Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Noord-Brabant hebben zestien partijen zich verkiesbaar gesteld. Vergelijk hier enkele speerpunten per partij, samengesteld door NU.nl, voor de komende verkiezingen.

50PLUS

 • 50PLUS streeft naar een intensievere samenwerking tussen waterschappen en Provinciale Staten.
 • De provincie moet volgens de partij innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij aandacht krijgen.
 • Ook vindt 50PLUS dat gezondheidszorginstellingen snel en goed bereikbaar moeten zijn, ook met openbaar vervoer. Tevens moet de provincie toezien op een goede spreiding van gezondheidszorginstellingen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

CDA

 • Het CDA wil de aanpak van georganiseerde criminaliteit provinciaal coördineren.
 • Daarnaast vindt de partij het belangrijk om burgers meer te betrekken bij de besluitvorming in de provincie. Ze noemt onder andere voorbeelden als de besluitvorming omtrent de groei van Eindhoven Airport, gemeentelijke herindelingen en windmolenparken.
 • Tot slot legt de partij graag de focus op duurzame energie, landbouw en het terugdringen van woningtekort
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

ChristenUnie-SGP

 • De ChristenUnie-SGP wil meer ruimte voor bouwen in kleine kernen om doorstroming in dorpen te bevorderen en herstructurering van bedrijventerreinen.
 • De partijen willen initiatieven om autorijden schoner te maken actief ondersteunen, bijvoorbeeld door meer ondersteuning voor elektrisch rijden en het energiezuinig maken van de openbare verlichtingen en het gebruik van wegen en geluidswallen voor energieopwekking.
 • De ChristenUnie-SGP wil ter bestrijding van de zware criminaliteit het budget van de Taskforce Brabant Zeeland en het RIEC door de provincie verhogen tot 2,5 miljoen euro per jaar.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Code Oranje

 • Deze partij wil geen traditioneel coalitieakkoord, maar een maatschappelijk akkoord, waarbij maatschappelijke organisaties bij betrokken worden.
 • Ook is de partij voorstander van het invoeren van het provinciaal referendum
 • Daarnaast is Code Oranje voorstander van ondersteuning van burgerinitiatieven op bijvoorbeeld het gebied van energie, zorg en wijkbeheer.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Democraten 66 (D66)

 • Deze partij wil voldoende woningen in de gemeente bouwen en vind daarbij snellere besluitvorming belangrijk.
 • D66 ziet kansen om digitalisering beter in te zetten om een gezond leefklimaat te realiseren.
 • Tot slot wil de partij meer invloed van mensen op hun eigen leefomgeving en meer ruimte voor initiatieven van de inwoners.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

DENK

 • DENK wil de regionale economie in Noord-Holland versterken en zorgen voor voldoende stageplaatsen en vaste banen.
 • Verder streeft de partij naar een goede ondersteuning voor het midden- en kleinbedrijf in de provincie.
 • Tot slot moet Noord-Holland volgens DENK een actieve rol gaan spelen in de energietransitie.
 • Hier vind je ons hele verkiezingsprogramma

Forum voor Democratie (FvD)

 • Deze partij wil meer ruimte geven aan ondernemers zodat de provincie qua bedrijvigheid en kennis op goed niveau blijft.
 • De innovatie moet – volgens FvD – gestimuleerd blijven, met focus op Brainport Eindhoven.
 • Tot slot wil de partij de agrarische sector zoveel mogelijk in stand houden en is zij voorstander van het verbeteren van regionale bereikbaarheid.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

GroenLinks

 • Deze partij wil investeren in landschap en biodiversiteit.
 • GroenLinks pleit voor de aanleg van meer verlichte (snel)fietspaden, het stimuleren van het gebruik van (e-)bikes en het verbeteren en verlichten van bestaande fietspaden.
 • Volgens GroenLinks is er in heel de provincie geen ruimte voor het boren naar schaliegas. Als alternatief wil zij dat er volledig ingezet wordt op duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, water en aardwarmte.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Lokaal Brabant

 • Lokaal Brabant heeft als duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel; maar mobiliteit, economie en leefbaarheid mogen niet ondergesneeuwd raken.
 • Deze partij wil de milieubelasting terugdringen en laagdrempelig en ‘schoon’ openbaar vervoer stimuleren
 • Daarnaast pleit Lokaal Brabant voor een beleid dat ondernemers helpt om maatschappelijk verantwoord te zijn.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Ouderen Appèl

 • De partij wil er scherp op toezien dat de mensen die zorg nodig hebben deze ook krijgen, waaronder hun recht op huishoudelijk hulp.
 • Ook ondersteunt Ouderen Appèl onderzoek naar energiebronnen, zoals waterstof, geothermie en thorium zout-centrales.
 • Tot slot wil de partij de werkgelegenheid op het platteland en in de regio West-Brabant stimuleren
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid (PvdA)

 • Het uitgangspunt van deze partij bij het economisch beleid wordt dat werkgelegenheid het doel is en niet de economische groei.
 • De PvdA streeft naar meer aandacht voor koop- en huurwoningen op de woningmarkt.
 • De provincie wil, om leegstand te voorkomen, een strakke regie voeren op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, stallen, winkelgebieden en kantoren. Bij winkelgebieden en kantoren gaat gelden wat al bij stallen geld
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Partij voor de Dieren (PvdD)

 • Deze partij zet dier en natuur, biodiversiteit, mededogen en duurzaamheid centraal.
 • De Partij voor de Dieren wil naar een streekgebonden, plantaardige en biologische productie van voedsel.
 • Volgens de partij moet de provincie streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door en voor de mens.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Partij voor de Vrijheid (PVV)

 • De PVV wil een efficiëntere en kleinere provinciale bestuurslaag met minder overheidsbeleid, minder bureaucratie en minder ambtenaren.
 • De PVV Noord-Brabant wil dat het provinciebestuur burgers centraal stelt.
 • Tot slot wil de partij de veiligheid het buitengebied, samen met andere overheden en instanties, verbeteren, met focus op drugscriminaliteit en stroperij.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Senioren Brabant

 • Senioren Brabant wil een duurzame, schone en circulaire economie in Brabant.
 • De Partij vindt dat bij ruimtelijke ontwikkeling welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt mogen zijn aan het economisch belang.
 • Ook streeft Senioren Brabant ernaar om, in samenwerking met de landelijke overheid, de verbindingen tussen de Randstad en andere delen van Nederland te optimaliseren.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie (VVD)

 • VVD Brabant vindt het belangrijk kennis, talent en startup bedrijven zowel aan te trekken als te behouden en noemt voorbeelden als ‘the Engine’ in Eindhoven en ‘Mindlabs’ in Tilburg.
 • Ook wil de partij dat Brabantse onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven goed samenwerken om zo de ‘mismatch’ tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken.
 • Tot slot kiest de VVD voor nieuwe technologieën die helpen bij de verduurzaming van Brabant en het doorontwikkelen van initiatieven op het gebied van Green Tech zoals dat door de provincie in gang is gezet.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Socialistische Partij (SP)

 • De Socialistische Partij vindt dat omgevingsdiensten voldoende middelen moeten krijgen om hun toezichts- en handhavingstaak goed uit te kunnen voeren.
 • De provincie gaat meer werk maken van directe inspraak via referanda, hoorzittingen en zogenaamde e-participatie (via internet).
 • Tot slot wil de partij geen nieuwe gaswinning in Brabant en wil ze de bestaande gaswinning zo snel mogelijk afbouwen. Ook is er geen plaats voor (proef)boring naar schaliegas.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Bekijk hier de programma’s per partij: