NVWA zet voor het eerst drones in bij controle maïsoogst

Voor het eerst worden er dit najaar door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) drones ingezet die de maïsoogst nauwkeurig in de gaten houden. Maïstelers zijn namelijk verplicht de zand- of lössgrond direct na de oogst in te zaaien met een zogenaamd vanggewas (vaak gras). 

Dit gewas zorgt ervoor dat overgebleven mineralen worden opgenomen en niet in het grondwater terecht komen. De maïstelers riskeren hoge boetes als zij zich niet houden aan deze milieumaatregel.

Met de inzet van drones kan nauwkeurig worden bepaald op welke percelen de maïs is geoogst en of er al dan niet inzaaiwerkzaamheden zijn gepleegd. De drones zijn namelijk uitgerust met een soort GPS systeem waarmee de NVWA beschikt over de exacte coördinaten.

Boete

Als wordt geconstateerd dat een maïsteler zich niet aan zijn inzaaiplicht houdt kan er door het OM een schikking worden aangeboden of, na bezwaar, door de rechter een boete worden opgelegd. Behalve deze boetes lopen maïstelers de kans om gekort te worden op hun toeslagrechten/betalingsrechten.

Dit is een financiële ondersteuning die op basis van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie wordt toegekend als men aan de eisen voldoet. Eén van de voorwaarden voor volledige uitbetaling is wel dat de milieueisen niet overtreden worden.

Zo stelt de EU normen waaraan het grondwater moet voldoen. Dat juist de maïsteelt zo specifiek wordt bewaakt heeft zijn reden. Voordat de maïs wordt gezaaid worden de percelen vaak goed voorzien van dierlijk mest, dit gewas gedijt namelijk prima op een goedbemeste bodem vol mineralen. Als de maïs vervolgens wordt geoogst, blijven er mineralen achter en juist die moeten worden opgevangen door het vanggewas.

Een handeling die direct moet worden uitgevoerd zodat het vanggewas zo snel mogelijk een deel van de in de grond zittende mineralen, waaronder nitraat, op kan nemen en daardoor voorkomt dat die in het grondwater terecht komen. Nitraat kan worden omgezet in nitriet in het grondwater en dit kan weer problemen opleveren voor de winning van drinkwater.

Vanggewas

Een vanggewas is een gewas dat na het hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling de uitspoeling van mineralen te beperken. Vanggewassen die in het najaar de mineralen op kunnen nemen zijn bijvoorbeeld gras en winterrogge. Blijkt uit de drones- gegevens dat een maïsteler hierbij nalatig is, dan komen NVWA-inspecteurs ter plekke poolshoogte nemen en volgt proces-verbaal.

Het is de eerste keer dat de NVWA deze technische hulpmiddelen inzet. Rond deze tijd van het jaar wordt het maïs gehakseld en aansluitend ingekuild. De meeste maïs die in Nederland wordt verbouwd is bestemd als veevoer. De controles worden alleen uitgevoerd op zand- en lössgrond. Lössgrond komt in Nederland overigens alleen in Zuid-Limburg voor.

Tip de redactie