Op 20 maart vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. In de provincie Drenthe hebben vijftien partijen zich verkiesbaar gesteld. Vergelijk hier enkele speerpunten per partij, samengesteld door NU.nl, voor de komende verkiezingen.

50PLUS

 • 50PLUS Drenthe streeft allereerst naar een verbetering van de koopkracht van ouderen met een klein inkomen. Hierbij denkt de partij bijvoorbeeld aan gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW.
 • Ten tweede wil 50PLUS dat mensen zo veel als mogelijk zorg krijgen in hun eigen vertrouwde omgeving, waarmee de partij onder meer doelt op mantelzorg ondersteund door de provincie.
 • Tot slot streeft 50PLUS in de provincie naar voldoende, betaalbare woningen, waarbij niet alleen in de steden maar ook in de dorpen wordt gebouwd.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

 • Het CDA wil in Drenthe inzetten op het gebruik van groene energie, waarbij de provincie volgens de partij moet streven naar het lokaal opwekken van groen gas om zo in het eigen gasverbruik te kunnen voorzien.
 • Ten tweede wil het CDA de Drentse economie stimuleren en aandacht vragen voor een circulaire economie op basis van rentmeesterschap. Ondernemers die circulair willen werken, moeten volgens de partij kunnen rekenen op provinciale steun.
 • Tot slot streeft het CDA naar goede voorzieningen in dag- en verblijfsaccomodaties in Drenthe en een stimulerende en ondersteunende rol vanuit de provincie voor ondernemers.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Democraten 66 (D66)

 • Het belangrijkste thema van D66 in de provincie Drenthe is de overgang van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. De partij wil dat de provincie inwoners meer gaat betrekken bij het opwekken van duurzame energie.
 • Verder vindt D66 het belangrijk dat jonge mensen in Drenthe kunnen wonen en werken. Daarom streeft de partij naar innovatie, internationalisering en sociaal en circulair ondernemerschap.
 • Tot slot wil D66 dat Drenthe zich goed voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering – zoals extreem weer - door bijvoorbeeld meer wateropvangcapaciteit te realiseren.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

DENK

 • DENK streeft allereerst naar goedkoper openbaar vervoer voor alle Drentenaren. De provincie moet volgens deze partij overleggen met de betrokken organen en afspraken maken voor goedkoper openbaar vervoer.
 • Ten tweede is DENK voor duurzame woningbouw, waarbij de partij vindt dat zonne-energie voor huurders en huiseigenaren zoveel mogelijk gestimuleerd en betaalbaar moet worden gemaakt door het Rijk, gemeenten en corporaties.
 • Tot slot streeft DENK naar meer democratie in de provincie, waarbij Drentenaren betrokken worden bij de besluitvorming.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Forum voor Democratie (FvD)

 • FvD streeft naar een transparanter provinciaal bestuur, waarbij geen verborgen agenda gehanteerd wordt, zoals volgens de partij bij de omstreden windmolenprojecten is gebeurd.
 • Ten tweede wil de partij een daadkrachtig langetermijnperspectief voor krimpregio’s en de leefbaarheid en voorzieningen in dorpskernen behouden.
 • Tot slot wil FvD stoppen met de aanleg van windpolenparken en zonneweiden – en de energietransitie vanuit de provincie.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

GroenLinks

 • GroenLinks wil de gevolgen van bevolkingskrimp in Drenthe opvangen door tijdige ombouw van monumentale panden naar nieuwe functies, de sloop van onbruikbare panden en het realiseren van kleinschalige woonzorgzones.
 • Bovendien streeft de partij naar meer inbreng van inwoners wat betreft de toekomst van hun leefomgeving. Hierdoor wordt volgens de partij voorkomen dat mensen door armoede of andere redenen niet betrokken worden in de besluitvorming.
 • Tot slot wil GroenLinks speciale aandacht voor culturele voorzieningen in Drenthe, zoals bibliotheken, toneelverenigingen en muziekscholen, waarvan het voortbestaan onder druk staat.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Onafhankelijke Partij Drenthe

 • Deze partij wil dat er zo snel mogelijk betaalbare sociale huurwoningen worden gerealiseerd voor jong en oud in de provincie.
 • Ook pleit de Onafhankelijke Partij Drenthe voor alternatieve vormen van energie in de provincie, mits inwoners vanaf het begin bij deze initiatieven worden betrokken. Zo moet de provincie met inwoners overleggen waar windmolens geplaatst kunnen worden.
 • Tot slot kiest deze partij naar eigen zeggen voor ecologie boven economie, waarbij de provincie zorgvuldig moet omgaan met de natuur in samenspraak met toerisme en landbouw.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij van de Arbeid (PvdA)

 • De PvdA streeft naar een eerlijke verdeling van groei en welvaart onder de inwoners van deze provincie. Ook moeten er meer banen komen en moet de provincie ruimte bieden aan vernieuwende kleinschalige starters, aldus de PvdA.
 • Bovendien wil deze partij dat het onderwijs in Drenthe en de veranderende arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Zo vindt de PvdA bijvoorbeeld dat de provincie meer leerwerktrajecten moet ondersteunen.
 • Tot slot streeft deze partij naar toegankelijke zorg in Drenthe, met redelijke reisafstanden, financieel en fysiek bereikbaar en kwalitatief goed.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren (PvdD)

 • Deze partij streeft naar duurzame landbouw in Drenthe, waarbij boeren op sociaal en financieel vlak worden gestimuleerd om de overstap naar kleinschalig en biologisch te maken, of helemaal plantaardig te gaan boeren.
 • Bovendien vindt deze partij dat duurzame of diervriendelijke visserij niet bestaat in Drenthe, waardoor deze partij streeft naar een subsidiestop op visserij in de provincie.
 • Tot slot wil de Partij voor de Dieren een jacht- en vergasverbod in Drenthe, evenals een verbod op dieronvriendelijke evenementen – zoals levende kerststallen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Partij Voor de Vrijheid (PVV)

 • PVV Drenthe wil dat de provincie stopt met het overhaaste klimaat- en energiebeleid, omdat dit volgens de partij veel geld kost en niets oplost.
 • Ook vindt de PVV dat de cultuur in de provincie wordt bedreigd door het huidige vluchtelingensysteem en pleit de partij tegen islamisering van Nederland.
 • Tot slot streeft de partij in Drenthe naar een draagvlakonderzoek onder betrokken bewoners wat betreft bijvoorbeeld wind- en zonneparken.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Senioren Belang

 • Senioren Belang noemt als belangrijkste partijpunt de dagelijkse en bijzondere zorg in de provincie Drenthe bereikbaar en beschikbaar te houden voor iedereen – met speciale aandacht voor dunbevolkte plattelandsregio’s en kwetsbare groepen in de samenleving.
 • Senioren Belang wil dat de provincie zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor huisartsen in Drenthe.
 • Tot slot streeft Senioren Belang naar een zogenoemd mantelzorgvriendelijk klimaat in de provincie Drenthe, waarin de provincie volgens deze partij een actieve rol moet vervullen in het voorkomen dat mantelzorgers uitvallen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Socialistische Partij (SP)

 • De SP pleit voor het snelle overschakelen op duurzame energie en tegelijkertijd energiebesparing in de provincie Drenthe. Grootvervuilers en grootverbruikers moeten volgens deze partij worden aangepakt en milieuregels moeten worden nageleefd.
 • Bovendien wil de SP dat er genoeg middelen beschikbaar zijn voor het behoud en herstel van de natuur, landschap en versterking van de biodiversiteit.
 • Verder wil de SP dat de provincie hard optreedt tegen lozingen van drugsafval, landbouwgif en andere vervuiling van grond- en oppervlaktewater.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

 • De SGP wil dat de provincie Drenthe zuinig is met landelijk gebied, waarbij duurzame ontwikkeling moet worden ingezet.
 • Bovendien wil de SGP 'scheef wonen' samen met het Rijk en de gemeenten tegengaan en aandacht vragen voor de leefbaarheid in dorpen.
 • Tot slot wil de SGP in Drenthe zo veel mogelijk inzetten op zonne-energie en zonneweides – mits dit niet ten koste gaat van kostbare landbouwgrond.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Sterk Lokaal

 • Sterk Lokaal wil Drenthe aantrekkelijk en bereikbaar maken voor bedrijven en inwoners en het vestigingsklimaat verbeteren.
 • Bovendien wil Sterk Lokaal meer inspraak voor inwoners in de provincie Drenthe.
 • Tot slot wil de partij dat landbouw en natuur in harmonie naast elkaar bestaan.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

 • De VVD wil Drenthe naar eigen zeggen sterker en duurzamer maken – maar de energietransitie en het klimaatbeleid moeten tegelijkertijd haalbaar en betaalbaar zijn voor de inwoners van deze provincie, aldus de partij.
 • Bovendien vindt de VVD dat economie en natuur goed samen gaan in Drenthe, waar de bedrijven zich volgens de partij moeten ontwikkelen, rekening houdend met de omgeving.
 • Tot slot wil de VVD jongeren een uitgebreid aanbod aan opleidingen en banen kunnen bieden in Drenthe, evenals zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 • Hier vind je het hele verkiezingsprogramma.