De coalitie die komende jaren ons land zal regeren is het eens geworden over een regeerakkoord. NU.nl volgt dinsdag de presentatie van het akkoord, de plannen en de reacties in dit liveblog.

  • VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun regeerakkoord gepresenteerd 
  • Lees hier de belangrijkste punten
  • Partijleiders beloven ambitie, daadkracht en belastingverlaging 
  • Donderdagochtend debat Kamer over eindverslag van informateur Zalm
  • Na 209 dagen officieel langste formatie sinds Tweede wereldoorlog
dinsdag 10 oktober 2017 om 16:02
Het liveblog over het regeerakkoord wordt gesloten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de reguliere berichtgeving van NU.nl.
dinsdag 10 oktober 2017 om 15:38
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: "De ziekenhuiszorg komt er in het nieuwe regeerakkoord niet goed vanaf. Ondanks de economische groei, wordt er stevig gekort op deze zorg. De NVZ is bezorgd dat dit leidt tot minder of lagere kwaliteit van zorg. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met een aantal zorgwekkende ontwikkelingen. De zorgvraag blijft toenemen, onder meer omdat de bevolking vergrijst."


"Ook moeten ziekenhuizen steeds meer uitgeven aan dure geneesmiddelen. Hierdoor blijven noodzakelijke investeringen, bijvoorbeeld in personeel, ICT en eHealth, sterk achter. Daar komen nu extra lasten, zoals de stijging van het lage btw-tarief, bovenop. De afgelopen jaren hebben de ziekenhuizen hard meegewerkt aan de beteugeling van de zorgkosten. In crisistijd zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over het beschikbare budget.''
dinsdag 10 oktober 2017 om 15:35
Het belastingstelsel gaat flink op de schop in nieuwe regeerakkoord en dat is waarschijnlijk vooral gunstig voor de middeninkomens. Volgens belastingdeskundige Arjo van Eijsden van accountants- en adviesbureau EY gaan particulieren er over de gehele linie naar schatting iets op vooruit.


"Het nieuwe kabinet zet duidelijk in op lastenverlichting. De uitgaven van het kabinet zijn verhoogd en de ontvangsten nemen af'', benadrukt de fiscalist. Hij ziet hierin een trendbreuk met de afgelopen jaren waarin veel is bezuinigd.


"Maar het bedrijfsleven zal ook een deel van de lastenverlichting voor zijn rekening nemen. Dat betekent dat bedrijven er mogelijk per saldo iets op achteruit zullen gaan.'' De EY-adviseur wijst daarbij op de diverse aanpassingen die worden gedaan in onder meer de vennootschapsbelasting.
dinsdag 10 oktober 2017 om 14:47
Ondernemen: 

- Winstbelasting gaat omlaag van 20 en 25 procent naar 16 en 21 procent per 2021.
- De dividendbelasting wordt afgeschaft.
- Regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers worden beperkt.
- De oprichting van een nationaal investeringsfonds voor bedrijven, InvestNL, gaat door en krijgt 2,5 miljard euro.
- De volledige beursgangen van a.s.r. en ABN Amro gaan gewoon door.
- Een beursgenoteerd bedrijf krijgt een bedenktijd van 250 dagen bij belangrijke, strategische wijzigingen.
- Bedrijven met eigen vermogen wordt bevorderd, belastingvoordelen voor vreemd vermogen wordt beperkt.
- Expatregeling wordt versoberd.
dinsdag 10 oktober 2017 om 14:45
Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB): "De extra financiële bijdrage van 267 miljoen euro voor de politie is veel te beperkt. De NPB heeft meer dan één miljard gevraagd om het fundament op orde te krijgen. Het extra geld gaat naar bestaande knelpunten en heeft weinig oog voor hoe we de politie op lange termijn weer op orde kunnen krijgen. Zo moet er verder geflexibiliseerd worden, maar is niet duidelijk hoe, en begeeft het nieuwe kabinet zich via de arbeidstijdenregeling duidelijk op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Een onderwerp waar de bonden over gaan samen met de werkgever! Dit regeerakkoord maakt ons strijdbaarder om te komen tot een veiliger Nederland en een betere cao voor politiemensen''.
dinsdag 10 oktober 2017 om 14:45
Vereniging Eigen Huis (VEH): "Uit het regeerakkoord spreekt geen grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit. We zien vooral een gecontroleerde afbouw van bestaande regelingen waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden. Dat wringt, omdat het eigen huis maatschappelijk wordt beschouwd als een belangrijke pijler voor de oude dag, voor het pensioen. Het vertrouwen in het eigen huis als pensioenvoorziening wordt hiermee ondermijnd.''
dinsdag 10 oktober 2017 om 14:40
Belastingstelsel:

- Er komen twee belastingschijven van 36,93 procent en één van 49,5 procent.
- Het lage BTW-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent.
- De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd.
- Brievenbusfirma’s worden aangepakt door belastingvoordelen te schrappen.
- De uitstoot van CO2 in de elektriciteitssector wordt beprijsd met een minimumbedrag.
- Mogelijk komt er belasting op vliegverkeer (vliegtaks) per 2021.
- Vermogen dat niet wordt belast wordt verhoogd van 25.225 naar 30.000 euro.
- Vermogen wordt sneller belast tegen het werkelijk behaalde rendement.
- De Belastingdienst krijgt 500 miljoen euro om de reorganisatie te financieren.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:55
Lees hier de belangrijkste reacties op het regeerakkoord tot nu toe.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:55
Migratie

- Het kabinet zal niet tornen aan vluchtelingenverdragen, maar het kabinet zal wel onafhankelijk onderzoek laten doen of en zo ja hoe het VN-Vluchtelingen uit 1951 bij de tijd moet worden gebracht
- Vluchtelingen hebben recht op bescherming, maar hebben geen recht om te mogen kiezen wel land die bescherming moet bieden. Het kabinet vindt dat andere EU-landen zich ook aan de verdragen moeten houden en vluchtelingen moeten opnemen
- Het kabinet geeft de voorkeur aan opvang in de regio. Via extra geld naar ontwikkelingssamenwerking wil het kabinet investeren in veilige havens die vluchtelingen en ontheemden bescherming, hulp en kansen biedt in de regio.
- Er gaat extra geld naar landen en regio’s waar grote aantallen vluchtelingen worden opgevangen, zoals Libanon en Jordanië. Ook wordt er extra geïnvesteerd in het wegnemen van de grondoorzaken van migratie, zoals klimaatverandering, terreur en armoede. Dit moet de rechtstaat in landen van herkomst versterken.
- Het kabinet zet zich in om migratiedeals, zoals de Turkijedeal, te sluiten met veilige derde landen. Die deals moeten voldoen aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag en bij voorkeur gesloten worden in EU-verband.
- Nederland is bereid om in plaats van 500 nu 750 vluchtelingen naar Nederland te hervestigen. Er zal hierbij speciale aandacht zijn voor kwetsbare minderheden en vluchtelingen met zicht op een succesvolle integratie.

Asiel

- De duur van een verblijfsstatus voor asielzoekers gaat van vijf naar drie jaar. Als het in die tussentijd veilig genoeg is om terug te keren, moet de statushouder terug. Is dat niet het geval, dan wordt de termijn met twee jaar verlengd. Kan de vluchtelingen na vijf jaar nog steeds niet terugkeren, dan krijgt hij een vergunning voor onbepaalde tijd.
- Om uitgeprocedeerde migranten effectiever terug te sturen naar land van herkomst, moeten de EU-regels worden aangepast. Het kabinet gaat zich daar op Europees niveau voor inzetten.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:51
Woningmarkt:

- De hypotheekrenteaftrek wordt met 3 procentpunt per jaar afgebouwd tot maximaal 36,93 procent.
- De versnelde afbouw wordt gecompenseerd door de verlaging van de eigenwoningforfait, een fiscale bijtelling voor huiseigenaren.
- De verlaging van het eigenwoningforfait voor huizenbezitters die hun woning hebben afbetaald (ook wel aflosboete), wordt afgeschaft. Dat gebeurt in 30 jaar.
- Er komen meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector.
- Er wordt 100 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om huurwoningen duurzamer te maken.
- De huurtoeslag wordt afgebouwd en vereenvoudigd.
- Nieuwe woningen worden niet meer met gas verwarmd.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:48
Kabinet investeert 25 miljoen euro in cultuur. Lees hier ons bericht.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:33
Dierenwelzijn:

- Het kabinet verkent de mogelijkheden naar het beperken van vervoer van dieren.
- Om het aantal stalbranden te voorkomen moeten er voor 2019 afspraken worden gemaakt over het bestrijden van knaagdieren en het controleren van de elektra.
- Er komt een lijst met hondenhandelaren die zich aan de regels houden.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:33
DENK-fractievoorzitter Tunahan Kuzu noemt het regeerakkoord van de nieuwe coalitie een "gemiste kans''. Volgens Kuzu hadden de partijen in tijden van economische groei ervoor moeten kiezen om een aantal structurele problemen op te lossen. 

"Je ziet dat grote bedrijven worden gespekt met 3 miljard euro. Wij mogen dat opbrengen met boodschappenbelasting", aldus Kuzu.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:31
Forum voor Democratie (FVD) is boos op D66 omdat het referendum verdwijnt, terwijl dat nu juist een kroonjuweel was van de toekomstige regeringspartij. FVD-fractieleider Thierry Baudet noemt het schandalig en roept op bij de partij te gaan klagen. Het betekent volgens Baudet dat "we volledig buitenspel staan als Nederlandse bevolking".
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:30
Het moment van het uitreiken van het regeerakkoord
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:30
Pensioenstelsel:
- Het pensioenstelsel dat de Sociaal-Economische Raad (SER) onderzoekt, blijft leidend (gedeelde risico, persoonlijke opbouw).   
- Er komt collectieve gezamenlijke buffer waaruit tegenvallers betaald moeten worden.
- De doorsneesystematiek, de methode waarbij jong en oud evenveel pensioenpremie betaalt, wordt afgeschaft.
- Meer keuzevrijheid voor pensioendeelnemers, ook voor zzp’ers.
- Er wordt onderzocht of deelnemers een deel van het pensioenvermogen kunnen opnemen.
- Na 2020 moet het nieuwe stelsel worden ingevoerd.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:28
Gaswinning:

- De winning zal aan het einde van de kabinetsperiode naar verwachting 1,5 miljard kuub lager kunnen, naar 20 miljard kuub.
- Na 2021 kan de winning verder omlaag.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:24
Defensie

- Er komt meer geld voor defensie. Volgend jaar komt er 910 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag loopt in 2021 op naar 1,5 miljard euro structureel. De investering is bij lange na niet voldoende om te voldoen aan de NAVO-norm die eist dat 2 procent van het bruto binnenlands product wordt uitgegeven aan defensie. Wil Nederland daaraan voldoen, dan moet er 8 miljard geïnvesteerd worden.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:21
Infrastructuur algemeen:

- In totaal wordt er 2 miljard extra beschikbaar gesteld voor infrastructuur, onder andere voor het aanpakken van knelpunten.
- Samen met de regio wordt gekeken of de bereikbaarheid van Schiphol kan worden verbeterd.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:15
De aanwezige pers leest het regeerakkoord aandachtig door.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:13
Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid:
- Het wordt voor werkgevers makkelijker om werknemers te ontslaan, de ontslagvergoeding gaat wel omhoog.
- Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding.
- Er mag in een periode van drie jaar in plaats van twee jaar tijdelijke contracten worden gegeven. Daartussen blijft een periode van zes maanden gehandhaafd. 
- Payrolling wordt aan banden gelegd. Arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten moeten gelijk worden gesteld aan die van de werknemers van de inlener.
- Loondoorbetaling bij ziekte wordt bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar.
- Er komen maatregelen om werken vanuit arbeidsongeschiktheid aantrekkelijker te maken.
- De modelcontracten uit de zzp-wet (Wet DBA) worden vervangen.
- Er komt een opdrachtgeversverklaring die zekerheid vooraf van moet bieden voor vrijstelling van loonbelasting en premies.
- Er komt een minimum uurtarief voor zzp’ers van 15 tot 18 euro.
- Wanneer zzp’ers weinig verdienen (125 procent van het wettelijk minimumloon) en lang werken bij een opdrachtgever (drie maanden), hebben zij recht op een vast contract
- De arbeidswet wordt aangepast zodat ‘gezagsverhouding’ duidelijker is geformuleerd.
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers wordt niet verplicht, wel makkelijker gemaakt.
- Plek voor 20.000 extra beschutte werkplekken.
- Er komt een inspanningsverplichting voor bijstandsgerechtigden.
- Er komen meer regelingen voor mensen met schulden en er wordt meer geld vrijgemaakt voor schuldhulp.
- Ouderschapsverlof wordt per 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen, per 1 juli 2020 krijgen ouders vijf weken tegen een betaling van 70 procent van het loon.
- 250 miljoen euro per jaar extra voor kinderopvangtoeslag.
- Verhoging kinderbijslag van 250 miljoen euro en verhoging van kindgebonden budget van 500 miljoen euro.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:10
Vrachtvervoer:

- Voor vrachtverkeer wordt een kilometerheffing ingesteld.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:09
Verkeersveiligheid:

- De verlichting bij snelwegen gaat op meer plekken aan.
- Boetes voor hardleerse verkeersovertreders gaan omhoog. Bij kleinere overtredingen gaan de boetes omlaag.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:07
Mobiliteit personenvervoer:

- In 2030 alle auto's emissieloos.
- Eenmalig 100 miljoen voor fietsinfrastructuur.
- Meer sprinters op het spoor.
dinsdag 10 oktober 2017 om 13:03
Duurzaamheid:

- Het kabinet wil in Europa een emissiereductie afspreken van 55 procent in 2030.
- Een nationaal klimaatakkoord moet zorgen voor een reductie van 49 procent in 2030.
- Woningcorporaties krijgen een korting van 100 miljoen op de verhuurdersheffing om te zorgen voor woningisolatie.
- Uit de rijksmiddelen is zo'n 4 miljard beschikbaar voor de transitie naar schonere energie.
- De belastingen op energie worden groener.
- Kolencentrales gaan uiterlijk in 2030 dicht.
- Meer kavels voor windenergie op zee.
- Nieuwe woningen niet meer op gas.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:53
Media:

- Er komt meer geld voor het bevorderen van onderzoeksjournalistiek, onbekend hoeveel.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:49
De SP noemt de plannen een voortzetting van het beleid van de kabinetten Rutte I en Rutte II "waar de SP duidelijk niet in past''.

Volgens Roemer gaan vooral de grote bedrijven er de vruchten van plukken, terwijl de mensen met de laagste inkomens uiteindelijk de rekening gaan betalen. "De vrienden van Rutte komen er goed vanaf."
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:49
Sport:

- Er moet een 'sportakkoord' komen om de financiering en organisatie van de sport 'toekomstbestendig' te maken. 
- Voor de positie van sportbonden wordt 10 miljoen uitgetrokken.
- De bijdrage voor de topsport wordt verdubbeld naar 20 miljoen.
- Er komt 5 miljoen extra voor sportevenementen.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:46
Cultuur:

- 325 miljoen wordt uitgetrokken voor monumentenonderhoud.
- Jongeren krijgen op hun 18e een boekje over de geschiedenis van Nederland.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:43
Medisch-ethisch: 

- Er komt een brede maatschappelijke discussie over de euthanasiewetgeving. Daarna zal besloten worden wat er met de Euthanasiewet gebeurt. De partijen hebben afgesproken dat de Kamer zelfstandig besluit over initiatieven.
- Het wordt makkelijker om embryo's te kweken voor wetenschappelijke doelen. Dit kan helpen om ziektes te voorkomen. Ook wordt embryoselectie mogelijk om erfelijke ziektes te voorkomen.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:43
Zorg:

- 180 miljoen deze kabinetsperiode voor mantelzorg
- 2,1 miljard voor verpleeghuiszorg.
- Tabaksaccijns gaan omhoog
- 460 miljoen moet worden bespaard op geneesmiddelen.
- De NIPT blijft beschikbaar, maar niet in het basispakket.
- De transparantie in prijzen in de zorg moet worden vergroot.
- De hoogte van het eigen risico wordt bevroren op 385 euro. De zorgpremie gaat daardoor omhoog.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:39
Geert Wilders (PVV) tegen NOS: "Ik vind het een verschrikkelijk akkoord. Terreur, islam komt niet een keer in het regeerakkoord voor".
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:36
Zalm stelt daarnaast dat onderwerpen een breder draagvlak hebben dan alleen van deze coalitiepartijen.

“Klimaat was een complex onderwerp. Vooral hoe je een balans houdt tussen een ambitieus klimaatbeleid en het niet verslechteren van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Medisch-ethische kwesties waren ook lastig. Dat is allemaal in stapjes gegaan.”

“Ik ben trots op het totale beeld en dat de partijen elkaar hebben kunnen vinden op de meeste onderwerpen, zonder dat het leidt tot iets waterigs. Er zitten ambitieuze plannen in. Of het nu gaat om veiligheid en Defensie, maar ook rond klimaat en onderwijs. De ambitie straalt er vanaf.”
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:35
Informateur Zalm heeft ook een reactie gegeven op het proces van de formatie. 

“Het was een ingewikkeld en moeilijk proces. Maar wel met een goed eindresultaat. Dat wist je van tevoren, maar je weet nooit hoe lang het duurt om overeenstemming te bereiken. Er is een kleine meerderheid in de Kamer, dus je wilt ook rekening houden met andere partijen.”

Als de oppositiepartijen eerlijk zijn, zullen ze ook dingen van hun partij kunnen en gaan ontdekken, zo stelt Zalm. 
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:31
VVD-leider Rutte staat de pers te woord na afloop van de presentatie van het regeerakkoord.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:31
Lodewijk Asscher (PvdA): 'Dit kabinet plaatst multinationals boven mensen. Miljardencadeaus aan grote bedrijven, buitenlandse beleggers en grote vermogens en tegelijkertijd worden de boodschappen duurder, wordt de zorg duurder en betalen arbeidsgehandicapten de rekening."

Maar hij ziet "natuurlijk'' ook zaken waar hij positief over is: “Maar met vertrouwen de toekomst tegemoet treden kan alleen als er zaken zijn waar je van op aan kunt. Fijn wonen, aandacht in de zorg, goed onderwijs en een baan waarmee je vooruit kunt kijken: dat zijn de zekerheden waar Nederland op moet kunnen bouwen.''
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:29
Ook op het gebied van emancipatie wordt er een belangrijke maatregel doorgevoerd: onnodige geslachtsregistratie wordt beperkt.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:28
Hieronder een overzicht van de belangrijkste maatregelen die het kabinet wil nemen op het gebied van Onderwijs:

- Er komt 270 miljoen euro beschikbaar voor leraren.
- Ook gaat er 450 miljoen naar de verlaging van de werkdruk in het onderwijs
- 170 miljoen is er vrijgemaakt voor het tegengaan van achterstanden bij kleuters.
- Het opzetten van scholen moet makkelijker worden. 
- Het collegegeld in het hoger onderwijs wordt gehalveerd in het eerste jaar, bij de lerarenopleidingen in de eerste twee jaar. Deze maatregel start in 2018-2019. 
- Voor de maatschappelijke diensttijd wordt 100 miljoen uitgetrokken.
- Er komt 5 miljoen komt voor de aanpak van  laaggeletterdheid.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:23
Henk Krol (50PLUS): Ik ben woest, dit is een anti-ouderenkabinet. Ouderen gaan aan het eind bijna 40 procent op achteruit ten opzichte van werkenden. Ook het pensioenstelsel op de schop. Dit moeten we niet tolereren. Het enige leuke is dat er wat meer lampen langs de snelwegen komen.” aldus Krol.
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:10
VluchtelingenWerk Nederland: "De migratie- en integratieplannen zijn spijkerhard. Het ademt één en al afweren en uitsluiten. Ook komt er nog steeds geen rechtvaardig kinderpardon. Het nieuwe kabinet heeft vertrouwen in de toekomst, maar dit regeerakkoord biedt vluchtelingen geen vertrouwen in hún toekomst."
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:06
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) over de halvering van het collegegeld: “De nieuwe coalitie halveert het collegegeld voor eerstejaarsstudenten ter waarde van bijna 200 miljoen euro. Tegelijkertijd verhoogt het de rente op studieleningen, dat bijna 200 miljoen euro oplevert. Studenten draaien dus zelf op voor de korting op het collegegeld.”
dinsdag 10 oktober 2017 om 12:03
Rutte na de persconferentie:
"We versnellen de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Dat stond niet in ons verkiezingsprogramma. Maar dat doen we in het geheel met de koopkrachtstijging. Ook geven we die afbouw helemaal terug via het eigenwoningforfait."

"De VVD heeft 33 zetels gehaald en geen 76. Dan moet je compromissen sluiten. Het is pijnlijk, maar ik vind het acceptabel."

De tweede pijnlijke maatregel voor de VVD is de zogenaamde aflosboete.
"Daar nemen we dertig jaar de tijd voor. Vanwege die zeer lange overgangsperiode, vind ik hem te dragen met alle andere dingen die we doen."

dinsdag 10 oktober 2017 om 11:52
De verschillen tussen rijk en arm zullen door het beleid van Rutte III op termijn licht afnemen. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau van het regeerakkoord. Volgens het CPB dalen de inkomensverschillen met 0,1 procent, vooral door de lastenverlichting voor de middeninkomens. Zonder de voorgenomen kabinetsmaatregelen zouden ze met 2,7 procent toenemen.

Vooral werkenden profiteren van deze maatregelen. Ze gaan er volgens het planbureau in doorsnee 0,8 procent per jaar op vooruit. Uitkeringsgerechtigden profiteren met 0,6 procent en gepensioneerden met 0,5 procent.
dinsdag 10 oktober 2017 om 11:52
"Met dit pakket hebben we ook daadwerkelijk vertrouwen in de toekomst", aldus Rutte.
dinsdag 10 oktober 2017 om 11:51
Het nieuwe kabinet schroeft de gaswinning in Groningen nog wat terug. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denkt over vier jaar ongeveer 1,5 miljard kuub aan Gronings gas minder te winnen. Ook moet dat een stuk gelijkmatiger gebeuren. Door die maatregelen neemt de kans op aardbevingen af.
dinsdag 10 oktober 2017 om 11:50
De vier partijen laten elkaar vrij in kwesties van leven en dood, mits zo'n vraagstuk zorgvuldig is besproken en beoordeeld. Afspraken daarover zijn nodig om te voorkomen dat de nieuwe coalitie overvallen wordt door een nieuw twistpunt waarover in het regeerakkoord niets is afgesproken.

Het kabinet zal bijvoorbeeld omstreden nieuw onderzoek alleen toestaan als dat echt nodig is en er geen alternatief is. Verder moet het belang van de wetenschap worden afgewogen tegen mogelijke ethische bezwaren.