Asielzoekers in de Europese Unie moeten overal op dezelfde, passende manier worden opgevangen. De lidstaten moeten vergelijkbare huisvesting en medische zorg bieden, scholing geven aan minderjarigen en asielzoekers binnen negen maanden na de asielaanvraag toegang geven tot de arbeidsmarkt. 

 

Dat zijn de EU-landen in Brussel overeengekomen. De geharmoniseerde regels moeten voorkomen dat vluchtelingen op zoek gaan naar een betere opvangplek in een ander land.

De nationale overheden mogen asielzoekers met voldoende financiële draagkracht vragen bij te dragen aan de opvang. Minderjarigen horen een voogd toegewezen te krijgen. 

Meldingsplicht

In het wetsontwerp krijgen de lidstaten dan ook het recht om asielzoekers in hun bewegingsvrijheid te beperken tot een "geografische zone" of een meldingsplicht in te voeren. Als er een risico is op onderduiken, dan kan de asielzoeker worden gedetineerd.

De lidstaten moeten ook een noodplan opstellen voor 'adequate opvang' in het geval zich "onevenredig" veel asielaanvragers melden.

De lidstaten gaan nu onderhandelen met het EU-parlement om de plannen in wetgeving te gieten.

'Bizar'

Vluchtelingenwerk Nederland laat weten het plan de bewegingsruimte van asielzoekers te beperken "bizar" te vinden. "Dat er wordt gesproken over een 'geografische zone' waar vluchtelingen zich niet buiten mogen begeven, baart ons grote zorgen. Vluchtelingen praktisch detineren als ze om bescherming vragen is inhumaan."