De bebouwde komgrens bij de N59 in Zierikzee blijft als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt gewoon liggen. 

De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland nam in de raadsvergadering van 12 november 2015 een motie aan om de bebouwde komgrens te verplaatsen. De motie moest er voor zorgen dat het gedeelte van de N59 tussen de aansluiting met de N256 en de huidige komgrens binnen de bebouwde kom zou komen te liggen.

Hierdoor zou de maximaal toegestane snelheid verlaagd worden vijftig kilometer per uur, wat zorgt voor emissiereductie en geluidsreductie voor bewoners van de wijk Malte. Daarnaast biedt het landbouwverkeer de mogelijkheid om dit deel van de N59 te gebruiken, zodat ze niet langer door de wijk Malta hoeven te rijden.

"Wij hebben de motie uitgevoerd en op basis daarvan adviseren wij uw raad niet tot komgrensverlegging over te gaan", aldus het college van burgemeester en wethouders. Het wijzigen van de bebouwde komgrens moest besproken worden met zowel Rijkswaterstaat (beheerder van de weg) als de korpschef van de politie.

Tegenargumenten

Beide partijen konden zich niet vinden in de aanpassing. Zo stelde Rijkswaterstaat dat een verlegging van de komgrens tot gevolg heeft dat er ander asfalt toegepast moet worden dat juist meer geluid oplevert. Daarnaast zou de verkeersveiligheid nadelig worden beïnvloed.

"Het betreft een lang en recht stuk weg zonder afslagen waar 50 km/u geen geloofwaardige snelheid is. Automobilisten zullen zich niet aan de snelheidslimiet houden en de politie handhaaft pas als de weg volledig heringericht is", aldus Rijkswaterstaat. Daar komt bij dat het toelaten van landbouwverkeer tot gevolg heeft dat automobilisten gaan inhalen terwijl er een inhaalverbod geldt.

De korpschef vulde daarop aan dat er voor de weggebruiker een duidelijk herkenbaar verschil met de weg buiten de bebouwde kom moet bestaan. "Bij de huidige komgrens is dat het geval, bij de nieuw voorgestelde komgrens niet."

Verplaatsen

In de commissievergadering van 2 juni wordt over de uitvoer van de motie gesproken. In principe kan de gemeente alsnog besluiten om de komgrens te verleggen, omdat ze geen instemming van de wegbeheerder nodig heeft.

"Bij een eventueel bezwaar of beroep is het de vraag of de rechter vindt dat wij in redelijkheid met onze argumenten toch tot dit besluit mochten komen, gezien de tegenargumenten van Rijkswaterstaat en de korpschef."