D66 wil dat politieke partijen in Raalte de mogelijkheid krijgen om te werken met burgerraadsleden. De partij dient daartoe een voorstel in.

Het werken met Burgerraadsleden levert volgens de partij voordelen op voor kleinere fracties en bovendien moet het er voor zorgen dat burgers betrokken worden bij de lokale politiek. 

“Burgerraadsleden kunnen ondersteuning en deskundigheid bieden aan de fracties en deze ontlasten in hun werkzaamheden”, legt Peter Moorman van D66 Raalte uit. “Dit geldt vooral voor kleinere fracties, die de werkzaamheden onder minder raadsleden kunnen verdelen."

Lokale politiek

Volgens de partij ontstaat hierdoor bovendien de kans om geïnteresseerde inwoners te betrekken bij de lokale politiek. "Op deze manier kan informatie vanuit de samenleving ook gemakkelijker verkregen worden. Een ander voordeel is dat potentiële kandidaten alvast kunnen worden voorbereid op een toekomstig raadslidmaatschap.”

Aanstelling

Burgerraadsleden worden niet gekozen zoals raadsleden, maar aangesteld door de fracties. Ze moeten aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als de raadsleden. De fracties mogen zelf weten of ze (maximaal twee) burgerraadsleden willen benoemen.

D66 stelt voor om burgerraadsleden een vrijwilligersvergoeding van 100 euro per maand toe te kennen. Burgerraadsleden worden in verschillende gemeenten in Overijssel al ingezet.

“D66 neemt het initiatief om dit ook door te voeren in de gemeente Raalte en gaat hiermee voor bestuurlijke vernieuwing. De fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend bij de gemeenteraad.”

Financiële consequenties

Uitgaande van het huidige aantal fracties en twee burgerraadsleden per fractie, bedragen de jaarlijkse kosten 19.200 euro. D66 stelt voor om de kosten van burgerraadsleden bij de Zomernota 2016 eenmalig ten laste te brengen van de stelpost ‘onvoorzien’.

Voor 2016 is dat een bedrag van 8.000 euro. Bij de begroting 2017 wilde partij het bedrag van 19.200 euro structureel opnemen in de meerjarenbegroting.