Wethouder van financiën Toine Theunis heeft de gemeentebegroting van Roosendaal voor 2018 gepresenteerd. Waar enkele maanden geleden de indruk bestond dat de gemeente baadde in het geld, is het beeld nu neutraal: er is voor 2018 geen sprake van overschotten of tekorten.
 

In de ramingen voor 2019 tot en met 2021 is wel nog steeds sprake van - zij het afgenomen - overschotten. De begroting gaat nu naar de gemeenteraad, die tot begin november de tijd heeft al dan niet met de begroting in te stemmen.

In zijn toelichting legt Theunis uit hoe het komt dat er voor 2018 geen sprake meer is van een overschot. "Dat heeft voor een deel te maken met beleid van buitenaf. De gemeenteambtenaren hebben een nieuwe cao. Fijn natuurlijk, maar dat brengt wel extra kosten mee. Verder zijn we door het rijk gekort op de budgetten voor jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daar moeten we elders geld voor vinden." 

Theunis verwacht dat met name voor jeugdzorg extra geld nodig is.

Onzekerheden

Er moest ook flink wat geld in de begroting worden gezocht om de door decentralisatie van de huisvesting van het voorgezet onderwijs financieel mogelijk te maken. Maar al met al is het dus gelukt om een sluitende begroting op te stellen.

Theunis waarschuwt wel alvast: Er is geen ruimte voor nieuwe wensen; het loket is dicht." Hij wijst op onzekerheden voor 2018 en volgende jaren. "Beleid van de rijksoverheid wil nog al eens voor fluctuaties zorgen. Wij zouden graag zien dat het allemaal wat stabieler wordt."

De wethouder realiseert zich dat het tij wat dat betreft mogelijk niet mee zit: "Er komt een nieuw kabinet aan, en de geluiden over de financiele situatie zijn ook niet meer zo jubelend als eerder dit jaar." Daar komt bij dat het volgens Theunis voor de hand ligt om, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2018, geen nieuw beleid te ontwikkelen. "We zitten in een overgangsjaar en het is belangrijk om geen losse eindjes achter te laten. We zijn er in geslaagd een goede overdracht voor de volgende raadsperiode realiseren. Er komen geen lijken uit de kast."

Investeringen

Toch is er nog wel wat ruimte gevonden voor nieuwe zaken. Theunis: "De begroting van 2017 vormde de basis voor die van 2018. Daarnaast is rekening gehouden met de wensen die door de gemeenteraad zijn neergelegd in de Kadernota 2018 van juli dit jaar. Op basis daarvan is 280.000 euro vrij gemaakt voor investeringen in sportaccomodatie en om het sporten te stimuleren. Daarnaast is er 50.000 euro jaarlijks uitgetrokken voor duurzaamheidsbeleid."

Bovendien is ruimte gemaakt voor de belangrijkste thema’s die naar voren kwamen uit het Burgerakkoord; die ruimte is nu verankerd in de begroting. Dat houdt in dat voor veiligheid 450.000 euro extra is opgenomen, voor het verbeteren van het onderhoud van wegen, openbare ruimte en groen 1.2 miljoen euro en voor de zorg 220.000 euro extra.