De gemeente Roosendaal beschikt over een sluitende programmabegroting voor 2017. Ook is er voldoende geld om risico’s op te vangen en in de samenleving te investeren. 

Het structurele overschot is toegenomen tot 1,4 miljoen euro. Volgens wethouder Toine Theunis is er geen sprake van lopende bezuinigingen en kan dit bedrag volledig worden geïnvesteerd.

De ruime financiële uitgangspositie is vooral te danken aan de voordelen die voortkomen uit de rijksuitkering van september die positief uitvalt. De komende jaren beschikt de gemeente over forse begrotingsoverschotten.

Voor 2017 gaat het om een bedrag van 625.000 euro. Dat loopt op tot 1.442.500 miljoen euro in 2020. Het college beraadt zich de komende tijd op de mogelijkheden om het overschot in te zetten en zal de gemeenteraad hierover informeren of voorstellen laten doen.

Samenleving profiteert

De begroting voor 2017 bedraagt 233 miljoen euro. Veel nieuw beleid is bij de kadernota vastgesteld. In totaal wordt er structureel 4,5 miljoen extra uitgegeven ten behoeve van de Roosendaalse samenleving. De gemeente gaat over op een nieuwe manier van onkruidbestrijding (200.000 euro) en het op orde brengen van het onderhoudsbudget voor grijs (370.000 oplopend naar 850.000 euro).

Onkruidbestrijding op verhardingen wordt bovendien steviger aangepakt, doordat het C-niveau plaats maakt voor het hogere B-niveau (175.000 euro). Er is ook lastenverlichting: afschaffing van de hondenbelasting (350.000 euro), verlaging van de afvalstoffenheffing (40 euro per gezin) en het schrappen van de OZB-verplichting voor amateursportverenigingen. 900.000 euro is begroot voor teruglopende parkeeropbrengsten en het invoeren van het half uur parkeren.

Voor subsidiebudgetten is 100.000 euro extra opgenomen, oplopend tot 400.000 euro in volgende jaren. Om meer peuters te bereiken om naar de peuteropvang te gaan, wordt een beroep gedaan op de risicoreserve sociaal domein.

700.000 euro is er beschikbaar voor het oprekken van de norm voor bijzondere bijstand naar 120 procent van het sociaal minimum. Tot slot is er structureel een bedrag van 85.000 euro gereserveerd voor het beschikbaar kunnen blijven stellen van startersleningen.

Sociaal domein

Het uitgangspunt om de drie decentralisaties binnen het Rijksbudget uit te voeren, blijft ook volgend jaar onverkort van kracht. De structurele daling van 800.000 euro uit het gemeentefonds is dan ook binnen het sociaal domein gedekt.

De verwachting is dat Roosendaal de zorg in 2019 niet alleen binnen het rijksbudget zal kunnen verlenen, maar dat er financiële ruimte gaat ontstaan. Dit betekent ook ruimte voor betere zorg in de toekomst. De Programmabegroting 2017 is de financiële vertaling van de bestuursovereenkomst 'Werken aan een evenwichtig Roosendaal', de Kadernota 2017 en bestaand beleid. De Programmabegroting 2017 wordt op 10 november behandeld in de gemeenteraad.