Hoewel er de afgelopen regeerperiode is gewerkt aan het versnellen van de CO2-reductie, wordt het bestaande klimaatdoel voor 2030 zonder extra maatregelen niet gehaald, berekende het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Maar ook met de 7 miljard euro van Prinsjesdag is het niet zeker dat het kabinet 49 procent CO2-reductie haalt, schrijft het demissionaire kabinet in de Klimaatnota. Daar komt bij dat deze doelstelling nog wordt aangescherpt vanwege de Europese klimaatwet.

In de miljoenennota voor 2022 gaat 7 miljard euro extra naar het klimaat. Het kabinet wil hiermee het gat tussen de geraamde CO2-reductie in 2030 en het Nederlandse klimaatdoel van 49 procent reductie dichten.

Het PBL presenteerde donderdag de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV), waarin de voortgang van het klimaatbeleid wordt gemonitord. Uit deze doorrekening blijkt dat de Nederlandse uitstootverlaging - op basis van het nu bestaande klimaatbeleid - in 2030 uitkomt op 38 tot 48 procent minder uitstoot ten opzichte van 1990. Zonder extra maatregelen wordt het Nederlandse klimaatdoel dus niet gehaald.

Het pakket van 7 miljard euro is echter nog niet meegenomen in de KEV van dit jaar. Wel heeft het PBL in een aparte notitie geschat dat dit een reductiebijdrage van "enkele megatonnen" oplevert.

"We hebben forse stappen gezet als land, we zijn echt een heel eind op weg en we gaan heel dicht bij het doel komen. Tegelijkertijd is het huiswerk nog lang niet klaar, er moet nog steeds een heleboel gebeuren", zei demissionair staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Klimaat) donderdagochtend bij het aanbieden van de Klimaatnota. Kortom: ook met de 7 miljard euro is het kabinet er nog niet.

Dit geld gaat overigens naar onder meer een al bestaande speciale regeling, de zogeheten SDE++. Energieproducenten krijgen via deze regeling subsidie voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook wordt een deel van de 7 miljard geïnvesteerd in subsidies voor infrastructuurprojecten op het terrein van waterstof en warmte. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in verduurzaming van de gebouwde omgeving en wordt geld gereserveerd voor het stimuleren van elektrische auto's en bestelbusjes voor het mkb.

Klimaatdoel voor 2030 wordt ook nog verder aangescherpt

Hoewel het (oude) Nederlandse klimaatdoel voor 2030 dus in zicht lijkt te komen, wordt er ondertussen op Europees niveau en formatieniveau onderhandeld over een nieuw, scherper klimaatdoel. De lidstaten van de Europese Unie sloten vorig jaar namelijk een akkoord over een gezamenlijk klimaatdoel van ten minste 55 procent CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Daarmee is het klimaatdoel van 49 procent reductie binnenkort verleden tijd.

In de Klimaatnota schrijft het kabinet dan ook dat "dit (7 miljard, red.) nog niet genoeg zal zijn om de doelen te halen". Een volgend kabinet moet zich buigen over aanvullende maatregelen.

Urgenda-doel in 2020 nipt gehaald, maar uitstoot in 2021 hoger

Een ander klimaatdoel dat vaak wordt genoemd, is het zogeheten Urgenda-vonnis. De Staat moest de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 25 procent verminderen vóór eind 2020. Ook in de jaren na 2020 mag de uitstoot niet boven dat niveau uitkomen.

Door een tijdelijke CO2-dip als gevolg van de coronacrisis is dit doel in 2020 waarschijnlijk nipt gehaald, maar volgens het PBL dreigt de uitstoot dit jaar weer boven het niveau uit te komen. Zonder aanvullend klimaatbeleid kan dit zelfs tot 2025 blijven voortduren, staat in de KEV.

Maar ook hier geldt dat de 7 miljard niet doorgerekend is. Aangezien dit tot een reductie van enkele megatonnen zal leiden, lijkt het erop dat de Staat zich eerder dan in 2025 aan het Urgenda-vonnis zal houden. Dit jaar wordt het vonnis waarschijnlijk nog niet gehaald, doordat de miljarden pas vanaf 2022 worden omgezet in maatregelen.

Zeespiegel dreigt sneller te stijgen: 'We gaan naar kritieke grens'
129
Zeespiegel dreigt sneller te stijgen: 'We gaan naar kritieke grens'