Samenwerkende overheden in West-Brabant, TenneT en het ministerie van Economische Zaken zijn na overleg tot de conclusie gekomen dat er meer informatie nodig is om een voorkeursalternatief van de 380-kV-hoogspanningstracé door West-Brabant aan te wijzen.

Dit betekent dat besluitvorming niet einde dit jaar, maar direct na de zomer van volgend jaar plaatsvindt.

Eind juni van dit jaar verscheen het tracédocument met vier alternatie tracés die bedoeld was om te komen tot een voorkeursalternatief. Dit document blijkt dus niet volledig genoeg om nu al op een zorgvuldige wijze tot een besluit te komen. De partijen gaan zorgvuldig om met hun keuze voor de aanleg van dit tracé, vandaar dat de keuze voorlopig op zich laat wachten.

Uitstel

Op dit moment wordt er gewerkt aan een milieueffectrapportage en zoekt men naar een oplossing voor een aantal knelpunten in de tracés. Ondanks de vertraging past het nog in de planning van de bouw van de hoogspanningsverbinding, die is voorzien in de periode 2020-2024.