Het aantal statushouders dat de gemeente Roosendaal moet huisvesten loopt verder op. 

Voor 2016 dienen 196 vluchtelingen met een verblijfsvergunning onderdak te krijgen.

Het gaat om mensen die de asielprocedure hebben doorlopen en in afwachting zijn van passende huisvesting.

Vorig jaar lag de taakstelling voor de gemeente Roosendaal op 132 vergunninghouders. De gemeente slaagde erin om deze mensen te huisvesten. 

Minimum

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om een minimumaantal statushouders woonruimte te verschaffen. Dit aantal verschilt per jaar.

Factoren voor het bepalen van de taakstelling hangen af van het inwonersaantal en het aantal vluchtelingen dat landelijk een verblijfsvergunning heeft gekregen. Als zij voldoen aan de regels om asiel te krijgen, worden zij doorverwezen naar een gemeente.

Roosendaal werkt samen met woningcorporatie AlleeWonen en met VluchtelingenWerk om deze groep mensen te helpen.