Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Groningen hebben veertien partijen zich verkiesbaar gesteld. Vergelijk hier enkele speerpunten per partij, samengesteld door NU.nl, voor de komende verkiezingen.

50PLUS

 • Deze partij ziet graag een bereidheid van de provincie om haar voorgenomen beleid te delen, waardoor de bevolking een mening kan vormen en zich kan uitspreken.
 • Bovendien wil 50PLUS specialistische afdelingen terugbrengen in ziekenhuizen in de provincie waar het bestaansrecht daarvan ruimschoots bewezen is.
 • Tot slot streeft de partij naar voordelig reizen voor senioren en minima, waarbij bijvoorbeeld gratis ziekenhuisvervoer voor partnerbezoek mogelijk wordt.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

 • Het CDA Groningen wil dat alle schade als gevolg van de gaswinning onmiddellijk en volledig hersteld of gecompenseerd wordt. Bovendien vindt deze partij dat veiligheid in het gasbeleid voorop moet staan.
 • Verder vindt deze partij dat de provincie Groningen voorloper moet zijn op het gebied van duurzaamheid en streeft het daarom naar de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord. Het CDA Groningen maakt zich sterk voor pilots in de provincie, zoals de bouw van aardgasvrije wijken.
 • Tot slot is deze partij voorstander van het verder uitbreiden van de 5G-proeftuin van 5Groningen, met het oog op het ontwikkelen van economische activiteiten en het vergroten van de leefbaarheid.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

ChristenUnie (CU)

 • De ChristenUnie Groningen wil meer kansen voor startende bedrijven. Zo streeft deze partij naar het toekennen van extra punten aan projectteams die expliciet met startups werken.
 • Verder wil de ChristenUnie Groningen dat locaties met duurzame energieopwekking goed passen in het landschap en dat er duidelijke kaders zijn met ruimte voor maatwerk.
 • Tot slot moeten inwoners in het bevingsgebied hun woning kosteloos kunnen laten inspecteren, ook als hun woning niet valt onder de aangewezen te versterken woningen, vindt de ChristenUnie Groningen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Democraten 66 (D66)

 • D66 wil in deze provincie met de gemeenten plannen maken om het eigen vastgoed uiterlijk in 2030 energieneutraal te maken. Ook de Groninger landbouw moet in datzelfde jaar duurzaam zijn en bijdragen aan klimaatadaptie, vindt D66 Groningen.
 • Bovendien streeft deze partij voor een lobby bij het Rijk dat er moderne efficiënte windparken komen in de Noordzee boven de Wadden. Ook vindt D66 Groningen dat de overmatig opgewekte elektriciteit in de Eemshaven wordt omgezet in waterstof.
 • Tot slot wil deze partij dat de huizen en gebouwen in het gaswinningsgebied, in overleg met inwoners en eigenaars, zo snel mogelijk weer veilig worden door versteviging, verbouw of nieuwbouw.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

DENK

 • DENK streeft allereerst naar goedkoper openbaar vervoer voor alle Groningers. De provincie moet volgens deze partij overleggen met de betrokken organen en afspraken maken voor goedkoper openbaar vervoer.
 • Ten tweede is DENK voor duurzame woningbouw, waarbij de partij vindt dat zonne-energie voor huurders en huiseigenaren zoveel mogelijk gestimuleerd en betaalbaar moet worden gemaakt door het Rijk, gemeenten en corporaties.
 • Tot slot streeft DENK naar meer democratie in de provincie, waarbij Groningers betrokken worden bij de besluitvorming.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Forum voor Democratie (FvD)

 • Deze partij streeft naar één loket waar Groningers terecht kunnen voor aardbevingsschade. Ook wil FvD Groningen een snelle en volledige schadeloosstelling.
 • Ten tweede wil deze partij dat de aanleg van windmolenparken en zonneweiden in de provincie wordt stopgezet, evenals de energietransitie vanuit de provincie.
 • Tot slot moeten de buitenwijken van Groningen aantrekkelijker gemaakt worden en moet het tempo van de woningbouw versnellen, aldus FvD Groningen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

GroenLinks

 • GroenLinks wil allereerst meer aandacht voor de natuur in Groningen. Zo wil deze partij meer biologische landbouw zodat bedreigde vogelsoorten en insecten weer plekken vinden om te leven.
 • Ten tweede wil deze partij dat Groningen in 2030 alle energie haalt uit zon, wind, restwarmte van fabrieken, aardwarmte en biogas. Voor mensen die zelf te weinig geld hebt, moet er volgens deze partij ondersteuning komen.
 • Tot slot wil GroenLinks dat de gaswinning in de provincie zo snel mogelijk naar nul gaat, dat schade sneller wordt afgehandeld en dat de versterking van woningen snel wordt opgepakt.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Groninger Belang

 • Het Groninger Belang streeft naar veiligheid voorop bij gaswinning, waarbij die zo snel als veilig mogelijk teruggebracht moet worden naar nul.
 • Bovendien wil deze partij dat Groningen zich actief inzet om werkgelegenheid te creëren en zoveel mogelijk regionaal te aanbesteden.
 • Tot slot streeft Groninger belang naar windmolenparken op zee in plaats van op land, wat niet ten koste gaat van het woongenot en de gezondheid van inwoners.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor de Arbeid (PvdA)

 • De Groningse Partij van de Arbeid streeft naar meer vertrouwen van inwoners in de politiek. Iedereen moet volgens deze partij mee kunnen praten over belangrijke zaken en er moeten peilingen komen onder inwoners ter advisering van de provincie.
 • Ten tweede moet Groningen – als het aan de PvdA ligt – koploper worden in duurzame energie door een krachtige lobby. Energie moet slim opgewekt worden op plaatsen die anders niet benut worden.
 • Tot slot streeft deze partij naar een betere bereikbaarheid van steden en dorpen in Groningen, waarbij het openbaar vervoer betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren (PvdD)

 • Deze partij streeft naar duurzame landbouw in Groningen, waarbij boeren op sociaal en financieel vlak worden gestimuleerd om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of helemaal plantaardig te gaan boeren.
 • Bovendien vindt deze partij dat duurzame of diervriendelijke visserij niet bestaat in Groningen, waardoor deze partij streeft naar een subsidiestop op visserij in de provincie.
 • Tot slot wil de Partij voor de Dieren een jacht- en vergasverbod in Groningen, evenals een verbod op dieronvriendelijke evenementen – zoals levende kerststallen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor het Noorden

 • De Partij voor het Noorden wil allereerst dat de aardgasbaten volledig ten gunste moeten komen van Groningen. Uiteindelijk, zo vindt deze partij, moet de gaswinning op een haalbare termijn naar nul.
 • Ten tweede streeft deze partij naar een samenwerkingsverband Noord-Nederland, waarin noordelijke overheden met elkaar samenwerken.
 • Tot slot wil de Partij voor het Noorden de regionale politiek sterker maken.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij Voor de Vrijheid (PVV)

 • De PVV Groningen wil dat de schadeafhandeling van gedupeerden van gaswinning eerste prioriteit wordt in de provincie, evenals compensatie van waardedaling en versterking van woningen.
 • Verder is de partij tegen windmolens in de provincie, omdat die draaien op subsidie, ten koste gaan van het landschap en het milieu en leiden tot waardevermindering van huizen, aldus de partij.
 • Tot slot is de partij tegen de bouw van zonneparken en hogere normen voor de luchtkwaliteit, omdat Groningen volgens de partij de schoonste lucht heeft van Nederland. De PVV vindt dan ook dat landelijke richtlijnen voldoende zijn.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Socialistische Partij (SP)

 • Om de leefbaarheid in Groningen te verbeteren, streeft de SP naar woningverbetering. Dit kan volgens de partij gaan om de sloop, verbetering of vervangende nieuwbouw.
 • Ten tweede wil de partij dat ieder huis in aardbevingsgebied wordt geinspecteerd en versterkt wanneer dat nodig is en dat de gaswinning uit het Groningenveld zo snel als mogelijk geheel wordt gestopt.
 • Tot slot wil de SP dat de provincie regionale en lokale initiatieven steunt om collectief energie op te wekken.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

 • De VVD Groningen verwerpt het idee van de bouw van nieuwe grote windparken op Groninger grond. In plaats daarvan moeten deze gebouwd worden op zee, waarbij de visserij moet kunnen blijven bestaan, aldus de VVD.
 • Ten tweede streeft deze partij naar een sterkere economie in Groningen, waarbij ondernemers meer kansen krijgen en er meer huizen worden gebouwd.
 • Tot slot wil de VVD Groningen dat de provincie gemeenten in het aardbevingsgebied helpt met plannen voor versterking, vernieuwing en herinrichting van huizen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.