Mensen met een ondersteuningsvraag kunnen binnenkort vaker terecht bij de mensen, verenigingen en organisaties om hen heen.

Wethouder Hugo Polderman van Zorg en Welzijn komt met maatregelen om mensen met een beperking meer kansen te geven om mee te doen aan het gewone leven.

De uitgangspunten zijn dat iedereen mee kan doen, mensen beter worden geholpen en professionele ondersteuning beschikbaar blijft voor mensen die dat nodig hebben.

Daarnaast wil de gemeente meer ruimte maken voor kwetsbare mensen op plekken waar zij al komen of waar ze direct terecht kunnen. Daarbij staat centraal dat mensen die niet helemaal zelfstandig aan de samenleving kunnen deelnemen, daarbij worden geholpen. Men stelt daar nog eens 788.000 euro voor beschikbaar.

Begeleiding

Wethouder Polderman heeft het bij zijn introductie van betreffend raadsvoorstel vooral over het maken van een beweging naar voor.

"Inmiddels zijn we eraan gewend geraakt dat we onze zorg anders hebben ingericht, namelijk van zorgaanbod naar zorgvraag. Daarbij hebben we al veel beter leren luisteren naar de concrete vragen die men ons stelt. We gaan verenigingen en clubs helpen bij de problemen waar ze tegenaan lopen."

 De wethouder duidt daarbij op specifieke hulp die gewenst is voor iemand met een zorgvraag en die zich toch graag bij een club of vereniging wil aansluiten. Een autistisch kind dat graag wil voetballen, heeft daarbij een andere begeleiding nodig dan de rest van zijn elftal.

"De vereniging kan op grond daarvan een verzoek indienen voor speciale hulp om dat mogelijk te maken. De zorgvraag van de jongen wordt in feite door de vereniging neergelegd bij de gemeente, en na accordering vanuit dit stimuleringsfonds betaald." 

Met dit fonds, met een budget van twee miljoen euro, wil de wethouder voor partijen investeringsruimte creëren tot en met 2018.

Inzet

De gemeente Roosendaal zet met haar eigen maatregelen en het stimuleringsfonds in op een aantal zaken.

"Mensen met een beperking moeten gemakkelijker deel kunnen nemen aan reguliere activiteiten", noemt Polderman als één van de na te streven doelen.

"We gaan met zorginstellingen, woningcorporaties, sport-, cultuur- en andere verenigingen in gesprek om te bepalen wat hiervoor nodig is. Daarnaast willen we mensen, in een kwetsbare positie, deel laten nemen aan reguliere activiteiten op het gebied van werk en vrije tijd."

"Je moet daarbij bijvoorbeeld denken aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning die dankzij een vrijwilligersplek kennis kunnen maken met onze samenleving, maar ook andersom", vervolgt de wethouder.

De gemeente wil ook stimuleren dat de samenleving melding maakt, wanneer het met inwoners niet goed dreigt te gaan. Daarbij valt te denken aan ouderen met dementie, maar ook aan veiligheid, overlast, armoede en eenzaamheid.

Deze en andere maatregelen, zijn samen met het stimuleringsfonds een aanvulling op de reguliere activiteiten van de gemeente en op de extra maatregelen die de gemeente vorig jaar al heeft getroffen.