om op te gaan zitten."

Zo zijn er nog een hoop andere knelpunten te benoemen. Er zijn bijvoorbeeld beperkte zichtlijnen naar de binnenstad, de toegankelijkheid laat wensen te over, er heerst op veel plekken een rommelig beeld en ook is er sprake van verouderde beplanting.

Visie

De renovatie die de gemeente voor ogen heeft moet van het Slingerbos en de Wandeling een lintvormig stadspark maken met een inrichting en verfijning die past bij de historische binennstad. Zo moet er meer eenheid en rust komen in de zogenaamde groene snoer.

"Het consequent toepassen van een kleur en type kan ook in de beplanting meer eenheid en rust brengen. Voor de stadswallen is het voorstel om alleen beplanting toe te passen met witte bloemen. Door vooral witte schermbloemigen en heesters met variatie in bladvorm en textuur toe te passen wordt op een verfijnde manier meer afwisseling in beplanting geboden."

Het Slingerbos moet ruimte bieden aan laag intensief recreatief gebruik door de inwoners en bezoekers van Zierikzee, zoals wandelen, spelen, vissen en fietsen. Maar ook moet het recht doen aan de oorspronkelijke ontwerpgedachte van afwisselend zicht sturen en afschermen en een pad om te flaneren.

Kralen

Verschillende ‘kralen’ markeren plaatsen met een verhaal, zoals een (voormalige) molen en een (voormalige) brug, de Vaete. "Andere kralen markeren niet zozeer een bijzonder plek maar bieden op een andere manier de gelegenheid om een van de vele historische verhalen te vertellen."

In de visie staan een aantal kralen aangegeven die geselecteerd zijn op basis van een voorafgaande analyse en de input van een werkgroep en klankbordgroep.

"Mogelijk zijn er nog aanvullende kralen wenselijk. Daar biedt deze visie bewust de ruimte voor. Bovendien is het mogelijk zowel het 'snoer' als de 'kralen' bewust gefaseerd uit te voeren."