De gemeente Halderberge vraagt minister Kamp in een brief aandacht voor het onderzoek naar de mogelijkheden van een hoogspanningstracé ten westen van de rijksweg A17.

In de brief wordt de minister van EZ gevraagd om op korte termijn onderbouwd duidelijkheid te geven over de onderzoeksresultaten naar de wijze waarop een tracé ten westen van de A17 al dan niet mogelijk kan worden gemaakt.

Begin dit jaar werden de gemeente en overige indieners van een tracé onaangenaam verrast door het feit dat TenneT een tracé ten westen van de rijksweg A17 (nog) niet voldoende realiseerbaar vindt en daarom voor een tracéalternatief kiest aan de oostzijde van de rijksweg. Een nader onderzoek naar mogelijkheden van een tracé ten westen van de rijksweg A17 is daarom destijds door het ministerie van EZ en TenneT aangekondigd.

Afweging

Wethouder Hans Wierikx: "Wanneer uiteindelijk de ingediende tracéalternatieven van samenwerkende overheden en diverse bewonersgroepen, waaronder actiecomité 380 kV Halderberge, die uitgaan van een tracering ten westen van de A17, niet in de MER worden meegenomen, vrezen wij dat er geen volledige en gelijkwaardige afweging van alle tracéalternatieven kan plaatsvinden." 

"We vragen ons hierbij nadrukkelijk af of het noordelijk tracé (vanaf Roosendaal/Borchwerf langs A17 richting Geertruidenberg – Tilburg) nog voldoende kansrijk en gelijkwaardig is, wanneer dit tracéalternatief aangepast wordt en ten oosten van de A17 komt te liggen."

Alternatief

De gemeente Halderberge streeft voor de hoogspanningsverbinding naar een optimale bundeling en combinatie met de bestaande infrastructuren, waaronder de rijksweg A17, de bestaande hoogspanningsverbindingen en de buisleidingenstraat.

Vanaf 2010 is daarom ook steun gegeven aan het noordelijk tracé, wat toen het Meest Milieuvriendelijk Alternatief was. Dit noordelijk tracé, gelegen ten westen van rijksweg A17, voldoet aan deze uitgangspunten.

Alle overige door het ministerie en TenneT voorgestelde tracéalternatieven op het grondgebied van Halderberge leiden tot een verdere, zeer ongewenste, verspreiding en doorsnijding van open en nog ongeschonden waardevolle gebieden.