De gemeente Raalte heeft een flinke financiële tegenvaller te verwerken gekregen. Er komt namelijk ruim een miljoen euro minder binnen uit de gemeentefondsuitkeringen van het Rijk . 

“Dat is slechter dan we hadden verwacht”, zegt wethouder Frank Niens. “Het plaatje is voor de eerste jaren somber en dus moeten we goed opletten op wat we uitgeven. Alle hens aan dek.”

Gemeenten worden drie keer per jaar geïnformeerd over de gemeentefondsuitkeringen. De zogenaamde ‘mei/juni-circulaire’ is de afgelopen jaren van steeds groter belang geworden.

De ontwikkelingen in de accessen, de uitkeringsbasis, de financiering van de drie decentralisaties en het groot onderhoud aan het verdeelstelsel hebben namelijk een flinke invloed op de uitkering voor de komende jaren.

Uiterst onzeker

In 2015 is het tekort in Raalte 1.093.162 euro en de verwachting is dat het resultaat in 2016 -165.201 euro bedraagt en het jaar erop -140.747 euro. “Vanaf 2018 kan er voorzichtig rekening gehouden worden met een positief resultaat van ongeveer 160.000 euro, maar dat is ook nog uiterst onzeker.”

Aangezien de gemeente Raalte twee jaar als overgangsperiode uit heeft getrokken voor de overgang van taken van het Rijk naar de gemeente, kan het tekort over 2015 worden opgevangen met geld uit de reserves.

In de zomernota 2015/begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 moet er een financiële vertaling van de meicirculaire plaatsvinden. “Dan kunnen we die vertaling maken naar het algemeen financieel beleid om tot een integrale afweging te komen.”

Voorzichtig

Wethouder Hiemstra vult Niens aan: "We moeten voorzichtig zijn met de uitgaven en plannen en afwachten hoe dit jaar verloopt. Dan kunnen we bepalen of we harder moeten bijsturen of dat het goed gaat komen."