Gemeentebelang Deventer wil onderzoeken of een verschuiving van de tarieven voor Onroerende Zaak Belasting (OZB) de leegstand in de stad kan verhelpen.

De fractie wil kijken wat het effect is van het naar 0 brengen van het tarief van het gebruikersdeel OZB, terwijl tegelijkertijd het eigenaarsdeel wordt verhoogd.

"Een goed vestigingsklimaat voor ondernemers blijft uiteraard een van de voorwaarden. Maar een eerlijke verdeling van OZB kan ook bijdragen aan minder leegstand", stelt Gemeentebelang. Mede hierom diende de fractie een motie bij de voorjaarsnota in, die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Verhuur van bedrijfspanden kan aantrekkelijker worden gemaakt door het tarief voor het OZB- gebruikersdeel te verlagen. De totale OZB-opbrengst mag echter niet worden verlaagd. Daarom wil Gemeentebelang onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van tariefverschuivingen.

Er wordt onderzocht wat het effect is wanneer het tarief van het gebruikersdeel OZB vanaf 2016 in vijf jaar af wordt gebouwd naar 0. In diezelfde termijn zou het eigenaarsdeel worden verhoogd met een tarief dat dezelfde opbrengst genereert waarbij de totale OZB-inkomsten geborgd blijven.

Rendement

"Wanneer blijkt dat het voor eigenaren rendement oplevert en dat leegstaande panden sneller verhuurd worden en daardoor dit te verrekenen is met huurders, zou dit een positieve stimulans geven om leegstand te voorkomen", stelt Gemeentebelang.

Wel wil de partij de bestaande ontheffingsregeling voor onder andere agrarische woningen in stand houden en daarom eerst onderzoeken wat de voor- en of nadelen zijn van de verschuiving van OZB-tarieven.

"Wanneer dit gunstig uitpakt hopen we dat de tarieven voor 2016 aangepast kunnen worden waardoor gebruikte en verhuurde panden op termijn een relatief lager OZB-tarief mogen verwachten."