De gemeente Rucphen krijgt meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr heeft meer bevoegdheden gekregen. 

In eerste instantie kon zij slechts twee instrumenten inzetten: het geven van een waarschuwing of het overgaan tot een uithuisplaatsing of het sluiten van de woning.

Een nieuwe wet geeft haar de mogelijkheid om een gedragsaanwijzing op te leggen aan een overlastpleger. "Op deze manier kunnen we woonoverlast effectiever aanpakken", geeft Van der Meer Mohr aan. 

Het geven van een waarschuwing werd vaak beschouwd als een te lichte sanctie en een uithuisplaatsing of het sluiten van de woning als een te zware maatregel. Met een gedragsaanwijzing kan de burgemeester per geval beter ingrijpen.

Muilkorven

De gedragsaanwijzing heeft de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. In de last staat beschreven dat de overlastgever een bepaalde handeling moet doen of nalaten. Daarin staat bijvoorbeeld dat een hond moet worden gemuilkorfd, dat er geen luide muziek mag worden gedraaid of dat er maar een beperkt aantal bezoekers per dag mag worden ontvangen.

Bij de daadwerkelijke uitoefening van bestuursdwang geldt bijvoorbeeld het verwijderen van bezoekers uit de woning, het aanbrengen van geluidswerende vloerbedekking, het weghalen van geluidsapparatuur, het in beslag nemen van huisdieren of een tijdelijk toegangsverbod tot de woning voor de gebruikers. Deze maatregelen kunnen worden opgelegd aan overlastgevers in zowel huur- als koophuizen.

Ingrijpende maatregelen

Van der Meer Mohr benadrukt dat het inzetten van de gedragsaanwijzing slechts gebeurt als uiterst redmiddel: "Pas wanneer minder ingrijpende maatregelen, zoals een waarschuwing, een goed gesprek, buurtbemiddeling of mediation niet hebben gewerkt, kunnen we de aanwijzing opleggen. De gemeente hanteert daarom een stappenplan." 

Die treedt in werking op het moment dat bewoners ernstige woonoverlast melden.Een toezichthouder van de gemeente, een agent, een medewerker van de woningcorporatie of een andere partijen die betrokken is, bekijkt dan wat het probleem is en wie de hinder veroorzaakt.

Buurtbemiddeling

Daarna bekijkt de gemeente de mogelijkheden om de woonoverlast op een andere wijze tegen te gaan. Er kan bijvoorbeeld ook worden gekozen voor het inzetten van buurtbemiddeling of het inschakelen van een gespecialiseerde instantie.

Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor het toepassen van andere juridische instrumenten. Als blijkt dat er daadwerkelijk overlast wordt veroorzaakt, volgt het geven van een waarschuwing. Hierin staat wat de gemeente van de overtreder verwacht en wat de consequenties zijn als het gedrag blijft voortduren.

Wanneer de hinder voortduurt, komt de burgemeester met een gedragsaanwijzing. Hierin staat ook de termijn waarop de hinder moet worden beëindigd.

Gele en rode kaarten

Hiervoor werkt de gemeente met een zogenaamd gele- en rode-kaarten-systeem. Van der Meer Mohr: "Als blijkt dat na het nemen van lichtere maatregelen de overlast blijft voortduren, kan ik een gele kaart opleggen. Dit zal in de vorm van een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom zijn." 

"Als blijkt dat deze last niet het gewenste effect heeft, kan ik als burgemeester besluiten over te gaan tot het inzetten van de 'rode kaart'. Dit betekent dat de overlastgever een tijdelijk huisverbod krijgt opgelegd. Hij of zij mag dan niet aanwezig zijn in of bij de woning of op of bij het erf."