Vier van de acht leden van de Halderbergse Wmo-raad stappen op. Het gaat om Wim Hoogstad, Jan van der Leer, Joke de Moor en Cor Dijkmans. 

Gezondheidsredenen zijn hier mede debet aan, maar de heren geven ook aan bijzonder ontevreden te zijn over de gang van zaken en voelen zich ondergewaardeerd.

Wethouder Jan Paantjens is naar eigen zeggen ronduit verbaasd over deze kritiek: "Ik was werkelijk flabbergasted, toen ik het hoorde. We hebben eerdere kritiek juist ter harte genomen en hebben veel respect en waardering voor hetgeen de leden van de Wmo-raad allemaal doen", aldus Paantjens.

De kritiek vanuit Hoogstad en Van de Leer, Dijkmans heeft een aparte ontslag brief ingeleverd, liegt er niet om. "Er is vanaf 2015 bijzonder veel gepraat en geschreven, maar dit heeft nauwelijks iets concreets opgeleverd. Met het huidige beleid zien wij ook geen perspectief voor verbetering hiervan in de nabije toekomst", zo zeggen de heren die wel benadrukken dat de relatie met ambtenaren wel verbeterd is.

"Dit staat in schril contrast tot de investeringen in tijd en energie van de vrijwillige raadsleden in deze activiteiten. Vaak ondanks een lastige privé-situatie."

Opbouwende kritiek

Volgens Hoogstad en Van de Leer is het werk te complex en te weinig concreet, waardoor het werk teveel op de schouders van slechts enkele raadsleden rust. "Verder ervaren wij slechts van enkele ambtenaren waardering voor onze adviezen en inbreng. Daarentegen neemt de waardering van de overige en vooral van de beleidsbeslissers juist af. Ook opbouwende kritiek ziet men liever niet meer. Aangedragen verbeterpunten worden ook onvoldoende opgepakt en er is nauwelijks ruimte meer voor lokale burgerparticipatie", zegt men.

Opvallend is dat Wmo-raad-voorzitter Leen Springeling in februari vorig jaar ook al zijn werkzaamheden per direct neerlegde, omdat hij van mening was dat de leden niet gehoord werden door het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat.

"Keer op keer wordt je niet serieus genomen en genegeerd. Diverse gesprekken en confrontaties hebben niet geholpen. Dan is de grens bereikt… Ik wil hier geen tijd en energie meer in steken. Dat doe ik wel elders", aldus Springeling destijds.

Jammer

Wethouder Jan Paantjens is naar eigen zeggen geschrokken van de ontslagbrief en de inhoud daarvan. "Dat het allemaal complexer wordt en regionaler, dat snap ik heel goed. Het wordt allemaal steeds moeilijker en de leden steken er heel veel tijd, energie en enthousiasme in."

"Ik vind het alleen wel heel erg dat deze mensen zich ondergewaardeerd voelen, zeker gezien het feit dat wij, mijn inziens, de leden juist wel overal bij betrekken en zij zelfs zitting hebben gekregen in tal van commissies. Ik vind het echt enorm jammer dat het zo is gelopen." Wat de Wmo-raad betreft kan Paantjens melden dat de overige leden van de raad versterking gaan zoeken.