CDA Raalte wil dat de gemeente meer aandacht besteedt aan de plaatselijke voedselbank.

"De Voedselbank Raalte is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen", stelt de partij in een persbericht.

De voedselbank zamelt voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld. Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld, zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen.

"In de raad van 15 mei 2014 is bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 een motie overgenomen door het college. In deze motie is het college verzocht om bij de bespreking van het nieuwe minimabeleid nadere voorstellen te doen om in het nieuwe minimabeleid de toekenningmogelijkheden voor de aanvragen te verruimen,", aldus het CDA.

"En om de gelden voor intensivering van het armoedebeleid en schuldenbeleid, die vanaf 2014 beschikbaar zijn gekomen, in de basis te gaan gebruiken voor de doelgroep waarvoor ze bestemd zijn."

"Nu de oprichting van de Voedselbank Raalte in de gemeente Raalte een feit is. Is in het werkgebied van Raalte een nieuwe organisatie op het gebied van armoedebeleid actief naast de al bestaande organisaties", stelt de partij.

Jos Alferink, raadslid namens CDA Raalte heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. "CDA Raalte is van mening dat een organisatie als de voedselbank een groot goed is en vraagt aandacht voor de organisatie van de voedselbank in Raalte en vindt dat de voedselbank betrokken moet worden bij het opstellen van het nieuwe minimabeleid."