Basisscholen De Fakkel en De Sponder krijgen nieuwbouw op de oude locatie van de Fakkel aan de Van Goghlaan 8 in Roosendaal. 

In eerste instantie zouden de scholen in één gebouw komen met Juzt (Bureau Jeugdzorg), maar deze organisatie is afgehaakt om financiële redenen. Daardoor is er definitief een streep getrokken door het project voor een Jeugd Zorg Onderwijscluster.

Wel geeft Juzt aan samen met De Fakkel en De Sponder volop kansen te zien voor inhoudelijke samenwerking met de zorgpartners. Hoewel de jeugdzorgverlener zich niet zal vestigen aan de Van Goghlaan zouden zorg en onderwijs nog steeds kunnen samenkomen op de nieuwe locatie.

De Fakkel en de Sponder zijn basisscholen voor speciaal onderwijs. De Sponder richt zich voornamelijk op scholieren die niet meekunnen in het reguliere onderwijs.

Op De Fakkel zitten kinderen met sociale of emotionele problemen. Zij functioneren tussen moeilijk lerend en bovengemiddeld.

Gezamenlijke ruimtes

Het college van burgemeester en wethouders stelt een bedrag van bijna zes miljoen euro beschikbaar voor nieuwbouw aan de Van Goghlaan 8. Op deze locatie komt een nieuw schoolgebouw waarin beide scholen samen worden gevestigd. In totaal is er straks ruimte voor 265 leerlingen.

De Fakkel en De Sponder krijgen eigen lokalen, maar beschikken straks wel over een gezamenlijke hoofdentree, een aula, een speellokaal en een gymzaal.

Taxibusjes

De gemeente houdt in de plannen ook ruimte met het verkeer in de omgeving. De meeste scholieren worden met taxibusjes gebracht. Daarom komt er bij de school een haal- en brengstrook. Op deze wijze hebben omwonenden in de wijk zo min mogelijk last van parkeeroverlast.

Volgens het college ontstaat er een duidelijke meerwaarde voor het speciaal onderwijs door De Fakkel en De Sponder onder te brengen op één locatie. Zij kunnen kennis en expertise delen waardoor zij beter kunnen inspelen op complexe hulpvragen bij leer- en gedragsproblemen van kinderen.

Intrek nemen

De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn achter de schermen inmiddels gestart. Zo is De Fakkel tijdelijk in een schoolgebouw aan de Voorstraat 157 getrokken. Dit was eerder een dependance van De Sponder. Alle leerlingen van deze school krijgen nu les aan de Flaviadonk 2. 

Als de gemeenteraad instemt met de plannen voor nieuwbouw verwacht de gemeente dat de schoolkinderen van deze twee scholen eind 2017 hun intrek kunnen nemen aan de Van Goghlaan.