Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Zeeland hebben veertien partijen zich verkiesbaar gesteld. Vergelijk hier hun partijprogramma's voor de komende verkiezingen.

50PLUS

 • 50PLUS streeft naar kwalitatief goede medische zorg die beschikbaar is voor alle inwoners van Zeeland. Om dit te bereiken is de partij tegen de concentratie van ziekenhuizen. Ook wil de partij dat het Admiraal de Ruyter ziekenhuis (ADRZ) in Vlissingen een volwaardig ziekenhuis wordt.
 • Het aantal buslijnen mag niet nog minder worden, stelt de partij. Er verdwijnen steeds meer lijnen in de provincie door het gebrek aan vraag, deze maken plaats buurtbussen die bestuurd worden door vrijwilligers. Ook wil 50PLUS dat het ov in Zeeland betaalbaar blijft en pleit daarvoor voor gratis ov voor 65-plussers.
 • Ook veiligheid is een speerpunt van de partij. Ze willen een uitbreiding van het aantal politieagenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Veiligheid gaat bij 50PLUS verder dan alleen meer veiligheidsmedewerkers op straat: zo wil de partij dat de kerncentrales Borssele en Doel kritisch gevolgd worden. Ook moeten wegen beter beveiligd worden.

Het Christen-Democratisch Appèl (CDA)

 • Het CDA wil Zeeland aantrekkelijker maken voor meerdere groepen. De partij wil onder meer investeren in festivals om de provincie zo aantrekkelijker te maken voor jongeren. Daarbij wil het CDA het imago van kustprovincie verbeteren om zo niet-Zeeuwen te verleiden om erheen te verhuizen en meer toeristen te trekken. De partij wil dit bereiken door onder meer het groene karakter van Zeeland te behouden.
 • Het vestigingsklimaat voor bedrijven is ook een belangrijk punt voor het CDA. Ze willen meer bedrijven trekken door constant te investeren in de provincie. Denk hierbij aan investeringen in de fysieke bereikbaarheid van de provincie, maar ook de digitale bereikbaarheid. Ook wil het CDA investeren in het midden- en kleinbedrijf (MKB), volgens de partij "de ruggengraat" van de Zeeuwse economie.
 • Tot slot moet Zeeland zich houden aan het klimaatakkoord, stelt het CDA. Zij willen dit onder meer bereiken door geen nieuwe woningen met gasaansluitingen te bouwen in de nieuwe collegeperiode. Ook wil de partij een "substantieel bedrag" beschikbaar stellen voor lokale initiatieven om energieprojecten op te starten.

ChristenUnie (CU)

 • De ChristenUnie wil de Zeeuwse landbouw graag transformeren naar ‘volhoudbare landbouw’. Dit is landbouw die bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening, die de biodiversiteit in stand houdt of vergroot en tegelijkertijd economisch rendabel is. Ook moet de landbouwsector klimaatneutraal en circulair zijn volgens de partij.
 • ChristenUnie ziet de jacht als een integraal onderdeel van de natuurbeheer. Volgens is beheer van flora en fauna nodig om te voorkomen dat de populatie de draagkracht van een gebied te boven gaat.
 • De partij vindt het belangrijk dat de provincie gemeenten ondersteund op het gebied van opvang van vluchtelingen. Ook vinden ze dat statushouders sneller aan werk moeten kunnen komen.

Democraten 66 (D66)

 • D66 zet zich in voor duurzaamheid en milieu in Zeeland. De partij wil dat de CO2-uitstoot in 2020 25 procent lager ligt en in 2033 met 55 procent lager ligt dan nu. Om dit doel te bereiken moeten nieuwe bouwplannen CO2-neutraal zijn en moeten daken geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen.
 • Op het gebied van welzijn benadrukt D66 het belang van zorg en onderwijs. De basiszorg moet voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. De eerstelijnszorg moet ook versterkt worden door het realiseren van samenwerkingsverbanden waar eenvoudige specialistische onderzoeken en ingrepen kunnen plaatsvinden.
 • D66 hecht ook waarde aan het behouden van het groene karakter van Zeeland, zo wil de partij wil geen bebouwing in de kust. Daarbij wil D66 de biodiversiteit stimuleren door akkerranden en mini-bossen.

DENK

 • DENK ziet graag dat een groter deel van de subsidies terecht komen bij de breedtesport- en cultuur. Hiermee bedoelen ze dat er meer geld moet komen voor laagdrempelige activiteiten, zoals festivals en straatcultuur.
 • Ook DENK ziet graag de graag het groene karakter van Zeeland behouden, Dus: geen woningbouw aan de kust en behoud van de natuur. Daarbij moeten de steden ook groener worden, stelt de partij.
 • DENK ziet ook graag een directe lijn tussen Vlissingen en Schiphol, en een extra intercity in de spitsuren. De partij ziet dit als een essentiële stap voor de verdere economische groei van Zeeland.

Forum voor Democratie (FvD)

 • FvD ziet het liefst alleen gemeentelijke fusies als de meerderheid van de bewoners daar voorstander van is.
 • Om het ondernemingsklimaat in Zeeland te stimuleren wil de partij dat de provincie de North Sea Port ondersteunt bij verdere ontwikkelingen.
 • FvD wil stoppen met de aanleg van windmolenparken op het land en zonneweiden die het landschap ontsieren en overlast veroorzaken. Daarbij eist de partij dat de provincie zich niet langer bezig moet houden met de energietransitie.

GroenLinks (GL)

 • GroenLinks wil met Zeeland voorloper zijn in de energietransitie door haar natuurlijke kenmerken. Hierbij moet gedacht worden aan de ligging aan zee, maar ook de aanwezigheid van veel zoet water en een sterke zeewind. Daarbij biedt de provincie ook kansen om te experimenteren met gas uit zeewier en biobrandstof uit algen, stelt de partij.
 • De landbouwsector moet getransformeerd worden, schrijft de partij. Volgens hen moet de nadruk op schaalvergroting en veeteelt omgebogen worden naar biologische bedrijven. Hiermee wil de partij nieuwe werkgelegenheid creëren.
 • GroenLinks is voor duurzaam vervoer en wil dus geen versterking van de Midden-ZeelandRoute (via de Zeelandbrug). Dit zou een toename van vrachtverkeer betekenen en zorgen voor een uitbreiding van asfalt.

Partij van de Arbeid (PvdA)

 • De PvdA wil de duurzaamheidsambities van het Zeeuwse bedrijfsleven ophogen. De uitdaging ligt volgens de arbeiderspartij dan met name bij het terugbrengen van de afhankelijkheid van gas en het beperken van de emissies van CO2 en stikstof.
 • De partij wil investeren in Campus Zeeland, dat zich richt op het opleiden van vaklieden en academische geschoolden.
 • De PvdA streeft naar duizend extra sociale huurwoningen per jaar voor ouderen en voor starters die kiezen voor Zeeland. Hiermee probeert de partij aan de behoefte voor passende woningen voor ouderen te voldoen.

Partij voor de Dieren (PvdD)

 • De Partij voor de Dieren wil de Zeeuwse landbouw op de schop gooien. De landbouw in Zeeland moet volgens de partij af van overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren en overstappen op wisselteelt en bloeiende akkerranden. Zo blijft de grond gezond, stelt de partij. Uiteindelijk moet de partij uitkomen op  streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel.
 • Uiteraard probeert de Partij voor de Dieren de dieren in Zeeland te beschermen. Dit wil de partij bereiken door een verbod op de jacht en een stop op populatiereductie van wilde dieren via nulstanden en afschotquota.
 • De natuur die nog over is in Zeeland moet natuur blijven, aldus de partij. Om dit te bereiken wil Partij voor de Dieren natuurgebieden met elkaar verbinden, met bijvoorbeeld ecoducten en het aantal wegen door natuurgebieden verminderen. Ook wil de partij stoppen met de 'festivalisering' van de natuur.

Partij voor Zeeland (PvZ)

 • De Partij voor Zeeland is fel tegen het ontpolderen van Zeeland. Dat houdt in afwijzing van alle bestaande en mogelijk nieuwe plannen voor ontpoldering.
 • De partij wil behoud van bereikbare basisziekenhuizen in Vlissingen, Goes en Terneuze, inclusief de bestaande poliklinieken in andere plaatsen, met een goede onderlinge samenwerking.
 • PvZ wil een economie creëren die jongeren uit Zeeland en van buitenaf opleidingskansen en arbeidsplaatsen biedt. Ook moet de provincie aantrekkelijke voorwaarden scheppen voor starters op de woningmarkt.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

 • Veiligheid en welzijn staan hoog in het vaandel van de PVV. Een van de maatregelen die de partij voorstelt is het verhogen van de reactietijd van ambulances in Zeeland, door hier meer in te investeren. Ook moeten er meer agenten en BOA's de straat op volgens de partij.
 • PVV Zeeland ziet graag de marinierskazerne naar Zeeland verhuizen. Dit zal de lokale economie versterken.
 • De PVV is een van de weinige partijen die inzet op kernenergie in Zeeland. De partij wil graag dat de provincie medewerking verleent aan onderzoek naar nieuwe vormen van kernenergie.

Socialistische Partij (SP)

 • SP wil dat de provincie samen met gemeenten, onderwijs, ondernemers, zorginstellingen en uitkeringsinstanties plannen maakt om voldoende opleidings- en stageplaatsen te realiseren. Met name in sectoren waar een tekort is of dreigt aan voldoende, goed opgeleid personeel.
 • Om Zeeland te behouden als groene provincie is het volgens de SP van belang dat er wordt geïnvesteerd in biologische landbouw. Daarbij moet er door de provincie geïnvesteerd worden in het stimuleren van  innovaties.
 • De Westerscheldetunnel moet zo snel mogelijk tolvrij worden gemaakt, stelt de SP. De partij vindt het onacceptabel dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen niet zonder te betalen naar andere delen van de provincie kunnen reizen.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

 • De bescherming van het cultureel erfgoed is een van de speerpunten van de SGP. De partij wil subsidies verstrekken voor 'beeldbepalende' kerkgebouwen, woningen en boerderijen.
 • De SGP staat negatief tegenover bestuurlijke herindeling of opschaling. De partij wil geen gedwongen fusies van gemeenten. De SGP juicht bestuurlijk partnerschap en bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en de provincie zeer toe.
 • De verkeersveiligheid moet geoptimaliseerd worden, stelt de partij. Wegen moeten goed onderhouden worden die zo verkeersveilig mogelijk zijn ingericht. Ook moet er ruimte voor fietsers worden gemaakt, onder meer door de aanleg van snelfietsroutes.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

 • De VVD ziet ruimte voor investeringen in de Zeeuwse economie. Het bedrijfsleven is hier voornamelijk verantwoordelijk voor, vindt de partij. Ook willen ze ondernemers en het ondernemersklimaat stimuleren.
 • De partij wil Zeeland aantrekkelijker maken door een langlopende imagocampagne te laten uitvoeren. Door samen te werken met werkgevers, overheden en het bedrijfsleven wil de VVD een Zeeuwse marketingstrategie maken.
 • De kenniseconomie is belangrijk voor de partij. De VVD steunt initiatieven van Campus Zeeland en vindt dat de bibliotheken op peil moeten blijven.