Eerdere verbeteringen ten gunste van de jeugdhulp in Rotterdam zijn voldoende doorgevoerd, maar er zijn tegelijkertijd nieuwe veiligheidsrisico's ontstaan voor jeugdigen. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in Rotterdam.

Voor het onderzoek hield de inspectie toezicht op Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), Enver en de Rotterdams wijkteams.

De inspectie concludeert dat er onvoldoende continuïteit is in de geboden hulp na crisissituaties en dat er onvoldoende zicht is op de veiligheid van jeugdigen. Beiden zouden te maken hebben met de lange wachtlijsten binnen de jeugdzorg.

Bovendien hebben de JBRR en Enver volgens de inspectie verschillende visies op het verbeteren van de veiligheid. Ook de gemeente Rotterdam heeft hierop geen eenduidige visie en geeft onvoldoende richting aan de verschillende partijen. Daarnaast verschillen de wijkteams in hun aanbod en is dat niet gebaseerd op cliëntbehoefte maar op de bezetting en deskundigheid van de medewerkers in het team, zo luidt de conclusie van de inspectie.

Doel van dit onderzoek was om na te gaan of eerder genomen verbetermaatregelen ook daadwerkelijk voldoende doorwerken in de praktijk. Daarnaast kreeg de inspectie "signalen" over de samenwerking tussen de drie organisaties in termen van veiligheid, met name bij de crisishulpverlening.

Aanbevelingen van de inspectie

  • De gemeente Rotterdam moet onderzoeken hoe de wachtlijsten verminderd kunnen worden en zorgen voor een toereikend aanbod van hulp. JBRR en wijkteams moet onderzoeken wat de gevolgen zijn van de genomen maatregelen voor de continuïteit van de hulp;
  • JBRR en Enver moeten onder regie van de gemeente Rotterdam een gezamenlijk kader maken en daarnaast goede afspraken maken over wie welke zorg waar inzet. Enver moet zorgen voor een gestructureerde en door het veld gedragen werkwijze bij het onderzoeken van het netwerk;
  • De gemeente Rotterdam moet zorgen voor een betere vertaling van de visie naar het veld en zorgen dat deze voldoende bekend is bij de professionals;
  • De wijkteams moeten het aanbod beter bekend maken bij de ketenpartners en de directe bereikbaarheid van de wijkteams verbeteren voor overleg met deze partners.

De inspectie verwacht van JBRR, Enver en de wijkteams dat zij de aanbevelingen uitwerken in een verbeterplan met concrete maatregelen. De gemeente Rotterdam moet bovendien de regie voeren bij de totstandkoming van die verbeterplannen en de inspectie hierover informeren.