Binnen de coalitie is er nog steeds onenigheid over welke rol de Nederlandse boeren hebben in de stikstofdiscussie. VVD'er Helma Lodders geeft de agrariërs een compliment dat de stikstofuitstoot in de landbouw sinds 1990 met 64 procent is gedaald, maar D66'er Tjeerd de Groot ziet sinds zes jaar juist weer een alarmerende toename.

De Groot wil boeren een toekomstperspectief bieden: doorgaan, maar dan wel op de kringlooplandbouwmanier, of stoppen. "Een tussenweg is er niet."

Het kabinet wil in 2030 de omslag hebben gemaakt naar kringlooplandbouw. Hierbij komt volgens het ministerie van Landbouw zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten zo efficiënt mogelijk gebruikt.

Het is voor D66 een belangrijke oplossing om aan de stikstofuitspraak van de Raad van State te voldoen. Er zijn met name in de landbouw (minder vee) en in het verkeer (lagere snelheden) stevige maatregelen nodig om niet te veel stikstof uit te stoten.

De Groot: "Kringlooplandbouw is goed voor de boer en goed voor de aarde. Met minder vee meer verdienen."

Het is nu hoog tijd om deze weg in te slaan, want de afgelopen tientallen jaren is er met het landbouwbeleid te weinig rekening gehouden met de natuur, vindt de D66'er.

VVD: 'Verdom het om de boeren in de hoek te zetten'

Die conclusie steekt de VVD. De partij was als regeringspartij immers medeverantwoordelijk voor dat beleid. "Dit accepteer ik niet", zei Lodders dan ook. Boeren hebben in haar ogen juist al heel veel gedaan. Bovendien moet je de sector verleiden en niet verplichten. "Ik verdom het om de boeren in de hoek te zetten. Ik ben echt boos", aldus Lodders.

Het D66-plan om de veestapel te halveren om aan de stikstofuitspraak te voldoen, ligt ook nog vers in het geheugen. Dat voorstel zorgde toen al voor veel irritatie tussen de coalitiepartners, en die ergernis is bij Lodders nog lang niet verdwenen.

Nog tijdens het debat laat ze aan NU.nl weten te vrezen voor de "hobby's" van De Groot, zoals de kringlooplandbouw. "We hebben de boeren nodig, straks blijft er geen een meer over", zei Lodders buiten de vergaderzaal. Vooral de manier waarop De Groot de boeren aanwijst als schuldigen noemt Lodders "geen eerlijke politiek".

Ze vreest voor een gebrek aan draagvlak als D66 zo door blijft gaan. Lodders beweert dat er ondanks de nabrander geen sprake is van ruzie binnen de coalitie.

Overigens onderschrijft de VVD zelf ook de omslag naar kringlooplandbouw in het regeerakkoord. Ook erkent Lodders dat er een "stikstofprobleem" is.

De Groot: 'Heb warm hart voor de sector'

De Groot liet tijdens het debat al weten "een warm hart" voor de sector te hebben, maar dat betekent niet dat boeren op de huidige voet door kunnen gaan. "Een pijnlijke boodschap", geeft hij toe. Met name de VVD past nu bescheidenheid gezien het beleid van de afgelopen tien jaar, vindt De Groot.

Onder meer GroenLinks en PvdA waren verbaasd hoe er binnen de coalitie een ander beeld bestaat over kringlooplandbouw. "De kringlooplandbouw is aan gruzelementen gevallen", concludeerde PvdA-Kamerlid William Moorlag.

Volgende week woensdag hebben de boeren bekendgemaakt om net als vorige week richting Den Haag te komen. Ditmaal willen ze net zo lang het Binnenhof te bezetten totdat hun eisen door de politiek worden ingewilligd.