De gemeente Raalte gaat het verkeer rondom het centrum van het dorp onderzoeken. Omwonenden, ondernemers en bezoekers worden actief benaderd om hun mening te geven over het verkeer rondom het winkelcentrum. 

Ook de consequenties van een eventuele openstelling van de Daggertsbrug, bij de Leeren Lampe, voor gemotoriseerd verkeer worden in kaart gebracht.

Er wordt gestart met een bijeenkomst waarbij alle belanghebbenden, zoals bewoners, winkeliers, raadsleden en eigenaren, worden uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst worden een aantal kwesties toegelicht en besproken, namelijk de opdracht en de aanpak van het proces, de discussie over de bereikbaarheid, welke concrete problemen er zijn en mogelijke doorkijk naar oplossingsrichtingen.

Enquête

Uit een vertegenwoordiging van de belanghebbenden wordt een klankbordgroep geformeerd. Op grond van de informatie die uit de rondetafelbijeenkomst naar voren komt, wordt middels een mondelinge enquête onder de parkeerders nagegaan wat de bezoekers vinden van de bereikbaarheid van het centrum.

Met de resultaten van de bijeenkomst en de parkeerenquête kan worden vastgesteld hoe het gebruik van de infrastructuur en de parkeerterreinen is en wat de motieven zijn om bepaalde terreinen en aanvoerroutes te kiezen.

Eind dit jaar wil de gemeente de onderzoeksresultaten in beeld hebben. In het voorjaar moet de uitwerking zijn afgerond.

Lees meer op SallandCentraal