Het kabinet gaat de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aanpassen na een kritisch rapport van een evaluatiecommissie. De aanbevelingen van de commissie worden overgenomen. Dat schrijven ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

De wet, die in 2017 van kracht werd, geeft de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer opsporingsmogelijkheden. Een van de meest bekritiseerde bevoegdheden is die om zogenoemde bulkdata te verzamelen: grote hoeveelheden data, waar ook gegevens tussen zitten van mensen die geen onderdeel van het onderzoek zijn.

De commissie die de wet evalueerde adviseerde het kabinet de wet op een aantal punten aan te passen. Zo moeten er meer waarborgen komen voor de verzameling van de bulkdata. "Zowel het verwerven als verwerken moet beter worden geregeld in de wet", schreef de commissie.

Ook voor de uitwisseling van gegevens met andere landen moeten de regels worden aangescherpt. "In de wet moet worden opgenomen dat er geen gegevens worden gedeeld als er een reëel risico bestaat dat gebruik door de ontvangende dienst een flagrante schending oplevert van het internationaal recht, en in het bijzonder de mensenrechten en internationaal humanitair recht."

Verder ziet de commissie een rol voor de Raad van State. Een rechter zou bijvoorbeeld kunnen toetsen wat er moet worden verstaan onder 'zo gericht mogelijk' data onderscheppen, een zinsnede die in de wet voorkomt.

Het kabinet neemt de aanbevelingen over, schrijven de ministers. Daarbij lijken ze wel een slag om de arm te houden: het opstellen van de wetteksten kost tijd, en het moet blijken of met de wijzigingen de diensten goed hun werk kunnen blijven doen. "Bij de uitwerking van de aanbevelingen zal dan ook doorlopend aandacht zijn voor de uitvoerbaarheid ervan en de impact ervan op het werk van de diensten", schrijven ze.