Aanpak van knelpunten wateroverlast in Hoeven

Er wordt een werkgroep opgericht om het resterende wateroverlast in met name Hoeven ook tot het verleden te laten behoren. 

Het project Knelpunten Wateroverlast Hoevense Beemden is bijna afgerond, maar nog niet alle problemen zijn opgelost. Middels een speciale werkgroep wil men in kaart brengen welke knelpunten er nog zijn en wat daaraan gedaan kan worden.

Het project Knelpunten Wateroverlast Hoevense Beemden is bijna klaar. "Wij zijn ons ervan bewust dat er nog wel knelpunten zijn op het gebied van water", aldus een woordvoerder van Waterschap Brabantse Delta. "We gaan daarom samen met de omgeving in beeld brengen welke knelpunten er in Halderberge nog bestaan of ervaren worden, welke kansen er liggen en hoe de wateropgaven in het gebied ingevuld kunnen worden."

Het Waterschap wil een werkgroep oprichten bestaande uit vertegenwoordigers van het waterschap, de gemeente, ZLTO, agrariërs en bewoners. "Ons doel is om samen met input vanuit het gebied tot oplossingen te komen", aldus de woordvoerder.

Maatregelen

Het wateroverlast is al lange tijd onderwerp op de politieke agenda. Er zijn diverse maatregelen getroffen zoals het vergroten van duikers in sloten vergroten en een extra waterberging bij Albanovijvers in Oudenbosch aan te leggen.

Ook is er een retentievijver aangelegd in Hoeven en fungeert de Hofgracht als waterberging. Al deze maatregelen hebben volgens het Waterschap wel gezorgd voor minder overlast. "De resultaten laten in ieder geval geen verplaatsing van een wateroverlastgebied zien. Dat is belangrijk, omdat een genomen maatregel niet mag leiden tot nieuwe overlast op een andere locatie", zegt men.

Toch zijn er nog een aantal plekken in Halderberge in het algemeen en Hoeven in het bijzonder waar nog niet wordt voldaan aan de norm voor regionale wateroverlast. "Op deze locaties blijkt vaak dat de kosten van een oplossing niet opwegen tegen de schade die er zou kunnen optreden", zegt het Waterschap. Inwoners die mee willen praten over de problemen en eventuele oplossingen kunnen dat doen via k.moll@brabantsedelta.nl of via 076 564 1056. Dit kan tot 2 januari.

NUwerk

Tip de redactie