Nederland zal over twee weken instemmen met het VN-migratiepact. Dat maakte staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) vrijdag na afloop van de ministerraad bekend.

Zoals donderdag al bekend was, zal de instemming gepaard gaan met een aanvullende verklaring waarin Nederland onderstreept dat de afspraken en intenties uit het pact niet bindend zullen zijn.

Het kabinet was al van plan in te stemmen, maar na politieke onrust is ervoor gekozen een juridische analyse af te wachten voor het nemen van een besluit. 

Die analyse is nu binnen en daaruit blijkt dat de afspraken uit het pact de instemmende landen geen juridisch afdwingbare verplichtingen oplegt. Ook de nationale soevereiniteit blijft gegarandeerd, stelt Harbers. In het pact staat overigens expliciet vermeld dat de inhoud niet juridisch bindend is en dat van de overdracht van soevereiniteit geen sprake is.

Geen verdrag, wel noodzakelijk

"Dit is geen verdrag, maar een agenda", lichtte vicepremier Hugo de Jonge vrijdag toe. Hij omschrijft het pact als een belangrijk diplomatiek middel om samenwerking met andere landen te versterken. Het kabinet verwacht dat migratie ook in de toekomst een belangrijk thema zal blijven.

Met verschillende brandhaarden aan de randen van de Europese Unie en de verwachte bevolkingsgroei in Afrika vindt het kabinet dat maatregelen genomen moeten worden om de migratie veilig, geordend en volgens de regels te laten plaatsvinden.

"Dit kan alleen worden gerealiseerd door samenwerking tussen bestemmingslanden en landen van transit en herkomst", aldus het kabinet die erop wijst dat de gesprekken over het VN-document na de migratiecrisis van 2015 in een stroomversnelling zijn gekomen. De grote vluchtelingenaantallen wereldwijd hebben toen bij de internationale gemeenschap de overtuiging doen ontstaan de vluchtelingenstromen beheersbaarder te maken.

Afspraken over mensenrechten van migranten

In het migratiepact staan daarom afspraken over onder veilige en gereguleerde migratie. Het kabinet schrijft dat het pact voorstellen doet die landen op vrijwillige basis al dan niet kunnen overnemen. "Nederland behoudt de eigen beleidsvrijheid", schrijft Harbers.

In het compact wordt verwezen naar reeds bestaande afspraken die de mensenrechten van vluchtelingen en migranten garanderen. "Voor het kabinet is dit niets anders dan een bevestiging van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens", schrijft het in antwoord op Kamervragen.

Verder staat erin dat migranten zich aan de wetten en regels van het gastland moeten houden en ziet het kabinet het pact als een belangrijk middel om landen ertoe aan te zetten hun onderdanen die in Nederland geen recht op asiel hebben daadwerkelijk terug te nemen. 

Andere landen stemmen niet in

Over het pact is in meerdere landen onrust ontstaan. Onder meer de rechts-populistische anti-migratieregeringen van de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk kondigden eerder al aan niet te zullen instemmen.

Zij vrezen dat het pact de nationale soevereiniteit juist wel aantast en stellen dat de afspraken wel degelijk juridisch bindend zijn. Ook in de Tweede Kamer zijn er zorgen, bij de antimigratiepartijen PVV en FvD. Zij stellen al weken dat asieladvocaten met het 'Marrakesh-pact' in de hand de afspraken uit het pact bij de rechter kunnen afdwingen.

De critici verwijzen ook naar de Urgenda-uitspraak waar de rechter heeft bepaald dat de staat de uitstoot van broeikasgassen sneller te verminderen.

Het kabinet stelt echter dat de rechter de staat met het migratiepact nergens toe kan verplichten. In de Urgenda-zaak verwijst het hof namelijk naar de bindende afspraken uit het Klimaatverdrag van Parijs en het EVRM. Omdat het VN-pact niet bindend is en Nederland toch al gebonden is aan de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het Vluchtelingenverdrag, zal het compact geen nieuwe juridisch afdwingbare verplichtingen opleveren, stelt het kabinet.

Weerstand tegen migratiepact: 'Migreren wordt mensenrecht'
232
Weerstand tegen migratiepact: 'Migreren wordt mensenrecht'

VVD en CDA kunnen bezwaren laten varen

In de loop van afgelopen weken zijn de kritische noten van de PVV en FvD ook terechtgekomen bij de rechtse coalitiepartijen VVD en CDA. Ook zij wilden weten wat de juridische consequenties zijn. Nu uit de analyse opnieuw wordt bevestigd dat het pact niet bindend is, kunnen de twee coalitiepartijen de afspraken verdedigen naar hun achterban.

Voor de regeringspartij D66 verandert de aanvullende verklaring niets aan de inhoud van het pact. Zij waren al voorstander van de afspraken en zijn dat nog steeds.

Op 10 en 11 december zal er, tijdens een VN-bijeenkomst in het Marokkaanse Marrakesh, over het pact worden gestemd. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer.