Een meerderheid van de Halderbergse gemeenteraad is akkoord met het voorstel om tachtig tot honderd extra statushouders op te nemen, verdeeld over de kernen van haar gemeente. 

Alle collegepartijen gaan ervan uit dat daarvoor voldoende draagvlak is. De twee oppositiepartijen, VVD en Voor De Gemeenschap, stemden tegen het voorstel omdat de gevolgen voor de gemeenschap nog niet duidelijk in beeld zijn. Wethouder Paantjes belooft daarom regelmatig met voortgangsrapportages te komen.

Het besluit van de gemeenteraad is gestoeld op het doorlopen burgerparticipatietraject. Inwoners konden via een enquête en rondetafelgesprekken hun mening en ideeën over asielopvang bij de gemeente kwijt. Ongeveer twee derde (68 procent) van de inwoners is tegen de opvang van vluchtelingen maar als het gaat om oorlogsvluchtelingen is er een kleine meerderheid te vinden (52 procent).

Een meerderheid van de inwoners geeft ook de voorkeur aan kortdurende opvang. Deze uitslag is vertaald naar het opvangen van extra statushouders, dat zijn vluchtelingen die voor vijf jaar asiel hebben gekregen op basis van mensenrechtenverdragen.

Gevolgen


Duidelijkheid over de gevolgen van het voorstel kon het college niet geven. Onwil, volgens VVD fractievoorzitter Thomas Melisse, want hij beschikte over voorbeelden van een andere gemeente die dat wel op een rijtje had. Melisse pleitte daarom vurig en langdurig voor een wijziging van het raadsvoorstel van het college.

Zolang het niet duidelijk is welke consequenties, in financieel, maatschappelijk en sociaal opzicht, extra statushouders met zich meebrengen, wilde zijn partij, gesteund door de eenmansfractie van Gert Logt, zich houden aan de wettelijke opgave. Pas wanneer uit de begroting en beleid duidelijk is wat de gevolgen zijn, is uitbreiding van het aantal statushouders volgens hen mogelijk.

Nu handelen


In deze zakelijke opstelling gingen de andere partijen niet mee. Volgens WOS fractievoorzitter Anita Olsthoorn was met name de menselijke kant in het Halderbergse vluchtelingendebat onderbelicht. “Eerst beleid maken is een belemmering van spoedige plaatsing van vluchtelingen, we moeten nu handelen en dat is het verschil tussen u en mij”, legde Olsthoorn hun standpunt aan Melisse uit.

Wel kon zij zich vinden in Melisse’s oproep aan het gemeentebestuur om beleid te gaan maken. Wethouder Paantjes antwoordde daarop dat het college de zorgen die er leven kent. “Al die punten die genoemd worden, daar wordt door ons al naar gekeken”, zei hij en benadrukte dat “de huisvesting van statushouders tot nu toe geruisloos verlopen is.”

Paantjes beloofde naar aanleiding van de door Melisse aangezwengelde discussie wel om met regelmatige voortgangsrapportages te komen.

Toewijzen


Progressief Halderberge pleitte ervoor ook de optie voor het opnemen van het wettelijke aantal vluchtelingen zonder status open te houden. Gemeenten krijgen namelijk zowel statushouders als vluchtelingen van het rijk toegewezen. Naar schatting gaat het komend jaar in Halderberge om 117 vluchtelingen en 63 statushouders.

Maar deze weg is volgens Lokaal Halderberge en het CDA te risicovol omdat het COA kleinschalige opvang niet toestaat. De gemeenteraad van Halderberge kiest dus voor het opnemen van 80 tot 100 extra statushouders, in de veronderstelling dat andere gemeenten dan de aan Halderberge toegewezen vluchtelingen voor hun rekening nemen.