Het kabinet trekt voor de komende tien jaar 5 miljard euro extra uit om de stikstofuitstoot en -neerslag terug te dringen. Het gaat om maatregelen binnen de landbouw, maar ook voor de luchtvaart, industrie, scheepvaart en het verkeer. Daarbij wordt er aan wetgeving gewerkt om het stikstofdoel in vast te leggen.

Dat bevestigen Haagse bronnen maandag aan NU.nl na berichtgeving door verschillende media.

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het maandag op hoofdlijnen eens geworden over het pakket. Dinsdag nemen de partijen nog de laatste details door voordat de ministerraad zich er vrijdag over buigt.

In totaal gaat 3 miljard euro naar natuurbescherming en -herstel, tegelijkertijd wordt er 2 miljard uitgetrokken voor het terugdringen van stikstofuitstoot.

Voor 2030 mag bij ten minste de helft van de beschermde natuurgebieden geen sprake meer zijn van te veel stikstofuitstoot. Om dat doel te borgen komt er een wet die regelt dat de uitstoot over tien jaar onder de zogenoemde kritische depositiewaarde komt. Het kabinet hoopt die wet nog voor de zomer te behandelen in de Tweede en Eerste Kamer.

Het kabinet werd vorig jaar juist door de Raad van State (RvS) op de vingers getikt omdat het oude stikstofbeleid niet deugde. Na verschillende rechtszaken bleek de constructie om de stikstofuitstoot terug te dringen, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), juridisch onhoudbaar.

Duizenden bouwprojecten die met de oude stikstofvergunning waren goedgekeurd, moesten worden stilgelegd.

Te veel stikstof is slecht voor de biodiversiteit en dat heeft ook weer een negatief effect op de dieren in die gebieden.

Melkveehouders worden vrijwillig uitgekocht

Om te zorgen voor minder stikstofuitstoot wordt er 2 miljard euro geïnvesteerd in zogeheten bronmaatregelen. Zo worden op vrijwillige basis melkveehouders uitgekocht. Dat moeten wel boerenbedrijven zijn die in de buurt van beschermde natuurgebieden zitten en relatief vervuilend zijn. Om boeren tegemoet te komen die willen blijven boeren, gaat er extra geld naar innovatie en verduurzaming van stallen.

Ook gaan er meer middelen naar kringlooplandbouw. Met kringlooplandbouw komt er volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten zo efficiënt mogelijk gebruikt.

Tegelijkertijd gaat er 3 miljard euro naar maatregelen voor een robuustere natuur. Dat kan betekenen dat er gebieden worden uitgebreid of beter worden beheerd.

Deze investering komt boven op de al eerder aangekondigde maatregelen om de zeer vervuilende stallen, de piekbelasters, uit te kopen en om de vrijwillige sanering van de varkensboeren uit te breiden.