De basisscholen in Rucphen, Sint Willebrord, Sprundel, Zegge en Schijf kunnen de komende jaren meer aandacht besteden aan cultuureducatie, omdat ze meedoen aan een landelijke subsidieregeling hiervoor. 

Met de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit wordt aangesloten bij de wens vanuit het primair onderwijs om meer aandacht te besteden aan kunst en cultuur.

"Het doel van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs", vertelt wethouder Cees Evers. Scholen intensiveren de samenwerking met de culturele instellingen.

"Kunst en cultuur leert kinderen kijken, luisteren en experimenteren. Dit draagt niet alleen bij aan het ontwikkelen van creatieve capaciteiten, maar ook aan vaardigheden als lezen en schrijven. Het onderwijs is de plek bij uitstek om kinderen met kunst en cultuur te bereiken."

Vernieuwing

De aanpak richt zich op ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijsprogramma, het bijschaven van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten, de relatie tussen scholen en culturele instellingen verbeteren en het bevorderen van de culturele ontwikkeling van de leerling.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie subsidieert de helft van de begrote kosten uit de regeling. De andere helft komt van andere partijen waaronder gemeenten en provincies.

De gemeente stelt zelf 38.000 euro beschikbaar voor het project. Deze gelden komen uit de eenmalig beschikbaar gestelde middelen voor koopkrachttegemoetkoming voor minima.

Armoedebeleid 

"Als gemeente kiezen we ervoor om het restant voor dit project in te zetten. Vanaf 2017 ontvangen we jaarlijks extra geld om structureel in te zetten voor armoedebeleid ten behoeve van kinderen. Hiervoor zijn we nu beleid aan het opstellen. Daarnaast maakt cultuur ook onlosmakelijk onderdeel uit van armoedebeleid ten behoeve van kinderen”, legt Evers uit.

"Helaas zijn er nog steeds kwetsbare groepen in de samenleving die de weg naar cultuur niet kunnen vinden. Door cultuureducatie nu in te zetten in het primaire onderwijs, komen alle kinderen in aanraking met kunst en cultuur."