De koning heeft de troonrede uitgesproken en het kabinet presenteert de plannen voor volgend jaar. 

Volg hier ons liveblog (gesloten)

Hieronder vind je een overzicht van de meeste plannen van de ministeries:

Ministerie van Volksgezondheid

- De kosten van de zorg groeien in 2017 naar verwachting met 2 procent van 67,1 naar 68,5 miljard euro.

- De zorgpremie neemt daarom het komende jaar toe met ongeveer 3,50 euro per maand.

- Het eigen risico stijgt niet en blijft 385 euro.

- De maximale zorgtoeslag stijgt met ongeveer 2 euro per maand.

- De eigen bijdrage in de Wmo gaat omlaag. Alleenverdieners op een modaal niveau met een chronisch zieke partner gaan er 1.400 euro per jaar op vooruit.

- De inkomensafhankelijke bijdrage die gepensioneerden, zelfstandigen en werkgevers naast de premie betalen, daalt van 5,5 naar 5,4 procent voor gepensioneerden en zelfstandigen. Voor werkgevers daalt die van 6,75 naar 6,65 procent.

- Er wordt tot en met 2018 13,2 miljoen euro uitgetrokken voor de verbetering van de zorg van gehandicapten.

- In de periode 2017 tot en met 2020 is er 30 miljoen euro vrijgemaakt voor het Deltaplan Dementie dat onder meer gestoken wordt in medisch onderzoek, genezing en het voorkomen van dementie.

- De wijkverpleging krijgt er volgend jaar 180 miljoen euro bij.

- Gemeenten krijgen er jaarlijks 60 miljoen euro bij voor de tijdelijke opvang van mensen met een licht verstandelijke beperking.

- Er komt 195,5 miljoen euro bij voor het inkoopbudget voor de langdurige zorg.

- Per jaar komt er 30 miljoen euro extra beschikbaar voor het vervoer en de opvang van verwarde personen en voor het geven van zorg aan onverzekerden.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- 90 procent van de mensen gaat er volgend jaar op vooruit.

- Voor ouderen en uitkeringsgerechtigden, die er niet op vooruit dreigden te gaan, trekt het kabinet 1,1 miljard euro uit voor koopkrachtreparatie. 78 procent van de ouderen en 95 procent van de uitkeringsgerechtigden gaat erop vooruit.

- Er gaat 100 miljoen euro naar de bestrijding van armoede onder kinderen.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

- Vanaf volgend jaar krijgt het ministerie er structureel 450 miljoen euro bij.

- Voor 2017 is de begroting van de Nationale Politie vastgesteld op 221 miljoen euro onder andere ter verbetering van de organisatie en ICT.

- Er gaat structureel 10 miljoen euro naar de versterking van de wijkagent.

- Het Openbaar Ministerie krijgt 13 miljoen euro extra . Dat bedrag loopt in 2019 op naar 19 miljoen euro.

- De rechtspraak krijgt er structureel 35 miljoen euro om de kwaliteit te verbeteren. 

- Voor volgend jaar is er 10 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de bestrijding van terrorisme. Dat bedrag loopt in 2019 op tot 22 miljoen euro.

- Cybersecurity en de aanpak van cybercriminaliteit krijgen er 5 miljoen euro en vanaf 2018 structureel 14 miljoen euro bij.

Er komt volgend jaar 7 miljoen euro, oplopend tot structureel 10 miljoen euro in 2018 en daarna, bij voor de aanpak van mensenhandel, afpersing, motorbendes en drugscriminaliteit.

- Dienst Justitiële Inrichtingen krijgt in 2017 en 2018 10 miljoen euro extra voor training van gevangenispersoneel om hen in staat te stellen beter om te gaan met de veranderende samenstelling van gedetineerden (meer verwarde personen en mensen met een psychiatrische stoornis).

- In 2017 verwacht het ministerie een instroom van 42.000 asielzoeker. Grens- en vreemdelingentoezicht krijgt er 20 miljoen extra bij.

Ministerie van Wonen en Rijksdienst

- De maximale hypotheek gaan omlaag. Er mag nog maar 1 procent meer geleend worden dan de waarde van het huis. Vanaf 2018 wordt de maximale hypotheek gelijk aan de waarde van het huis.

- De vrijstelling van de schenkbelasting voor de eigen woning wordt verruimd naar 100.000 euro.

- Het kabinet wil dat er volgend jaar meer middeldure woningen in de vrijehuursector beschikbaar komen. Hoeveel dat er moeten worden, is nog niet bekend.

- De eigen bijdrage in de huurtoeslag gaat omlaag. Dat betekent dat iemand die de toeslag ontvangt er maandelijks 10,50 euro op vooruit gaat.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

- Er wordt 5 miljoen euro uitgetrokken om vrede en stabiliteit in conflictlanden te vergroten. Dit ter bestrijding van onder andere gewelddadig extremisme. 1,5 miljoen gaat naar het Veiligheidsfonds en 3,5 miljoen naar het stabiliteitsfonds.

Ministerie van Defensie

- Defensie krijgt er 300 miljoen euro bij. 200 miljoen euro gaat naar het op orde brengen van onder andere de reservedelenvoorraden en naar het aannemen van extra personeel om de basisgereedheid van de krijgsmacht op orde te brengen.

- 20 miljoen gaat naar de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

- Na het op orde krijgen van de basisgereedheid wordt erop ingezet om de krijgsmacht verder te moderniseren.

- Het ministerie is 100 miljoen euro kwijt om de ruilvoetproblematiek op te lossen. De ruilvoet is het verschil tussen de prijsontwikkeling (inflatie) bij de overheid en de algemene prijsontwikkeling. 40 miljoen euro wordt gereserveerd om tegenvallers met de wisselkoers op te vangen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Er gaat 55 miljoen euro naar het bevorderen van gelijke kansen. 15 miljoen euro is voor het taalonderwijs van asielkinderen. 10 miljoen gaat naar mbo-leerlingen van wie de ouders de schoolkosten niet kunnen betalen. 5 miljoen gaat naar achterstandenbeleid. De resterende 25 miljoen moet nog nader worden ingevuld.

- De overige 145 miljoen euro gaat naar de verbetering van het onderwijs en verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor docenten.

- In 2017 krijgen docenten en ander onderwijspersoneel in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo eenmalig 500 euro voor een voltijdsbetrekking.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

- Er gaat volgend jaar 5,9 miljard euro naar nieuwe infrastructurele projecten en het beheer en onderhoud van wegen, spoor en vaarwegen.

- 905 miljoen euro gaat naar het Deltafonds.

Vanaf december 2017 wordt er op de treinroute Amsterdam-Eindhoven spoorboekloos gereden. Elke tien minuten rijdt er dan een intercity in beide richtingen.

- Voor de aanpak van de problemen op het spoor rond Schiphol trekt het kabinet 250 miljoen euro uit.

Ministerie van Economische Zaken

- Er komt 50 miljoen euro beschikbaar om het voor private investeerders makkelijker te maken te investeren in startups en het mkb.

- Vanaf volgend jaar wordt het nieuwe stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij ingevoerd. Dat heeft als gevolg dat de Nederlandse veestapel zal moeten inkrimpen.