De gemeente Deventer heeft de voorbereiding op de decentralisaties binnen het sociaal domein en de uitwerking van de uitvoering daarvan goed opgepakt.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie.

Echter is er nog wel een aantal aandachtspunten voor het college en de raad. Dat heeft geleid tot vier aanbevelingen die vooral moeten bijdragen aan goede sturing door de raad vanaf 2015.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De overheveling van taken, gekoppeld aan de grote financiële verantwoordelijkheid van de gemeente, maakt dat de invoering van de drie decentralisaties de afgelopen periode de hoogste prioriteit heeft gehad op de bestuurlijke en maatschappelijke agenda.

Doelstellingen

Door de Rekenkamercommissie is onderzocht welke doelstellingen zijn geformuleerd voor de decentralisaties en of uitgewerkt is hoe deze gerealiseerd gaan worden. Ook is gekeken hoe de betrokkenheid van de raad is geweest bij de formulering en monitoring van de doelstellingen en hoe de raad kan sturen op onder andere het beperken van risico’s.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog een aantal aandachtspunten ligt voor college en raad. Duidelijk is wat de gemeente met de decentralisaties wil bereiken, maar de doelstellingen zijn niet allemaal concreet en evalueerbaar geformuleerd.

Ook constateert de Rekenkamercommissie dat de raad in het algemeen meer dan voldoende mogelijkheden heeft gehad om input te leveren voor de doelstellingen en de wijze waarop ze gerealiseerd dienen te worden. Daar is ook gebruik van gemaakt.

Risico's

Gelet op de hoeveelheid informatie die aan de raad is aangeboden wordt het wel steeds moeilijker om het overzicht te behouden over welk beleid van toepassing is.

Risico’s en zwakke plekken tenslotte zijn grotendeels in beeld en zijn afgedekt met beheersmaatregelen. De raad heeft echter onvoldoende inzicht in de risico’s die met de decentralisaties gepaard gaan, concludeert de Rekenkamercommissie.

Het onderzoeksrapport is aangeboden aan de gemeenteraad.