Nu het regeerakkoord op handen is, worden er via diverse media plannen gelekt. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het volledige regeerdocument dinsdag gepresenteerd.

Dat er plannen naar buiten druppelen voor de presentatie van een regeerakkoord of bijvoorbeeld voor Prinsjesdag is niet ongebruikelijk. Partijen proberen daarmee het goede nieuws ruimte te geven in de media.

Ook wordt er 'strategisch' gelekt om bijvoorbeeld af te tasten hoe op bepaalde maatregelen wordt gereageerd. Is de publieke opinie kritisch, dan kan alsnog van het plan worden afgezien.

Bij de punten die afgelopen tijd naar buiten kwamen moet wel worden aangetekend dat geen enkele partij on the record de berichtgeving bevestigt. Daarbij wordt er niets gezegd over de onderwerpen waar ze waarschijnlijk niet zijn uitgekomen

Neem bijvoorbeeld het nieuw pensioenstelsel waarover al jaren wordt gesproken. En wat willen de partijen met het gas uit Groningen?

Over al die zaken blijft het vooralsnog vaag en stil in Den Haag. Een overzicht van de nog niet officieel bevestigde plannen.

Kabinet

Er komen zestien ministers en negen staatssecretarissen.

Er komt een minister voor Landbouw en een minister voor Klimaat.

Het motto van de nieuwe coalitie is 'Vertrouwen in de toekomst'. 

Belastingen

Het aantal belastingschijven wordt vanaf 2019 teruggebracht naar twee. Een inkomen tot 68.600 euro bruto per jaar, betaalt dan 36,9 procent. Daarboven wordt het inkomen met 49,5 procent belast.

Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Onder dit percentage vallen bijvoorbeeld de boodschappen, medicijnen, de kapper en de cultuur.

Er gaat meer geld naar de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de kinderbijslag.

Het vermogen (spaargeld, aandelen, obligaties of een tweede woning) waarover je geen belasting hoeft te betalen, wordt verhoogd van 25.000 naar 30.000 euro per persoon. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag.

De winstbelasting voor bedrijven gaat omlaag. Het lage tarief voor de eerste 200.000 gaat van 20 naar 16 procent. Winst van boven de twee ton wordt voor 21 in plaats van 25 procent aangeslagen.

De dividendbelasting wordt afgeschaft, vooral om buitenlandse bedrijven naar Nederland te lokken.

Woningmarkt

De hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 met 3 procentpunt per jaar versneld verlaagd tot maximaal 36,9 procent. Nu is dat nog 50 procent en wordt de aftrek per jaar met een half procentpunt verlaagd tot 38 procent in 2041. 

Om huizenbezitters te compenseren voor de lagere aftrek, wordt het eigenwoningforfait verlaagd van 0,75 naar 0,60 procent van de WOZ-waarde. Het eigenwoningforfait wordt opgeteld bij het belastbaar inkomen.

De vrijstelling van het eigenwoningforfait voor huiseigenaren die hun hypotheek helemaal hebben afgelost, wordt afgeschaft.

Integratie en immigratie

Er komt geen nieuw kinderpardon.

Vluchtelingen met een verblijfsstatus hebben de eerste twee jaar geen recht meer op zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand. Daarvoor in de plaats krijgen ze hulp van de gemeente bij het integratietraject en wordt gezorgd voor voorzieningen.

Nederland neemt honderden extra migranten op.

Er komen meer afspraken zoals de Europese Unie die met Turkije heeft gemaakt om vluchtelingen in de regio op te vangen.

Er komen acht opvanglocaties (bed, bad, brood) verspreid over Nederland voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Arbeidsmarkt

Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar de ontslagvergoeding gaat wel omhoog.

Werkgevers hoeven na pas na drie jaar een vast contract aan te bieden in plaats van na twee jaar zoals nu.

Loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers wordt verkort van twee naar één jaar.

Ouderschapsverlof wordt vanaf 2019 uitgebreid van twee naar vijf dagen op kosten van de werkgever.

Er komt een nieuwe wet voor zzp’ers waarin duidelijker staat wanneer iemand in loondienst is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Een zogenoemde "opdrachtgeversverklaring" moet werkgevers zekerheid vooraf geven, de modelcontracten verdwijnen.

Er komt een minimum uurtarief voor zzp'ers dat tussen de 15 en 18 euro ligt. Verdien je minder, heb je recht op een vast contract. 

Om de flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt payrolling, waarbij de administratie van werkgeverschap wordt uitbesteed, aan banden gelegd. Uitzendkrachten bouwen juist meer rechten op het gebied van sociale zekerheid op en worden daarmee duurder voor werkgevers.

Veiligheid

Defensie krijgt er 1,5 miljard euro bij.

De strafrechtketen, onder andere de politie en het Openbaar Ministerie, krijgt er de komende kabinetsperiode 430 miljoen euro per jaar bij. Dat geld is onder meer bestemd voor de wijkagenten en de bestrijding van cybercriminaliteit.  

Criminelen met een celstraf komen minder snel vervoegd vrij. Het kan straks nog wel, maar hooguit twee jaar eerder en het is dan niet meer zo vanzelfsprekend.

De overheid gaat bij tien gemeentes experimenteren met wietplantages onder staatstoezicht. Tegelijkertijd wordt 100 miljoen euro ingezet om drugscriminaliteit aan te pakken. 

De overheid wil antidemocratische organisaties harder aanpakken. Hiervoor komt er een expliciet verbod in de wet op radicale clubs die de democratische rechtsstaat omver willen werpen.

Illegale prostitutie wordt strafbaar. Dat betekent dat er gevangenisstraffen kunnen worden uitgedeeld in plaats van boetes zoals nu het geval is. 

Klimaat

Er komt een klimaatwet waarmee de doelen uit het akkoord van Parijs worden gehaald. Specifieke afspraken over minder CO2-uitstoot komen in een nieuw Energieakkoord. Het huidige loopt in 2023 af.

Belasting op gas gaat omhoog, op elektriciteit omlaag.

Er komt een kilometerheffing voor vrachtverkeer.

Vliegen wordt met een extra belasting duurder.

Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor de isolatie van huizen.

Medisch-ethisch

Er worden vanuit de nieuwe regering geen nieuwe voorstellen gedaan voor de uitbreiding van de Euthanasiewet (voltooid leven).

Het stamcelonderzoek, ook bekend als de Embryowet, wordt uitgebreid.

Educatie

Het leenstelsel voor studenten blijft bestaan, maar het collegegeld van het eerste jaar voor een hogeschool of universiteit wordt gehalveerd. Voor studenten die de lerarenopleiding volgen, wordt het collegegeld voor de eerste twee jaar gehalveerd.

Leraren van basisscholen krijgen er naast de al eerder toegezegde 270 miljoen euro nog eens bijna 500 miljoen euro bij.

Kinderen krijgen op school les over het Wilhelmus en moeten tenminste één keer het Tweede Kamergebouw en het Rijksmuseum bezoeken.

Iedere Nederlander krijgt op zijn achttiende een boekje over de geschiedenis van Nederland.

Mobiliteit

De snelwegen worden weer verlicht.

De Nederlandse Spoorwegen zet meer sprinters in op het spoor.

Er wordt 2 miljard extra geïnvesteerd in wegen, openbaar vervoer en vaarwegen.

En verder

Het eigen risico blijft net zoals dit jaar tijdens de komende kabinetsperiode op 385 euro per jaar staan. De premie stijgt daardoor wel sneller.

Er komt een vrijwillige maatschappelijke dienstplicht voor jongeren van achttien jaar en ouder van zes maanden. Zij krijgen na afronding een certificaat van voorrang voor banen bij de overheid. 

De mogelijkheid voor een gekozen burgemeester komt dichterbij. De huidige manier van benoemen moet uit de grondwet verdwijnen. Daardoor staat de weg open voor het stemmen op een nieuwe burgervader.

De komende vier jaar gaat er per jaar ruim 400 miljoen euro naar ontwikkelingssamenwerking.