Forse financiële meevaller voor gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal kan rekenen op een forse meevaller. Het Rijk heeft de verdeelsleutel voor de verdeling van gelden voor gemeenten gewijzigd en dat pakt voor Roosendaal gunstig uit.

“Dit jaar kunnen we rekenen op een verhoging van bijna 700.000 euro ten opzichte van de bijdrage die in de septembercirculaire werd gemeld”, vertelt wethouder Toine Theunis van Financiën. De circulaire informeert de gemeente elk kwartaal over de bijdrage van het Rijk vanuit het gemeentefonds.

Jaarlijkse bijdrage
Richting 2020 loopt de jaarlijkse bijdrage vanuit het gemeentefonds verder op tot 900.000 euro. Dat blijkt uit de decembercirculaire die het ministerie van Binnenlandse Zaken onlangs heeft gepubliceerd. Eerder werd al een verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds aangekondigd van 671.000 euro in 2016, oplopend tot 1,4 miljoen euro in 2019.

Dat laat een verbetering zien van 1,3 miljoen in 2016 oplopend naar 2,2 miljoen euro in 2019. De budgetten voor het sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie) blijven ongewijzigd.

Heftige ombuigingen
Wethouder Toine Theunis kondigt aan dat de tijd van bezuinigen ook voorbij is. De laatste grote besparing is inmiddels ook geregeld. Bibliotheek VANnU was de laatste organisatie die de bezuinigingen nog moest inpassen.

“De afgelopen jaren hebben we behoorlijke heftige ombuigingen van 41 miljoen euro weten te realiseren. Dat tijdperk is voorbij. Nu is het tijd voor een stukje verlichting. De burger moet ook merken dat we klaar zijn met bezuinigen”, kondigt Theunis aan.

De gemeenteraad is uiteindelijk aan zet hoe de extra middelen kunnen worden ingezet. Het college van burgemeester en wethouders zal daar een voorzet voorgeven.

Verhoging
De gemeente Roosendaal krijgt een verhoging uit het gemeentefonds vanwege verschillende redenen. Factoren die meespelen zijn de verwachte stijging van het aantal inwoners, een toename van het aantal huishoudens dat rond moet komen van een laag inkomen of een bijstandsuitkering en de toegenomen bebouwing binnen de woonkernen.

Deze zaken tellen allemaal mee bij het bepalen van de hoogte van de bijdrage vanuit het gemeentefonds. Dit jaar krijgen alle gemeenten een eenmalig bedrag voor de organisatie vanuit het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

Voorzichtigheid
Theunis waarschuwt wel om voorzichtig te blijven. Volgens hem geven de Rijksfinanciën nog geen stabiel beeld. De budgetten kunnen nog naar beneden worden bijgesteld. Hij benadrukt dat Roosendaal een financieel gezonde gemeente is: “We zijn financieel schoon, terwijl je bij andere gemeenten ziet dat zij nog steeds bezig zijn met het invullen van bezuinigingen.”

FOTO L. VISTA/PIXELIO.DE

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie