Het milieueffectrapport van de mestfabriek is niet compleet. De Commissie voor de Milieueffectrapportage (MER) adviseert de gemeente Roosendaal om de nota verder aan te vullen. 

Op dit moment is onvoldoende duidelijk wat de gevolgen van de mestverwerking in de fabriek voor het milieu betekenen. Dat concludeert de MER.

De gemeente Roosendaal heeft aangegeven een aanvulling op te stellen en die voor te leggen aan de Commissie. Daarna volgt een definitief toetsingsadvies.

Varkensmest

Landbouworganisatie ZLTO en afvalverwerkingsbedrijf SUEZ willen de biomineralenfabriek realiseren aan de Potendreef. Het is de bedoeling om varkensmest te verwerken tot biomineralen. Die kunnen worden verwerkt tot bijvoorbeeld compost. Van de mest wordt dertig procent droge stof gedroogd. Hiervan kunnen ongeveer 45.000 ton organische mestkorrels worden geproduceerd.

Dat gebeurt door de mest te drogen met behulp van restwarmte van SUEZ. Vervolgens worden de korrels geperst en gaan ze op export. Deze activiteiten vinden binnen in de opslag plaats. Het is daarna de bedoeling om de gebruikte lucht door een luchtwasser te blazen. Op deze manier halen de initiatiefnemers fijnstof, ammoniak en stank zoveel mogelijk uit de lucht.

De Commissie MER concludeert dat er voor de effectenrapportage een vergelijking is gemaakt met bestaande mestverwerkingsinstallaties. Het is echter niet duidelijk of deze installaties vergelijkbare rendementen en uitstoot van schadelijke stoffen halen: "De effecten op luchtkwaliteit, geur en natuur zijn daarmee onvoldoende onderbouwd."

Verder wijst de commissie erop dat de biomineralenfabriek met een nieuwe techniek gaat werken: "Daarom zal vooraf geen volledige zekerheid gegeven kunnen worden over de effecten."

De gemeente krijgt daarom het advies om een monitoringssysteem op te zetten. Die meet de uitstoot en registreert klachten over stank en gezondheid. Ook adviseert de commissie om maatregelen 'achter de hand' uit te werken om eventueel in te kunnen grijpen om meldingen over geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.