De Kamer wil dat minister Lodewijk Asscher (Integratie) meer doet om de kloof tussen allochtonen en autochtonen te dichten. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Onder andere PvdA, VVD, SP, D66 en CDA vinden dat er meer moet gebeuren. Vooral ook om te voorkomen dat de Syrische vluchtelingen, waar vanuit moet worden gegaan dat een deel in Nederland zal blijven, geconfronteerd zullen worden met hetzelfde gevoel van uitsluiting.

Bevolkingsgroepen in Nederland dreigen steeds meer langs elkaar heen te leven, zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut donderdag tegen NU.nl. Volgens haar wordt het tijd dat Asscher met concrete plannen komt om nog verdere segregatie te voorkomen.

"Mensen leven langs elkaar heen. Steeds meer Nederlanders hebben het gevoel dat ze er niet meer bij horen", zegt zij. "Dit probleem sluimert al jaren en verschillende rapporten hebben hier al meerdere malen voor gewaarschuwd, maar minister Asscher weigert er iets aan te doen. Hij heeft geen beleid."

Onderzoek

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met Asscher over het onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) naar de positie van migrantengroepen in de Nederlandse samenleving.

Uit het rapport blijkt dat 20 procent van de Turkse Nederlanders en 15 procent van de Marokkaanse Nederlanders zich "in beperkte mate" identificeert met Nederland en weinig sociale contacten met autochtone Nederlanders heeft.

Daarnaast voelt 53 procent van de Turkse Nederlanders en 47 procent van de Marokkaanse Nederlanders zich "minder dan gemiddeld thuis" in Nederland.

Ontwrichtend

De SP waarschuwt ervoor dat de vervreemding een ontwrichtende werking op de Nederlandse samenleving kan hebben. "Migrantenkinderen voelen zich buitengesloten en sommigen radicaliseren."

Karabulut pleit ervoor om verschillende bevolkingsgroepen meer met elkaar in aanraking te laten komen. Dat begint wat de SP betreft al op school, maar ook in de wijken. "In de grote steden zit 80 procent van de migrantenkinderen op een zwarte school. Bovendien zijn zij ook nog eens oververtegenwoordigd in de armoedecijfers."

Ook de PvdA vindt dat groepen "meer met elkaar moeten samenleven". Kamerlid Ahmed Marcouch roept lokale bestuurders op goed op te letten bij bij de stedenbouw.

"In sociaal-economisch zwakkere buurten heb je een groot risico dat je in een negatieve spiraal terechtkomt. Laat mensen van verschillende afkomsten en sociaal-economische posities bij elkaar wonen zodat zij zich aan elkaar kunnen optrekken", stelt de PvdA'er voor.

Tegelijkertijd wijst de PvdA'er erop dat de overheid het niet alleen aankan, het moet ook uit de samenleving zelf komen.

Identiteit

Volgens het SCP-onderzoek keren migrantenjongeren die het gevoel hebben uitgesloten en gediscrimineerd te worden zich juist af van de Nederlandse samenleving. Etnisch profileren door de politie, discriminatie op de arbeidsmarkt en twijfels over hun loyaliteit aan Nederland zorgen ervoor dat zij zich terugtrekken uit de samenleving.

Zij gaan zich identificeren als Turk, Marokkaan of moslim, omdat de Nederlandse samenleving hen als zodanig bestempelt. "Ze ervaren dat de Nederlandse identiteit hun wordt ontzegd, en de moslimidentiteit en Marokkaanse of Turkse identiteit wordt opgedrongen," schrijven de onderzoekers.

Motivaction

Volgens D66 doet minister Asscher te weinig om de segregatie tegen te gaan. Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt zelfs dat Asscher juist bijdraagt aan de vervreemding van bevolkingsgroepen van de Nederlandse samenleving. Hij neemt het de minister kwalijk dat hij op basis van ondeugdelijk onderzoek van Motivaction Turks Nederlandse jongeren heeft weggezet als antisemieten en IS-sympathisanten.

Het SCP-onderzoek onderschrijft dat: "[…] Asscher zijn krediet [heeft] verspeeld omdat hij geen afstand nam van de uitkomsten van de peiling van Motivaction."

Excuses bood de minister niet aan, wel erkende hij achteraf dat het onderzoek niet goed was. "Maar de schade kun je niet meer ongedaan maken", zegt Sjoerdsma. Wat de D66'er betreft moet Asscher er nu alles aan doen om ervoor te zorgen dat migrantenjongeren weer vertrouwen krijgen in de politiek en de bestuurders.

Waarden

Dat vindt ook de SP. Karabulut pleit er daarom voor om migrantengroepen niet langer op hun etniciteit aan te spreken. Het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon kan wat de SP betreft de prullenbak in.

Ook moet de overheid eenduidig zijn in de waarden die het uitdraagt. Karabulut: "In de participatieverklaring van Asscher vraagt de minister aan nieuwkomers om zich te committeren aan de Nederlandse rechtstaat en Nederlandse waarden, maar werkt hij wel samen met Turkse organisaties die nauwe banden onderhouden met president Erdogan."

Ook de VVD vindt dat het kabinet veel duidelijker een norm moet stellen. Volgens het SCP-rapport keren sommige vervreemde migrantenjongeren zich van de Nederlandse samenleving af en vinden hun identiteit in de radicale islam.

De liberalen willen daarom dat het kabinet een norm stelt en deze salafistische organisaties verbiedt. VVD-Kamerlid Sjoerd Potters: "Er blijven dan wel vormen van parallelle samenlevingen bestaan, maar we moeten van bovenaf uitdragen wat onze waarden zijn. Daarbij kijken we niet afkomst, kleur, religie of seksuele voorkeur, maar of iemand tolerant of intolerant is."

Dat vindt ook CDA-Kamerlid Pieter Heerma: "Willen we culturele segregatie voorkomen dan moeten we duidelijk zijn dat zaken als het verheerlijken van terreur en het zaaien van haat echt niet worden getolereerd."