De gemeente Olst-Wijhe heeft het plan voor nieuwe woningen in Welsum klaar.

Het plan werd in februari vernietigd door de Raad van State. Het ontwerpbestemmingsplan 'Welsum, noordwestelijke ontwikkeling' is inmiddels voor akkoord aangeboden aan de provincie.

Verwacht wordt dat voor 19 augustus een reactie van de provincie binnen is. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vanaf 20 augustus gedurende zes weken ter inzage gelegd.

De Raad van State heeft met haar uitspraak van 4 februari het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van de gemeente Olst-Wijhe voor het bestemmingsplan 'Welsum, noordwestelijke ontwikkeling' vernietigd.

Hierdoor kon de gemeente geen omgevingsvergunning voor de woningbouw afgeven en kon de woningbouw in Welsum niet starten.

Jongeren

De ontwikkelaar en de gemeente hebben vervolgens de intentie uitgesproken om met dit woningbouwproject door te gaan. De belangrijkste redenen hiervoor waren dat er in Welsum grote behoefte is aan koopwoningen voor jongeren en een groot deel van de starterswoningen al was verkocht.

Dit is goed voor de leefbaarheid van het dorp, het voortbestaan van de school en andere voorzieningen.

Als eerste stap is een woningbehoefteonderzoek voor Welsum uitgevoerd en is de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in Welsum zeventien woningen kunnen worden gerealiseerd in de periode 2015-2025. Alle woningen worden in de koopsector gerealiseerd.

Vervolgens is een nieuw stedenbouwkundig plan gerealiseerd met als belangrijkste uitgangspunten dat het plan aansluit bij de dorpse, ruimtelijke structuur van Welsum en de woningen op een goede wijze landschappelijk worden ingepast.

Deze inpassing is in de regels van het ontwerpbestemmingsplan vastgelegd en zal ook in de verkoopovereenkomsten worden opgenomen.

Bezwaren

Het plan voldoet aan de voorwaarde "bouwen voor mensen uit Welsum", omdat een groot aantal woningen uit de goedkopere prijsklasse ondertussen zijn verkocht en acht kopers uit Welsum komen.

Ook wordt in het plan tegemoet gekomen aan de bezwaren die op het oude plan naar voren zijn gekomen in zienswijzen en beroepen.