Het milieueffectrapport, bestemmingsplan en inpassingsplan voor windpark De Veenwieken zijn gereed. De colleges van B&W van de gemeente Hardenberg en Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen de gemeenteraad en Provinciale Staten voor de voorontwerpen ter inzage te leggen.

Uit de plannen blijkt dat een alternatief met tien windmolens met een ashoogte van maximaal 135 meter en een rotordiameter van maximaal 110 meter de voorkeur heeft. Dit is dan ook het voorkeursalternatief voor het windpark.

In het gebied tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg is windpark De Veenwieken gepland. Initiatiefnemers De Wieken en Raedthuys Windenergie willen hier een windpark met in totaal tien windturbines realiseren.

De gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten van Overijssel hebben in 2013 in principe ingestemd met het voorstel mee te werken aan het initiatief.

De initiatiefnemers gaan in hun plan uit van efficiënte windturbines met een ashoogte van maximaal 135 meter, een rotordiameter van maximaal 110 meter en een vermogen van circa 3 megawatt per turbine.

Voordat de windmolens daadwerkelijk geplaatst kunnen worden, worden verschillende ruimtelijke procedures doorlopen. Het milieueffectrapport en de voorontwerpen van het bestemmingsplan en inpassingsplan zijn gereed.

Lees meer op Vechtdalcentraal.nl