De bouw van de biomineralenfabriek in Roosendaal start waarschijnlijk in het najaar. In de fabriek wordt varkensmest omgezet naar organische mestkorrels. Die worden afgezet als ‘biomineralen’. 

De fabriek is een gezamenlijk initiatief van landbouworganisatie ZLTO en afvalmanagementsbedrijf SUEZ.

De nieuwe mestfabriek komt naast de afvalenergiecentrale van SUEZ aan de Potendreef. Het is de bedoeling dat de biomineralen vanaf medio 2017 kunnen worden geproduceerd.

Vergunningstraject

Momenteel wordt nog gewerkt aan een ontwerp van de fabriek. Het vergunningstraject is inmiddels opgestart. De initiatiefnemers hebben inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd.

Die is gebaseerd op het bouwen en op het milieu. Buurtbewoners zijn ook geïnformeerd over de plannen. In februari kwamen zo’n twintig omwonenden naar de bijeenkomst waarbij SUEZ en ZLTO hun plannen hebben toegelicht. Daarbij waren ook de gemeente Roosendaal en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant aanwezig.

Varkensmest

De fabriek richt zich straks alleen op de verwerking van varkensmest. Daarbij gaat het niet om drijfmest, maar om ‘dikke fractiemest’. Dit is geschikt om te verwerken tot bijvoorbeeld compost. Bij andere mestverwerkingsprojecten wordt juist wel drijfmest aangevoerd.

"Hierbij gaat het alleen om dikke fractiemest’ met dertig procent droge stof. Daarnaast is nadrukkelijk geen sprake van vergisting van mest en coproducten", geeft woordvoerster Cathelijne Bunnekreef van SUEZ aan. De luchtkwaliteit en de geur van de vergunningsprocedure wordt getoetst aan de Brabantse normen.

Die zijn twee keer zo streng als de landelijke eisen. Wel geeft Bunnekreef aan dat ‘dikke fractiemest’ minder geur afgeeft dan drijfmest. Ze stipt aan dat alle activiteiten plaatsvinden binnen de fabriek. De gebruikte lucht gaat via een speciale installatie die lucht behandelt weer naar buiten.

Restwarmte

In Nederland is teveel mest, terwijl daar in andere landen een tekort aan is. Het is echter lastig om te exporteren. Dat geldt niet voor mestkorrels.

De initiatiefnemers willen van SUEZ restwarmte gebruiken bij de productie. De fabriek krijgt een verwerkingscapaciteit van 140.000 ton ‘dikke fractiemest’.

Daarvan kan 40.000 ton mestkorrels worden geproduceerd. De biomineralen kunnen worden gebruikt in landen waar een tekort is aan mineralen voor een goede productie van gewassen. Ook krijgt de veehouder op deze wijze ondersteuning om mestproducten te exporteren naar het buitenland.

Overlast

Niet iedereen is blij met de komst van de mestfabriek. Bezorgde buurtbewoners hebben zich verenigd in de ‘Werkgroep Biomineralen’.

Zij vragen de gemeenteraad om het college te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de milieuaspecten en de gezondheidsrisico’s van het biomineraleninitiatief. De werkgroep is bang voor stankoverlast en aantasting van de gezondheid.

Volgens de omwonenden hebben zij ook al te maken met een aanzienlijke belasting van geur en geluid door verschillende bedrijven die in de buurt zijn gevestigd, de aanwezigheid van de A17 en het aanwezige persgemaal.

Ook wijzen zij erop dat het aantal vrachtwagens dat af en rijdt flink gaat toenemen. Daarvan zullen zij mogelijk ook hinder ondervinden. De werkgroep eist daarom een dat er een milieueffectrapportage wordt uitgevoerd en dat er een onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid komt.