"De jaarstukken van 2015 laten een positief resultaat van 2.202.584 euro zien", aldus wethouder Wout van den Berg.

Daarvan wordt 363.000 euro apart gehouden voor de sociale werkvoorziening Zuidhoek, waardoor de gemeente een voordeel heeft van ruim 1,8 miljoen. Toch is er nog geen reden voor een feestje volgens de wethouder van Financiën.

De 1,8 miljoen bestaat voor een groot deel uit gelden die zijn overgebleven binnen het Sociaal Domein. Dit lijkt goed nieuws, maar dat is het niet. Er is sprake van een onderuitputting.

"Deze onderuitputting betreft het verschil tussen begrote baten en lasten en de werkelijke baten en lasten." Het sociaal domein levert de gemeente geen geld op. "Uit het overzicht blijkt dat wij ruim 3,6 miljoen meer uitgeven dan dat daar aan baten tegenover staan."

Risico

Daarnaast is er ook een structureel tekort van 23.000 euro. "Daarmee moeten we oppassen omdat het structureel is", aldus de wethouder. Ook de algemene uitkering vanuit het Gemeentefonds vormt een risico.

Kleinere gemeenten hebben aangegeven meer gelden te willen ontvangen, dat zou positief zijn voor de gemeente Schouwen-Duiveland. Maar, het kan makkelijk zijn dat alsnog de grotere gemeenten meer geld krijgen uit het fonds, waardoor er minder overblijft voor de kleinere gemeenten. "We hopen hier in september meer over te horen."

Reserves

De gemeenteraad wordt voorgesteld om het positieve saldo toe te voegen aan de algemene reserve. In het spaarpotje van de gemeente zit nu zo’n 9,9 miljoen euro. "Er is ingeteerd op de algemene reserve", vertelt Wout van den Berg.

"Wat we gespaard hebben, hebben we ook weer geïnvesteerd in Schouwen-Duiveland." Zo is er vier miljoen geïnvesteerd in de havens en de stadsentree van Zierikzee.

Naast de algemene reserve van bijna tien miljoen, heeft de gemeente nog eens tien miljoen in een ander spaarpotje gestopt. Dat geld is gereserveerd voor de Strategische Visie waaraan de komende jaren gewerkt wordt.