Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket van 6 miljard, voor het komende jaar eruit ziet. Een overzicht.

Belastingen

- Diverse accijnzen worden verhoogd. Dit levert 400 miljoen op. Wel zijn de accijnzen op bier, wijn en sterke drank iets lager dan de eerste plannen van het kabinet: een verhoging van 5,75 procent. Hierdoor gaan de accijnzen op alcoholvrije dranken, de zogenaamde frisdankbelasting, juist omhoog. Een fles cola wordt daarmee 2 cent duurder. De accijnsverhoging op tabak gaat een jaar later in dan gepland, in 2015.
- De maximale arbeidskorting wordt verhoogd met 374 euro van 1.723 naar 2.097 euro.
- De arbeidskorting voor inkomens vanaf 81.000 euro wordt verlaagd van 550 euro naar 367 euro.
- De algemene heffingskorting wordt verhoogd met 99 euro.
- Bij inkomens boven de 20.000 euro wordt de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 740 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro.
- Werkgevers betalen een heffing voor inkomens boven de 150.000 euro. 
- De zelfstandigenaftrek wordt beperkt.

Zorg

- Vanaf 2014 wordt de zorgpremie op een iets andere manier berekend, waardoor deze volgens een raming van het ministerie van Volksgezondheid in 2014 op jaarbasis met 24 euro omlaag kan ten opzichte van dit jaar. De premie kan in totaal op jaarbasis uitkomen op 1.226 euro. De zorgverzekeraars stellen echter uiteindelijk de premie vast, zo benadrukt het ministerie.
- De zorgtoeslag gaat voor veel mensen omlaag, door de invoering van een andere vermogenstoets om de hoogte te berekenen.
- Het verplicht eigen risico wordt niet inkomensafhankelijk gemaakt, zoals al was uitgelekt. In het regeerakkoord was dit wel het voornemen, maar het bleek dat de uitvoeringskosten onevenredig hoog zouden worden.
- Ook een andere maatregel uit het regeerakkoord, een geplande korting van 89 miljoen op de huishoudelijke hulp, gaat niet door.
- Het ministerie draagt volgend jaar in totaal bijna 1,5 miljard euro bij aan het bezuinigingspakket van 6 miljard. Vanaf 2017 rekent het ministerie op 1,3 miljard aan structurele bezuinigingen. Dit komt door het dit jaar gesloten zorgakkoord, waarin met ziekenhuizen en ggz-instellingen is afgesproken de kosten te verminderen.
- De aanpak van fraude en verspilling in de zorg moet daarnaast 250 miljoen euro voor de staatskas opleveren.

Sociale Zaken

- De nullijn voor ambtenaren wordt vanaf 2015 afgeschaft, maar zou in de praktijk al in 2014 eindigen via de secundaire arbeidsvoorwaarden.
- De WW-premie wordt verhoogd. Dit moet 1,3 miljard opleveren.
- De kindgebonden budgetten worden bevroren.
- De kinderbijslag wordt voor oudere kinderen wordt geleidelijk verlaagd naar niveau jongste kinderen.
- Tegemoetkoming arbeidsongeschikten wordt verlaagd.
- 600 miljoen voor medefinanciering werkgelegenheidsplannen.
- 30 miljoen uit Europees fonds voor aanpak jeugdwerkloosheid.
- 80 miljoen voor aanpak schulden en armoede. Voor de jaren daarna wordt 100 miljoen uitgetrokken.
- Vijfduizend banen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten gerealiseerd worden.
- Het pensioenstelsel gaat op de schop zodat belangen van jong en oud worden gewaarborgd.
- De regels met betrekking tot samenwonen voor ouderen die AOW ontvangen worden eenvoudiger. Ouderen die nog een eigen huis hebben waar ze ook de financiële lasten van dragen gelden per 2015 per definitie als niet-samenwonend. Hierdoor ontvangen zij de hogere AOW-uitkering voor alleenstaanden van 70 procent. In de huidige situatie verloren veel ouderen hun AOW als zij bijvoorbeeld gedeeltelijk samenwoonden.

Wonen

- De huren mogen volgend jaar opnieuw extra worden verhoogd voor mensen met hogere inkomens, zoals afgelopen juli ook al gebeurde. Dit betekent dat ook in 2014 de huren boven het inflatiepercentage mogen stijgen met een vast percentage afhankelijk van het inkomen met een maximum van 4 procent.
- Ook moeten woningcorporaties net als dit jaar opnieuw een verhuurdersheffing gaan betalen, dat direct naar de staatskas gaat. Dit moet 1,7 miljard euro opleveren voor de staatskas. Bepaalde gebieden als Rotterdam-Zuid en krimpgebieden worden vrijgesteld van de heffing om zo investeringen te kunnen doen. Dit geldt ook voor projecten waarbij kantoren in woningruimte wordt veranderd.
- Op de koopmarkt wordt het maximaal toegestane verschil tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning in 2014 met 1 procentpunt verlaagd naar 104 procent.
- Ook gaat het maximale tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken vanaf 2014 jaarlijks met een halve procentpunt omlaag. De opbrengst wordt volledig terug gegeven door het verlengen van de derde schijf in de inkomstenbelasting.

- Bij hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie wordt het voor huiseigenaren onder strikte voorwaarden mogelijk om restschulden mee te financieren. Het wordt makkelijker om schenkingen in te zetten voor de financiering van de eigen woning. De eenmalige vrijstelling in de schenkbelasting wordt voor dit doel tot 1 januari 2015 tijdelijk verhoogd naar 100.000 euro.
- Het kabinet stimuleert investeringen in de bouw die gericht zijn op onderhoud, energiebesparing en herontwikkeling van woningen en kantoren. Tot maart 2014 geldt het lage BTW-tarief voor verbouwing en renovatie. De integratieheffing BTW wordt afgeschaft.​
- Er komt een Nederlandse Hypotheekinstelling (NHI) van enkele tientallen miljarden euro’s, voornamelijk gefinancierd door Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen met een garantie van de staat. De NHI moet zorgen voor verlichting van de spanning op bankbalansen, zodat er meer concurrentie en daardoor lagere hypotheekrentes voor consumenten onstaat. De komende tijd moet nog overlegd worden met Europese Commissie of de instelling niet in strijd is met de wetgeving voor staatssteun.
- Er wordt onderzocht of er volgens een zelfde constructie een Woonfonds kan komen, zodat geliberaliseerde woningen van woningcorporaties privaat beheerd kunnen worden.

Defensie

- Het kabinet heeft eindelijk besloten 37 JSF-toestellen aan te schaffen als opvolger van de F-16. Hiervoor wordt ruim 4 miljard euro betaald. De Koninklijke Luchtmacht moet 6 tot 7 F-16's inleveren.
- Bij het ministerie van Defensie worden 2.400 functies extra geschrapt, waardoor tussen de 700 tot 900 mensen gedwongen ontslagen zullen worden. Defensie moest door eerdere bezuinigingen al 12.000 banen schrappen.
- Het ambitieniveau van de krijgsmacht gaat omlaag. Het militaire apparaat kan straks naast kleine missies en taken nog één grotere operatie op zee, op land en in de lucht uitvoeren.
- Naast de Johan Willem Frisokazerne in Assen wordt ook de Van Ghentkazerne in Rotterdam gesloten. In die laatste kazerne worden de opleidingen van het Korps Mariniers hoofdzakelijk verzorgd. Verder wordt de 45e Pantserinfanteriebataljon Oranje Gelderland in Ermelo opgeheven. Het bataljon is pas in 2005 opgericht.
- Ook verdwijnt de compagnie mariniers die op Aruba is gestationeerd. Het gaat hier om een eenheid van 100 tot 120 mariniers. Andere maatregelen zijn de verkoop van het in aanbouw zijnde logistiek ondersteuningsschip Karel Doorman. Dit meer dan 200 meter lange schip moest de vervanger worden van Hr. Ms. Zuiderkruis (vorig jaar al afgestoten) en Zr. Ms. Amsterdam.

Onderwijs

- Door het Onderwijsakkoord komt 689 miljoen vrij voor het onderwijs. Dit geld was al gereserveerd in het regeerakkoord.
- Uit het bedrag van 689 miljoen gaat 250 miljoen naar verbetering mbo. Voor primair- en voortgezet onderwijs is 344 miljoen beschikbaar.
- De prijsbijstelling voor inflatie wordt uitgekeerd. Dit gaat om een bedrag van 204 miljoen. In het pakket van maart was dit bedrag nog ingeboekt als bezuiniging.
- Drieduizend extra banen voor jonge docenten in basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
- Met een lerarenregister moet een einde gemaakt worden aan onbevoegd en ongekwalificeerd personeel.
- Leenstelsel masterfase per september 2014 in het hoger onderwijs.
- 25 miljoen investering in wetenschappelijk onderzoek.

Cultuur

- Kwaliteitsverbetering kunst- en cultuuronderwijs.

Economische Zaken

- 75 miljoen komt beschikbaar voor toegang tot risicokapitaal voor startende ondernemers.
- 30 miljoen extra voor kleine bedrijven die niet via de bank aan krediet komen. Ook verzekeraars, pensioenfondsen en banken dragen bij aan deze kredietinstelling.
- 5 miljoen extra om garantiepercentage kleinere leningen te kunnen verhogen.
- Voorlichting ondernemers over mogelijkheden van financiering.
- Kabinet begint samen met pensioenfondsen en verzekeraars 'Nederlandse Investeringsinstelling'. Hier moeten investeringsprojecten in gebundeld worden. Het kabinet trekt 10 miljoen uit voor de opstart. Verzekeraars en pensioenfondsen trekken 200 miljoen uit om kredieten te verstrekken aan het MKB.

Natuur

- In 2015 moet ten opzichte van 2009 70 procent minder gebruik worden gemaakt van antibiotica. In 2014 worden hiervoor plannen gemaakt.
- Uitwerking plannen om veestallen duurzaam te bouwen. Onderdeel hiervan is het verbeteren van het diertransport en minder ingrepen bij dieren.
- Europese afspraken moeten zorgen voor een duurzame visserijsector.

Justitie

- Het aantal straatroven moet teruggebracht worden van 8.000 in 2012 naar 6.557 in 2014. In bijna de helft moet de dader bekend zijn.
- In 2014 moet 40 procent van de overvalzaken worden opgelost. In 32 procent van de gevallen moet er een veroordeling volgen. Ook de recidive moet omlaag naar 40 procent.
- Per 2014 gaan de griffierechten omhoog met gemiddeld 15 procent. Voor zaken in eerste aanleg bedraagt dit percentage 2 procent. Bij hoger beroep en cassatie gaat dit percentage omhoog. Bij een vordering boven de miljoen gaat dit percentage verder omhoog, behalve bij natuurlijke personen. Het laagste tarief bij bestuursrechtelijke zaken wordt gelijkgetrokken met het laagste tarief voor civiele zaken bij de kantonrechter.
- Politiekosten bij evenementen worden niet doorberekend aan de organisatoren, ook niet bij het betaald voetbal.
- Politie en justitie krijgen meer bevoegdheden om cyber crime tegen te gaan.
- Investeringen in de aanpak van kinderporno moeten leiden tot zeker 600 aangeleverde verdachten.
- De positie van het slachtoffer wordt versterkt door uitbreiding spreekrecht en eenvoudiger verhalen van de schade op de dader.
- Elektronische detentie wordt in 2014 ingevoerd.
- De regels in de seksbranche worden strenger, door middel van een vergunningenstelsel voor seksbedrijven en een register voor prostituees.

Binnenlandse Zaken

- De DigiD-kaart moet contact met de overheid veiliger maken.
- Mogelijke versterking adviespunt klokkenluiders en onderzoeksraad integriteit overheid.
- Geweld tegen mensen met een publieke taak krijgt prioriteit in de richting van preventie en lokaal bestuur.
- De topinkomens in de (semi-) publieke sector worden verder beperkt tot het niveau van het ministerssalaris. 
- De AIVD bezuinigt komende jaren stevig. De focus zal verlegd worden richting instabiele regio's aan de buitengrenzen van Europa, het tegengaan van (de verspreiding van) massavernietigingswapens, jongeren die in het buitenland meedoen aan de gewapende jihad, en het tegengaan van digitale spionage, cyberterrorisme en economische spionage.

Infrastructuur

- Er wordt vaart gezet achter wegprojecten als de Blankenburgtunnel, de Ring Utrecht, A13/A16 en de verlengde A15. In totaal wordt in 2014 149 kilometer asfalt gerealiseerd.
- Duurzaam asfalt en energiezuinige verlichting op de wegen.
- In Europees verband wordt ingezet op stimulering van duurzame energiebronnen voor mobiliteit en transport.
- Betere doorstroming treinen Utrecht Centraal. 
- Meer fietsenstallingen en betere toegankelijkheid stations.
- Inzet op veilige overwegen.
- De OV-chipkaart moet in 2014 gebruiksvriendelijker worden.
- Schiphol moet kunnen groeien. Luchtverkeer kan ook worden opgevangen op regionale luchthavens.
- De Omgevingswet zal worden aangeboden aan de Kamer. Dit moet zorgen voor minder regels, grotere keuzevrijheid voor burgers en ondernemers, één loket voor omgevingsvergunningen, kortere procedures en een besparing van honderden miljoenen euro's.
- De leeftijd voor de seniorenkeuring voor het rijbewijs wordt verhoogd van 70 naar 75 jaar. 

Ontwikkelingssamenwerking

- Een korting op ontwikkelingshulp.
-Het ministerie moet tot 2018 100 miljoen besparen. Daardoor zullen een aantal ambassades worden gesloten of worden gedeeld met andere landen. Het doel is dat de vooral met België ambassades worden gedeeld. 

Koningshuis

- Totale kosten bedragen volgend jaar 39.987.000 euro. Dat is een nipte daling: voor dit jaar staat het Koninklijk Huis voor ruim 40 miljoen euro in de boeken.
De koning ontvangt in 2014 een uitkering van 817.000 euro. Beatrix kreeg als koningin een uitkering van 825.000 euro. Koningin Máxima heeft een inkomen van 324.000 euro. Prinses Beatrix ontvangt volgend jaar 462.000 euro.
De drie leden van het Koninklijk Huis krijgen naast hun uitkering ook een onkostenvergoeding, waarvan ze bijvoorbeeld hun directe medewerkers moeten betalen. Willem-Alexander krijgt hiervoor 4.469.000 euro. Dat is 61.000 euro meer dan dit jaar.
Voor 'functionele uitgaven' is bijna 26,8 miljoen euro bestemd, ruim twee ton minder dan dit jaar. Daaronder vallen onder meer de personeelskosten, het gebruik van het regeringsvliegtuig, het in stand houden van het rijtuigenpark en faciliteiten als verwarming en verlichting van de paleizen. De besparing wordt vooral gerealiseerd op de vliegreizen. Voor bepaalde leden van het Koninklijk Huis worden privévluchten vanaf 1 januari niet meer vergoed.