Woningcorporatie WSG uit Geertruidenberg houdt mogelijk op te bestaan.

De woningbouwvereniging die al geruime tijd in financiële nood verkeert, wil haar vastgoed versnipperen over negen collega-woningstichtingen. WSG is nu nog in het bezit van een groot aantal huizen in onder meer de gemeenten Roosendaal, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Steenbergen.

Afgelopen tijd heeft WSG gesprekken gevoerd met andere woningcorporaties. Die hebben aangegeven mee te willen werken aan de sanering van de Geertruidenbergse woningstichting. Het is de bedoeling dat het bezit van WSG geografisch wordt verdeeld in negen puzzelstukken met daaraan gekoppeld een aantal leningen.

De regionale corporaties nemen dan elk een ‘puzzelstuk’ over dat aansluit bij hun werkgebied. Bij realisering van dit model komt er daarmee een einde aan het bestaan van WSG.

Financiële problemen

Als gevolg van overfinanciering bleek WSG in 2011 niet meer in staat om zelfstandig aan haar verplichtingen te voldoen. In 2013 heeft WSG een ingrijpend saneringsplan ingediend op basis waarvan saneringssteun werd verleend.

De saneringsmaatregelen zijn grotendeels uitgevoerd en de organisatie van WSG is op orde gebracht. Daarmee is in 2016 een situatie ontstaan dat WSG de stap kon zetten om aan een duurzame oplossing te gaan werken.

In de zoektocht naar een eindoplossing voor de sanering van WSG staat de beste oplossing voor de huurders en de sector voorop. Het uitgangspunt van WSG is: behoud van de noodzakelijke sociale huurwoningen en de minst kostbare oplossing voor de sector.

Betrokken corporaties

De bij het verdere onderzoek naar de haalbaarheid van het ‘puzzelmodel’ betrokken regiocorporaties zijn: AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier.

Deze corporaties staan positief tegenover de gedachte om zich in te zetten voor de oplossing van het probleem waar WSG voor staat. Zij zijn bereid na te denken over het nemen van medeverantwoordelijkheid voor de definitieve oplossing van de financiële problemen van WSG.

De gesprekken verlopen constructief. Een volgende stap in dit proces is dat WSG en de regiocorporaties hun huurdersorganisaties en de gemeenten waar zij werken actief in hun afwegingen betrekken.

Aanvullende middelen

Duidelijk is inmiddels dat met de overname van bezit het probleem van WSG niet in zijn geheel kan worden opgelost. Kern van de problematiek van WSG is de forse overfinanciering. Met het vastgoed gaan ook leningen mee in de ‘puzzelstukken’, maar een deel van de leningenportefeuille blijft over.

De eerder toegezegde saneringssteun van 117,8 miljoen euro is niet voldoende om een duurzame oplossing te realiseren voor dit financiële (rest)probleem. Een indicatie van de benodigde financiële middelen is dat hiervoor nog een substantieel aanvullend bedrag nodig is.

In het najaar van 2017 zal duidelijk worden of het gelukt is principe-overeenstemming te bereiken over overname van de 'puzzelstukken' en over de voorwaarden waaronder dat zal gebeuren. Daarna zijn nog aanvullende besprekingen en werkzaamheden nodig. WSG streeft ernaar om eind 2017 de opsplitsing af te ronden.