Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Noord-Holland hebben vijftien partijen zich verkiesbaar gesteld. Vergelijk hier enkele speerpunten per partij, samengesteld door NU.nl, voor de komende verkiezingen.

CDA

 • Het CDA streeft naar meer aandacht voor woningbouw. De partij vindt dat ook aan de rand van stad en dorp gebouwd moet kunnen worden.
 • Ten tweede is het CDA voorstander van flexibel openbaar vervoer in Noord-Holland, dat voor iedereen bereikbaar is.
 • Verder streeft de partij naar een verdere verduurzaming van de energievoorziening. Hierbij wil het CDA dat er wordt geïnvesteerd in wind- en zonne-energie, evenals nieuwe innovatieve vormen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Christenunie

 • CU streeft naar een toekomstbestendige landbouw waarbij de provincie samen met boeren zoekt naar een manier om voedsel te verbouwen zonder de aarde uit te putten.
 • Verder wil de partij een eerlijke economie draaiend om het welzijn van de samenleving en niet alleen om geld verdienen.
 • Tot slot streeft CU naar een maximale inzet voor initiatieven als windmolens en zonnepanelen
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Code Oranje

 • Code Oranje wil dat Noord-Holland gebruik gaat maken van verschillende vormen van volksraadpleging.
 • Verder is de partij voorstander van het ondersteunen van burgerinitatieven.
 • Bovendien ziet Code Oranje graag het recht op agendering van thema's door inwoners van de provincie.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

D66

 • Deze partij wil woningen primair bouwen binnen bestaand stedelijk gebied en natuur- en cultuurlandschap in Noord-Holland open houden en beschermen.
 • Verder wil D66 Schiphol vergroenen waarbij de trein als alternatief fungeert voor korte Europese vluchten.
 • Een laatste belangrijk speerpunt van de partij omvat het in 2050 klimaatneutraal en circulair werken en leven door mensen en bedrijven.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

DENK

 • DENK wil de regionale economie in Noord-Holland versterken en zorgen voor voldoende stageplaatsen en vaste banen.
 • Verder streeft de partij naar een goede ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf in de provincie.
 • Tot slot moet Noord-Holland - volgens DENK - een actieve rol gaan spelen in de energietransitie.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Forum voor Democratie

 • Noord-Holland moet zich - volgens FvD - alleen nog bezig houden met de kerntaken van een provincie.
 • Het tempo van de woningbouw in Noord-Holland moet volgens FvD worden versneld.
 • De provincie Noord-Holland moet volgens deze partij stoppen met de aanleg van windmolenparken en zonneweiden.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Groenlinks

 • Deze partij wil dat Noord-Holland in 2040 klimaatneutraal is.
 • Ook wil Groenlinks dat de ontwikkeling van kansrijke nieuwe bronnen van duurzame energie wordt gestimuleerd.
 • Tot slot wil deze partij dat onze energie uit duurzame bronnen wordt gehaald en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

NIDA

 • Deze partij streeft naar meer betaalbare woningen voor iedereen in de provincie.
 • NIDA wil verder dat de provincie investeert in een natuurlijke leefomgeving met schone energie.
 • Tot slot wil de partij dat de energierekeningen betaalbaar worden voor met name lage- en middeninkomens in Noord-Holland.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Ouderenpartij Noord-Holland

 • Deze partij streeft naar een minderhedenbeleid dat gericht is op integratie en participatie en in grote lijnen het Rijksbeleid volgt.
 • Ten tweede wil de Ouderenpartij speciale aandacht voor de kwetsbare groepen in onze samenleving, met steun voor de problemen van mantelzorgers.
 • Tot slot wil de partij alleen asielzoekers in Noord-Holland opvangen als hun land van herkomst veilig blijkt.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij van de Arbeid

 • De PvdA wil met het bedrijfsleven onderzoeken of het werk uit lagelonenlanden kan worden teruggehaald naar Noord-Holland.
 • Ook wil de partij duurzaam bouwen waar het kan in Noord-Holland, waarbij de provincie direct stappen zet richting de energietransitie.
 • De PvdA wil tot slot alle werknemers in de provinciale organisatie eenmaal per jaar trainen over diversiteit en inclusiviteit.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren

 • De PvdD streeft naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel, waarbij de landbouw niet leunt op overbemesting, landbouwgif en uitbuiting van dieren.
 • Ten tweede moeten wilde dieren in Noord-Holland volgens de partij met rust worden gelaten.
 • Tot slot wil de PvdD speciale aandacht voor de natuur - met planten, dieren en ecosystemen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

 • De PVV wil een verbod op Islamitische uitingen in Noord-Holland en geen medewerking verlenen aan de opvang van asielzoekers.
 • Ten tweede wil de partij afzien van grootschalige zonneparken in de provincie en het aardgasnetwerk behouden.
 • Verder streeft de PVV naar de bouw van meer sociale huurwoningen in Noord-Holland en geen voorrang voor statushouders op de woningmarkt.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Socialistische Partij (SP)

 • De SP streeft naar meer sociale huurwoningen en huurwoningen voor middeninkomens in Noord-Holland.
 • Ten tweede wil de partij dat de provincie zuinig omgaat met onaangetast landschap door energie duurzaam op te wekken.
 • Tot slot wil de SP een verbod op megastallen, industriële pluimveeteelt en de maximale groei van agrarische activiteiten.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

VVD

 • De VVD streeft naar het behouden en versterken van de Noord-Hollandse economie - zoals Schiphol en het Mediapark - door te investeren in goede faciliteiten voor bedrijven en ondernemers.
 • Bovendien wil de VVD dat de provincie voortouw neemt in het uitrollen van het Deltaplan Wonen om versneld en vraag gestuurd meer woningen te realiseren.
 • Tot slot wil de partij de bereikbaarheid in de provincie verbeteren door te investeren in de infrastructuur.
 • Lees hier het hele verkiezingsprogramma.

50PLUS

 • Deze partij wil de koopkracht van ouderen in Noord-Holland bewaken door structurele armoede op te sporen en te bestrijden.
 • Ook wil de partij dat Noord-Holland de zorg coördineert met het behoud van zorgvoorzieningen in de buurt en een provinciaal meldpunt voor misstanden in de ouderenzorg.
 • Tot slot streeft de partij naar voorrang op de woningmarkt voor ouderen die hun grotere huis gaan verlaten.
 • Lees hier het hele verkiezingsprogramma.