De cijfers en maatregelen vliegen je op Prinsjesdag om de oren. NU.nl legt uit wat de kabinetsplannen voor jouw portemonnee betekenen.

Overigens is Prinsjesdag dit jaar anders dan anders, omdat het kabinet demissionair is en vooral op de winkel past. Daarom zijn er geen ingrijpende beleidswijzigingen voorgesteld.

Er is dinsdag een begroting voor 2018 gepresenteerd, terwijl de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog onderhandelen over een regeerakkoord. Er kan dus nogal wat aan de plannen veranderen, maar dit is wat we tot nu toe weten.

Koopkracht

Gemiddeld genomen stijgt de koopkracht van Nederlanders volgend jaar met 0,6 procent. In dat geval groeit het inkomen harder dan het gemiddelde prijsniveau. Dit geldt voor zo'n 82 procent van alle huishoudens. Voor de rest blijft de koopkracht gelijk of is er sprake van een daling.

Huishoudens kunnen dan meer goederen en diensten kopen. Het gaat om een doorsnee toename. Per individu kan de koopkrachtontwikkeling anders uitpakken.

Voor werkenden wordt de grootste plus verwacht. Voor deze groep gaat het om een koopkrachtstijging van 0,7 procent. Zo'n 87 procent van de werkenden ziet in 2018 een verbetering tegemoet.

Uitkeringsgerechtigden gaan er met een stijging van 0,3 procent het minst op vooruit. Van deze groep krijgt waarschijnlijk 78 procent volgend jaar met een verbetering te maken.

Verder kunnen gepensioneerden een koopkrachtstijging van 0,6 procent verwachten. Ruim drie kwart van de gepensioneerden gaat erop vooruit.

Verder blijkt een kwart van de ouderen met een hoger aanvullend pensioen erop achteruit te gaan. Dit komt mede doordat pensioenfondsen de aanvullende pensioenen nauwelijks verhogen.

Dit verandert er voor je portemonnee na Prinsjesdag
60
Dit verandert er voor je portemonnee na Prinsjesdag

Per inkomensgroep

En met name hogere inkomens zien hun situatie volgend jaar verbeteren. Huishoudens met een inkomen boven 500 procent van het wettelijk minimumloon, zien hun koopkracht met 1 procent toenemen.

De groep met een inkomen tussen 350 en 500 procent van het minimumloon, kan een plus van 0,8 procent tegemoetzien.

Huishoudens met een inkomen onder 175 procent van het wettelijk minimumloon, gaan er in 2018 naar verwachting met 0,6 procent op vooruit.

Het wettelijk minimumloon was in de tweede helft van dit jaar 1.565,40 euro per maand. De nieuwe bedragen zijn nog niet bekendgemaakt.

Vul hieronder jouw gegevens in om te ontdekken wat er volgend jaar naar verwachting met jouw koopkracht gebeurt.

Copyright Nibud.nl 2017

Heffingskorting

De maximale algemene heffingskorting wordt licht verlaagd. Het gaat om een daling van 8 euro naar maximaal 2.265 euro. De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekering. 

Iedereen die in Nederland woont, heeft recht op deze korting. De hoogte van de korting hangt af van het inkomen en de leeftijd van de ontvanger. Hoe meer iemand verdient, hoe minder korting hij of zij krijgt.

Verder verandert er iets voor mensen die niet in Nederland wonen, maar wel inkomsten hebben waarop Nederlandse loonbelasting wordt ingehouden. Vanaf 2019 zal hun werkgever maandelijks meer loonbelasting inhouden. Deze groep ontvangt dan minder of geen heffingskortingen.

Daarnaast veranderen de tarieven voor de inkomstenbelasting. In de eerste schijf (in 2018 tot 20.142 euro) blijft het tarief voor mensen onder de AOW-leeftijd 36,55 procent. In de tweede (tot 33.994 euro) en derde schijf (tot 68.507 euro) stijgt het tarief met 0,05 procentpunt naar 40,85 procent. In de vierde schijf daalt het tarief van 52 procent naar 51,95 procent.

Voor AOW-gerechtigden blijft het tarief in de eerste schijf gelijk op 18,65 procent. In de tweede schijf (tot 34.404 euro) is sprake van een stijging van 0,05 procentpunt naar 22,95 procent.

Ouderen

Verder gaat de ouderenkorting in 2018 met 115 euro omhoog naar 1.418 euro. Maar alleenstaande ouderen krijgen juist 19 euro minder korting. Het gaat volgend jaar om een bedrag van 423 euro. De ouderenkorting is een heffingskorting voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt en een inkomen onder een bepaalde grens hebben.

Verder daalt de inkomensondersteuning AOW met 10 euro. Dit is een bedrag dat ouderen naast hun AOW-pensioen ontvangen. Welk bedrag zij ontvangen, hangt af van het aantal jaren dat zij in Nederland hebben gewoond en AOW hebben opgebouwd.

Ouders

Ouders onder een specifieke inkomensgrens ontvangen volgend jaar een hoger kindgebonden budget voor hun tweede kind. Dit is een bijdrage die ouders krijgen voor hun kinderen tot achttien jaar. Het maximale bedrag voor het tweede kind stijgt in 2018 met 71 euro. 

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen en vermogen van de ouders, hoeveel kinderen zij hebben en hoe oud de kinderen zijn.

Zorg

Het demissionaire kabinet wil het eigen risico voor zorg uit het basispakket verhogen van 385 euro naar 400 euro. Voor zorg uit het basispakket betalen verzekerden de eerste 400 euro dan zelf. Bepaalde zorg, zoals een bezoek aan de huisarts, kraamzorg, verloskundige zorg en wijkverpleging, is uitgesloten van het eigen risico. Overigens heeft informateur Gerrit Zalm een dag na Prinsjesdag laten weten dat de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie het eigen risico juist niet willen verhogen.

Verder wordt de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden in 2018 met 131 euro verhoogd naar 1.197 euro (voor het hele jaar). Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met 194 euro naar 2.237 euro.

Het kabinet gaat er verder van uit dat de maandelijkse zorgpremie voor een basisverzekering volgend jaar ongeveer 6 euro hoger uitvalt dan in 2017. Het gaat dan naar verwachting om een premie van 113,50 euro per maand. De premies worden overigens door zorgverzekeraars bepaald en niet door het kabinet. Uiterlijk in november maken de verzekeraars de nieuwe premies bekend. En die kunnen flink afwijken van de prognose van het kabinet.

Ook geldt er vanaf 2018 een duidelijk definitie voor geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief van 6 procent vallen. Geregistreerde geneesmiddelen (ook homeopatische middelen) met een handelsvergunning, vallen onder het tarief van 6 procent. Voor niet als geneesmiddel erkende producten, zoals tandpasta, shampoo en zonnebrandcrème, moet 21 procent btw worden betaald. Dit betekent dat de btw kan stijgen voor producten zoals bijvoorbeeld mondwater, babycrème en middelen tegen blaasontsteking, kalknagels, acne en eczeem. Het gaat om ongeveer 16 procent van de totale hoeveelheid zelfzorgproducten.

En de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die gepensioneerden en zelfstandige ondernemers aan de Belastingdienst moeten afdragen, stijgt volgend jaar van 5,4 procent naar 5,65 procent.

Basispakket zorgverzekering

Eerder dit jaar was bekendgemaakt dat het basispakket volgend jaar wordt uitgebreid met oefentherapie voor mensen met artrose aan de heup- en kniegewrichten. Zij krijgen in 2018 de eerste twaalf behandelingen vergoed.

Daarnaast krijgen kankerpatiënten die immuuntherapie ontvangen voortaan het zittend vervoer van en naar de behandeling vergoed.

Verder wordt de verzorging van minderjarigen die samenhangt met benodigde geneeskundige zorg altijd vergoed uit het basispakket. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het wassen of het innemen van medicijnen. De hulp die minderjarigen krijgen om zogenoemde algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) te verrichten, blijft onder de Jeugdwet vallen. Hieronder vallen bijvoorbeeld eten en aankleden.

Er verdwijnen volgend jaar geen behandelingen uit het pakket.

Huizenbezitters

Eerder werd al bekend dat Verenigingen van Eigenaren (VvE's) vanaf 2018 verplicht zijn om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel. Ook zijn er voor VvE's opnieuw subsidies voor het stimuleren van ernergiebesparing bij woningeigenaren.

Verder is eerder bepaald dat kopers volgend jaar een hypotheek van maximaal de waarde van de woning mogen afsluiten. Zij mogen dus niet meer lenen dan het huis waard is. In 2017 gold nog een maximum van 101 procent van de waarde van de woning. Verder gaat het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek verder omlaag van 50 procent naar 49,5 procent.

Energie

Verder stelt het kabinet een tijdelijke verhoging van de tarieven van de energiebelasting voor. De rijksoverheid wil zowel in 2018 als in 2019 zo'n 200 miljoen euro meer aan energiebelasting de schatkist in laten vloeien. De helft van deze verhoging komt bij huishoudens terecht en de andere helft bij het bedrijfsleven. Daarnaast volgt nog een structurele verhoging van 3 miljoen euro.

Ook wordt het tarief voor de opslag van duurzame energie (ODE) per 2018 verhoogd. Zowel consumenten als bedrijven dragen hier via de energierekening aan bij. Een huishouden dat jaarlijks 1.420 kubieke meter gas en 2.800 kWh elektriciteit verbruikt, zal hier volgend jaar gemiddeld zo'n 90 euro aan kwijt zijn. Dat is ongeveer 40 euro meer dan in 2017.

Ex-partners

Het kabinet wil verder dat de zogenoemde 10 procentregeling voor gescheiden partners weer gaat gelden. Dit was onlangs al bekendgemaakt. Deze regeling, die tot eind 2011 gold, was bedoeld voor mensen met een ex-partner die na de scheiding meer is gaan verdienen.

De stijging van het inkomen van een ex kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor toeslagen die iemand heeft ontvangen of wil aanvragen. Door de 10 procentregeling toe te passen, heeft de stijging van het inkomen van de ex-partner geen invloed meer op het recht op toeslagen. De inkomensstijging na het vertrek wordt dan buiten beschouwing gelaten.

Zwartspaarders

Spaarders die opzettelijk vermogen hebben verzwegen en dit zelf alsnog bij de Belastingdienst melden, zouden per januari 2018 weer een boete moeten krijgen. Die bedraagt maximaal 120 procent van de verschuldigde vermogensbelasting. Vanaf volgend jaar wil het kabinet namelijk de inkeerregeling volledig laten vervallen.

Tot die tijd kunnen mensen nog zonder boete verzwegen vermogen opbiechten, mits zij dit binnen twee jaar doen. Nu al krijgen spaarders een boete als zij pas na twee jaar laten weten dat ze niet eerlijk zijn geweest.

Als de fiscus het vermogen zelf ontdekt, is en blijft de boete ook in 2018 maximaal 300 procent van de verschuldige belasting.