Het Waterschap Groot Salland start dinsdag 29 september met de jaarlijkse zogeheten dijkschouw. Dit betekent dat vanaf die datum medewerkers van het waterschap controleren of de dijken goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. 

Ook wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zodoende kunnen eventuele herstelwerkzaamheden tijdig worden uitgevoerd.

Ook molshopen dienen door onderhoudsplichtigen te zijn geëgaliseerd en wortels van opkomende begroeiing van bomen en struiken moeten zijn weggehaald. Ongedierte kan het 'waterkerend vermogen' van de dijken beschadigen.

Voor het overgrote deel voert het waterschap zelf deze werkzaamheden uit, omdat het eigenaar is van de meeste waterkeringen in het werkgebied. 

Primaire waterkeringen

Het gebied van het Waterschap Groot Salland telt circa tweehonderd kilometer primaire waterkeringen langs de IJssel, het Zwarte Water, Zwarte Meer en de Vecht. Daarnaast ligt  in het gebied honderd kilometer regionale keringen en nog eens zo'n tweehonderd kilometer overige waterkeringen (zoals langs het Overijssels Kanaal en de Dedemsvaart). 

Het waterschap toetst, naast de halfjaarlijkse controle tijdens de dijkschouw, elke zes jaar de kwaliteit van de dijken grondig volgens de regels van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dat is nodig omdat er altijd wat werking in dijken zit. 

Steeds worden nieuwe methoden in de toetsing verwerkt, waardoor de dijken volgens de nieuwste inzichten worden beoordeeld. Zo weet het waterschap waar verbeteringen nodig zijn en welke prioriteit ze moeten krijgen. Door de voortdurende wisselwerking tussen toetsing en verbetering blijven de dijken op orde.