Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Zuid-Holland hebben zeventien partijen zich verkiesbaar gesteld. Vergelijk hier enkele speerpunten per partij, samengesteld door NU.nl, voor de komende verkiezingen.

50PLUS

 • 50Plus is niet voor het samengaan van gemeenten. Wel zijn ze voor goede samenwerking en vinden het belangrijk dat er in alle gemeenten goede faciliteiten zijn, zoals postkantoren, brievenbussen en pinautomaten.
 • De partij wil gratis openbaar vervoer voor alle 65+ers in de provincie. Ze vinden mobiliteit en bereikbaarheid van groot belang. Ook willen ze in de buitengebieden en dorpskernen goed openbaar vervoer, zoals buurtbussen.
 • 50PLUS is er voor dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en dat de provincie dit stimuleert en mogelijk maakt.

CDA

 • Het CDA wil veel aandacht voor economische topsectoren en investeringsprogramma’s. De partij wil vooral veel aandacht voor midden- en kleinbedrijf.
 • Ook wil de partij zoveel mogelijk huizen binnen bestaande stads- en dorpsgebieden bouwen waar ook de voorzieningen zijn. Het CDA vindt het belangrijk dat hierbij het groen behouden blijft en wil bijvoorbeeld natuur- en wandelnetwerken aanleggen.
 • Tot slot wil het CDA investeren in water en groen door bijvoorbeeld natuur- en wandelnetwerken aan te leggen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

ChristenUnie

 • De ChristenUnie streeft naar diversiteit in natuur, leefomgeving en bevolking. Dit wil zij onder andere doen door meer ruimte te bieden voor het opvangen van statushouders en het beschermen van de biodiversiteit in de natuur.
 • De partij wil aandacht voor woningbouw, zonder dat natuurgebieden en recreatiegebieden aangetast worden. Ook moet fietsen en wandelen volgens de partij worden gestimuleerd en het openbaar vervoer geoptimaliseerd.
 • Daarnaast vindt de CU het belangrijk om toekomstbestendig worden. Ze wil onder andere  nieuwe energiebronnen aanboren en aardgasvrij worden.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Code Oranje

 • Code Oranje streeft naar democratische vernieuwing, waarbij inwoners van de provincie meer invloed, zeggenschap en verantwoordelijkheid moet krijgen.
 • De partij wil het referendum en volksinitiatief op provinciaal niveau invoeren.
 • Daarnaast is Code Oranje voorstander van burgerjury’s, burgerfora en andere vormen van zeggenschap op regionaal niveau.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

D66

 • D66 wil meer woningbouw zonder dat het ten koste gaat van de natuur. Ze wil vooral nieuwe woningen bouwen in verdichtingslocaties in verstedelijkte gebieden.
 • Ten tweede streeft de partij naar schonere lucht. Zo wil ze onder andere de omgevingsvisie aanscherpen tot het door de Wereldgezondheidsorganisatie voorgeschreven niveau.
 • Tot slot wil de D66 de focus leggen op een gezondere waterhuishouding. Samen met de gemeenten wil de partij grote waterreservoirs aanleggen en beter toezicht en handhaving op de chemische industrie realiseren.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

DENK

 • DENK vindt regionale economie met voldoende stageplaatsen en vaste banen belangrijk. Daarnaast wil de partij de goede omstandigheden scheppen voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
 • De partij streeft naar het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en fossiele brandstoffen.
 • Tot slot wil de partij duurzame en sociale woningbouw op peil houden door onder andere meer leegstaande kantoorpanden om te bouwen tot woningen, buurthuizen en vrije recreatieruimtes en is zij voor goedkoper openbaar vervoer voor alle Zuid-Hollanders.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Forum voor Democratie

 • Forum voor Democratie wil het tempo van de woningopbouw versnellen. Ze wil niet alleen de binnenstedelijk bouwen stimuleren, maar ook het bouwen van nieuwe betaalbare woningen aan de randen van de steden beter faciliteren.
 • De aanleg van windmolenparken en zonneweiden en energietransitie vanuit de provincie moeten stoppen volgens de partij.
 • Ook wil FVD lagere provinciale belastingen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

GroenLinks

 • GroenLinks streeft naar een reductie van broeikasgassen van 55 procent in 2030 en 100 procent in 2050. Ze vindt dat Rotterdam-The Hague Airport niet verder mag groeien om geluidsoverlast, luchtvervuiling en CO2 uitstoot te beperken.
 • Ten tweede streeft de partij naar  een gezonde leefomgeving, met op veel plaatsen in de provincie meer groen, een betere luchtkwaliteit, minder lawaai en schoon water.
 • De partij wil aandacht voor kunst en cultuur en heeft hiervoor een budget voor beschikbaar gesteld.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

NIDA

 • NIDA streeft naar een gezonde en natuurlijke leefomgeving met schone energie.
 • Ook wil de partij meer betaalbare energierekeningen voor met name lage en middeninkomens.
 • De partij wil inzetten op voldoende, kwalitatieve betaalbare woningen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Jezus Leeft

 • Volgens de partij moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie stimuleren door hoge subsidies te geven op onder andere windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s.
 • Deze partij wil thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.
 • Jezus Leeft wil de komst van nieuwe moskeeën in Zuid-Holland verbieden en bestaande moskeeën sluiten.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Lokale Partijen Zuid-Holland

 • Wil zich inzetten voor de infrastructuur van Zuid-Holland. Niet alleen voor verbindingen van noord naar zuid, maar ook van oost naar west.
 • LPHZ wil dat openbaar vervoer ook beschikbaar is voor kleinere dorpen in de provincie.
 • De partij wil dat gemeenten die niet meewerken aan de energietransitie worden bestraft.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Partij voor de Dieren (PvdD)

 • De Partij voor de Dieren wil boeren op sociaal en financieel vlak helpen de overstap te maken naar een kleinschaligere en biologische manier van werken.
 • De partij wil een verbod op grote stallen, bestaande uit meerdere lagen.
 • Volgens de PvdD moet er een jachtverbod komen in Zuid-Holland.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Partij voor de Arbeid (PvdA)

 • Deze partij wil de groene gebieden in Zuid-Holland behouden en versterken door het opstellen van een provinciaal groenfonds.
 • De PvdA stelt voor om jaarlijks 20.000 tot 25.000 huizen te bouwen om woningnood tegen te gaan en huizen weer betaalbaar te maken.
 • Tot slot wil de partij jongeren opleiden voor banen die in de toekomst nodig zijn.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Partij voor de Vrijheid (PVV)

 • De partij voor de Vrijheid wil een verbod op islamitische uitingen in Zuid-Holland.
 • Volgens de PVV moet het fileprobleem opgelost worden met beter openbaar vervoer en niet met meer autowegen.
 • Verder strijdt de partij voor een behoud van traditionele feestdagen in de provincie.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Socialistische Partij (SP)

 • De Socialistische Partij wil bedrijven stimuleren om geen CO2 uit te stoten.
 • Fysieke uitbreiding van luchthaven Zestienhoven is onbespreekbaar.
 • De partij wil recreatiegebieden bereikbaar maken, te voet en per fiets.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

 • Deze partij pleit voor meer samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten.
 • De SGP wil zorgen dat jongeren in kleine kernen kunnen blijven wonen door er huizen te bouwen.
 • Verder stelt de partij dat de agrarische sector ruimte moet houden om zich te ontwikkelen en verbreden, ook als dit ten koste gaat van duurzaamheid.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

VVD

 • De partij wil investeren in de fietser, het openbaar vervoer en de automobilist.
 • Verder wil de VVD de provinciale belastingen verlagen.
 • De partij gaat zich inzetten voor bescherming van waardevolle landschappen, zoals het Groene Hart.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma