Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Utrecht hebben veertien partijen zich verkiesbaar gesteld. Vergelijk hier enkele van hun speerpunten, samengesteld door NU.nl, voor de komende verkiezingen.

CDA

 • Het CDA wil woningen realiseren voor jonge gezinnen, ouderen, studenten, mensen met een beperking en statushouders. De partij vindt dat ook aan de rand van stad en dorp gebouwd moet kunnen worden.
 • Ten tweede is het CDA van plan om te investeren in innovatieve verkeersoplossingen, zoals buurtbussen, fietssnelwegen, deelauto’s en goede verbindingen met stations.
 • Verder streeft de partij ernaar om de energievoorziening te verduurzamen door windmolens te bouwen op en nabij grote industrieterreinen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Christenunie

 • CU zet zich in voor meer toezicht van handhavers in het buitengebied, omdat ‘vandalisme, dumping van drugsafval en andere ongewenste ontwikkelingen lijken toe te nemen’.
 • De partij wil vooral woningen bijbouwen binnen de bebouwde kom van steden en dorpen, maar zoekt nieuwbouwlocaties daar ook buiten. Opties zijn gebieden naast OV-locaties of aan de rand van verstedelijkt gebied.
 • CU vindt dat de provincie budget moet vrijmaken voor fietswegen en het openbaar vervoer in plaats van voor autowegen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

D66

 • Deze partij wil voornamelijk woningen bouwen binnen bestaand stedelijk gebied en natuur- en cultuurlandschap in Utrecht openhouden en beschermen.
 • D66 zet in op de fiets en ‘schoon’ openbaar vervoer. Tegelijkertijd zegt de partij ook te willen werken aan betere autowegen.
 • Tot slot willen de Democraten een ‘kansenkaart’ opstellen om gemeenten en ontwikkelaars te stimuleren duurzame energie op te wekken.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

DENK

 • DENK wil de regionale economie in Utrecht versterken en zorgen voor voldoende stageplaatsen en vaste banen.
 • Verder streeft de partij naar een goede ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf in de provincie.
 • Tot slot wil DENK de sociale woningbouw op pijl houden door, waar nodig, bestemmingsplannen te wijzigen of te schrappen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Forum voor Democratie

 • FvD wil lagere provinciale belastingen en minder subsidies verstrekken vanuit de provincie Utrecht.
 • Het tempo van de woningbouw in Utrecht moet volgens FvD worden versneld.
 • De provincie moet volgens deze partij stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Groenlinks

 • Deze partij wil extra woningen bouwen, die passen bij de wensen en het budget van de provincie Utrecht.
 • Groenlinks wil in totaal honderd windmolens bouwen, verspreid over acht tot tien locaties.
 • Tot slot wil deze partij dat onze energie uit duurzame bronnen wordt gehaald en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij van de Arbeid

 • De PvdA wil dat onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt, met aandacht voor het midden- en kleinbedrijf.
 • Ook is de partij voornemens om betaalbare, duurzame woningen te bouwen in Utrecht.
 • De PvdA zet zich in voor de komst van meer veilige fietspaden in wijken en tussen gemeenten.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren

 • De PvdD streeft naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel, waarbij de landbouw niet leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren.
 • Ten tweede wil de partij dat kosten van vervuilende producten en bedrijfsactiviteiten worden doorberekend aan de vervuiler.
 • Tot slot wil de PvdD speciale aandacht voor de natuur - met planten, dieren en ecosystemen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

 • De PVV wil bedrijven die regels aan hun laars lappen stevig aanpakken.
 • Het aantal BOA’s in de provincie moet uitgebreid en adequaat bewapend worden.
 • De partij is tegen het bouwen van windmolens omdat deze ‘het landschap en de natuur verzieken’.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

SGP

 • SGP wil meer transparantie in het Provinciaal Bestuur van Utrecht zodat fouten niet in de doofpot kunnen worden gestopt.
 • De partij wil BOA’s bewapenen met vuurwapens.
 • Tot slot zet de partij zich in voor betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Socialistische Partij (SP)

 • De SP streeft naar meer sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens in Utrecht.
 • De partij wil subsidie voor ‘onzinnige prestigeprojecten zoals de Westelijke Ontsluiting Amersfoort’ een halt toeroepen.
 • Tot slot vindt de SP dat kosten voor de energietransitie eerlijk verdeeld moeten worden.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

U26

 • Deze partij is voor het instellen van een bindend en correctief referendum.
 • U26 vindt dat het bouwen van woningen een verantwoordelijkheid hoort te zijn van gemeenten, niet van de provincie.
 • De partij erkent dat het milieu onder druk staat, maar wil de energietransitie niet een te zware last laten worden voor de burger.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

VVD

 • De VVD wil in kleine kernen woningen bouwen voor ouderen en kinderen die daar willen blijven wonen. Daarnaast wil de partij ‘flink’ bouwen in Amersfoort Vathorst en Utrecht Rijnenburg.
 • De partij wil investeren in de fietser, het openbaar vervoer en de automobilist.
 • Tot slot wil de VVD investeren in aardwarmte en zonne-energie in plaats van windmolens.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

50PLUS

 • Deze partij wil werkgelegenheid 50-plusser stimuleren door bij aanbestedingen ‘leeftijdsbewust’ personeel aan te nemen.
 • 50PLUS wil meer levensloopbestendige en betaalbare koop- en huurwoningen bouwen.
 • Ook wil de partij dat openbaar vervoer gratis wordt voor chronisch zieken, gehandicapten, scholieren, mensen met een laag inkomen en pensioengerechtigden.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.