Het college van B&W Ommen wil nu stevige maatregelen nemen om het financiële risico van De Rotbrink volledig af te dekken. De gemeente wil de ontwikkeling van bedrijvenpark De Rotbrink een realistische en toekomstgericht impuls geven. 

De verkoop van bedrijfskavels op bedrijvenpark De Rotbrink in Ommen is in 2012 tot stilstand gekomen. Naar verwachting verandert deze situatie de komende jaren niet. Om het bedrijventerrein een realistische en toekomstgericht impuls te geven, zijn de ruimtelijk-economische mogelijkheden voor het bedrijvenpark verkend.

Hierbij is ook een analyse gemaakt van andere bedrijventerreinen in Ommen en naar de economische structuur van Ommen en van vergelijkbare gemeenten. Ommense ondernemers en de gemeenteraad hebben hierbij meegedacht.

Alternatieve scenario’s 

Volgens de prognose die het college van B&W het meest realistisch acht, is de vraag naar bedrijventerrein in Ommen de komende tien jaar 3,7 hectare. Dit betekent dat de exploitatieresultaten van De Rotbrink de komende jaren tegen zullen vallen. Ondanks tegenvallende verkopen, ziet het college wel toekomstmogelijkheden en kansen voor De Rotbrink.

Bovendien blijkt uit de verkenning dat het verstandig is dat er bedrijventerrein beschikbaar blijft. Daarom kiest het college nu voor een stevige maatregel om het financiële risico van De Rotbrink nu volledig af te dekken. Dat geeft ruimte om alternatieve scenario’s nader te verkennen en een kans te geven. Concreet stelt het college voor om de voorziening voor De Rotbrink verder op te hogen met 7,3 miljoen euro tot 8,5 miljoen euro.

Scherpe keuzes

Het college realiseert zich goed dat deze maatregel impact heeft op de financiële situatie van de gemeente Ommen. Het college streeft naar een duurzaam financieel beleid en daar hoort een structureel sluitende begroting bij. Hiervoor moeten substantiële bezuinigingen worden doorgevoerd.

Omdat in Ommen vooral vraag is naar woon-werkkavels, wil het college de promotie van het bedrijvenpark hier op richten. Met de structurele en tijdelijke scenario’s wil het college een extra impuls geven aan de economische ontwikkeling van Ommen. Eén van de alternatieve scenario’s voor de toekomst van De Rotbrink die het college wil verkennen is het ‘leisure-scenario’, al dan niet in combinatie met zorg.

Tijdelijke scenario’s kunnen er volgens het college voor zorgen dat financiële lasten van de gemeente verlicht worden. Het college wil daarom nader verkennen of een deel van De Rotbrink gebruikt kan worden voor zonnepanelen. Ook de tijdelijke vestiging van een asielzoekerscentrum is volgens het college de moeite waard om te verkennen.